Nová pandemická PN po 1. septembri. Kto na ňu má nárok?

28.09.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Nárok na pandemické nemocenské po 1. septembri má poistenec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný dočasne práceneschopným z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie.


Od 1. septembra 2020 sa zmenilo čerpanie tzv. pandemickej PN. Nárok na pandemické nemocenské po 1. septembri má ten poistenec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný dočasne práceneschopným z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Keďže krízová, resp. mimoriadna situácia sa neskončila a naďalej trvá, platia podobné pravidlá, ako v uplynulých mesiacoch pandémie. Vyplýva to z informácií Sociálnej poisťovne na jej webstránke.

Kto má nárok na pandemickú PN?

Nárok na pandemickú PN má každý nemocensky poistený občan, čiže zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorým ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie.

V septembri pribudlo do slovenského cestovateľského semafora viacero rizikových krajín. Kompletný zoznam rizikových krajín možno nájsť na stránke www.korona.gov.sk. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak sa poistenec vracia z rizikových krajín, je povinný absolvovať 10-dňovú domácu izoláciu. 

Na získanie dávky zo SP musí človek vyplniť formulár a registruje sa pri príchode z rizikovej krajiny. Následne musí kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára telefonicky alebo e-mailom, ktorý vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie. Doklady s telefónnym číslom poistenca lekár zašle SP, preto je potrebné, aby poistenec svoje telefónne číslo iniciatívne nahlásil lekárovi. „SP kontaktuje poistenca v karanténe a telefonicky s ním spíše žiadosť. V prípade, že poistenec neodovzdal telefónne číslo lekárovi, musí pobočku poisťovne kontaktovať sám. Zamestnanec by mal bezodkladne kontaktovať aj zamestnávateľa a informovať ho o tom, že je v karanténe,“ doplnil hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

SP po podaní žiadosti o nemocenské vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku. Ak poistencovi nárok na nemocenské vznikne, následne začne poisťovňa vyplácať PN od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla pre karanténu alebo izoláciu.

 

Nová pandemická PN po 1. septembri. Kto na ňu má nárok?

Zdroj: Shutterstock

Postup pre získanie dávky od Sociálnej poisťovne

Aby ste získali dávku od Sociálnej poisťovne, musíte postupovať nasledovne:

  • Vyplníte formulár a registrujete sa cez špeciálny formulár na korona.gov.sk.

  • Kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára telefonicky alebo e-mailom, a ten vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie.

  • Doklady s telefónnym číslom poistenca lekár zašle Sociálnej poisťovni (preto je potrebné, aby poistenec svoje telefóne číslo iniciatívne nahlásil lekárovi).

  • Sociálna poisťovňa kontaktuje poistenca v karanténe a telefonicky s ním spíše žiadosť.

  • V prípade, že poistenec neodovzdal telefónne číslo lekárovi, musí pobočku Sociálnej poisťovne kontaktovať sám.

  • Zamestnanec by mal bezodkladne kontaktovať aj zamestnávateľa a informovať ho o tom, že je v karanténe.

Kto má nárok na OČR po 1. septembri?

OČR resp. ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa (vlastného, osvojeného alebo zvereného do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu), chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku.

Čo sa zmenilo v prípade OČR od septembra? V prípade detí, ktoré sú školopovinné, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže od septembra svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon. Režim prerušenia vyučovania v triedach škôl, t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. 9. 2020 nanovo upravilo rozhodnutie ministra školstva. Nárok na pandemické OČR preto majú iba tie oprávnené osoby, ktoré sa starajú o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy v súlade s pripravovaným rozhodnutím ministra školstva. Ak však rodič dieťaťa bude ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj od 1. 9. 2020 bude mať nárok na pandemické OČR.

Rovnaká situácia pri starostlivosti nastala od 23. 9. 2020 aj v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. Podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od tohto dňa má rodič dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, nárok na pandemické ošetrovné už iba v prípade, ak materskú školu uzatvorili na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Na rozdiel od situácie, ktorá krátko platila po 1. septembri 2020, už nie je možné poberať ošetrovné vtedy, ak sa rodič rozhodne nedať dieťa do materskej školy pre obavy z koronavírusu. Toto ustanovenie možno aplikovať iba na prípady, ak dieťa je žiakom materskej školy, t. j. ak je v materskej škole zapísané.

U detí, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu, a u blízkych príbuzných, ktorým je poskytovaná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, zostáva situácia nezmenená, t. j nárok na pandemické ošetrovné majú oprávnené osoby naďalej aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho príbuzného do zariadenia z obavy pred koronavírusom.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5