Môže vyriešiť zabuchnuté dvere či náhradné ubytovanie. Prečo sa oplatí poistenie majetku?

29.09.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Na poistenie majetku sa môžete spoľahnúť nielen pri poistnej udalosti, ale aj v prípade neočakávaných situácií. Ide napríklad o situácie, keď v domácnosti dôjde k prasknutiu vodovodného potrubia, poruche elektrických rozvodov či k rozbitiu okien následkom tlakovej vlny pri výbuchu.


Na poistenie majetku sa môžete spoľahnúť nielen pri poistnej udalosti, ale pomôže vám aj v prípade neočakávaných situácií, ako je napríklad zabuchnutie dverí, či pomoc pri odstránení havarijného stavu. Ponuku asistenčných služieb máte často k dispozícii nonstop aj v rámci poistenia majetku a to v prípade viacerých poisťovní na Slovensku. 

Čo hovorí zákon o poistení majetku?

Poistnou zmluvou v prípade poistenia majetku sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť, v zmluve bližšie označená fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisťovateľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné. Takáto poistná zmluva musí obsahovať výšku poistnej sumy, výšku poistného (splatnosť), poistnú dobu, oprávnenosť osoby podieľať sa na výnosoch ak je dojednané, práva a povinnosti poisťovateľa a poisteného a výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípadne predčasného ukončenia poistnej zmluvy.

Čo všetko by malo byť v cene poistenia majetku?

Ak sa pozrieme na ponuku poisťovní pôsobiacich na Slovensku, najširší rozsah poistných rizík od živlov cez krádež, vandalizmus až po výbuch či náraz dopravného prostriedku na Slovensku v rámci poistenia majetku ponúka poisťovňa Generali. Poistné produkty v rámci mnohých poisťovní sú však veľmi podobné a pri výbere zaváži aj to, či už ste klientom poisťovne alebo nie ste - môžete dostať príjemnú zľavu na novú zmluvu o poistení.

Vo všeobecnosti uzatvorením poistenia získate komplexnú ochranu vášho majetku pre prípad nepredvídateľných situácií, ktoré môžu kedykoľvek nastať a reálne ohrozujú váš domov. Predmetom poistenia môže byť nehnuteľnosť alebo domácnosť. Pripoistiť si možno aj elektroniku či bicykle.

Dôležitou informáciou (a množstvo ľudí ju prehliada) je, že ak si objednáte poistenie majetku, ako klient poisťovne navyše k poisteniu majetku získavate automaticky a bezplatne aj asistenčné služby. Tie vám zabezpečia nepretržitú pomoc v prípade neočakávaných a nepredvídateľných situácií spojených s užívaním rodinného domu, bytu alebo domácnosti.

Klienti môžu už často v rámci základného balíka asistenčných služieb využiť pomoc technickej asistencie pri odstránení príčin a následkov havarijného stavu ich domácnosti. Ide napríklad o situácie, keď v domácnosti dôjde k prasknutiu vodovodného potrubia, poruche elektrických rozvodov či k rozbitiu okien následkom tlakovej vlny pri výbuchu.

„V takýchto situáciách asistenčné služby podľa potreby zabezpečia a preplatia napríklad prácu inštalatéra, sklenára, elektrikára, kúrenára či plynára. Rovnako poistenie pomôže aj v prípade, ak je domácnosť z dôvodu havarijného stavu dočasne neobývateľná. Kryje totiž krátkodobé náhradné ubytovanie pre klientov do 48 hodín či ochranu nezabezpečenej domácnosti na 72 hodín,“ vysvetľuje Péter Lukács, riaditeľ Odboru poistenia personálneho majetku poisťovne Generali.

 

Zdroj: Pixabay

Čo zväčša kryje poistenie domácnosti

 • Požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla s posádkou
 • Únik dymu
 • Povodeň a záplava
 • Víchrica a krupobitie
 • Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín
 • Pád predmetov
 • Tiaž snehu a námrazy
 • Zosuv nahromadenej masy snehu
 • Voda uniknutá z vodovodných zariadení
 • Výbuch sopky
 • Zemetrasenie
 • Aerodynamický tresk
 • Náraz vozidla
 • Odcudzenie
 • Odcudzenie vonkajších stavebných úprav
 • Vandalizmus
 • Sprejerstvo
 • Rozbitie skla
 • Prepätie
 • Deštruktívna činnosť hmyzu a divoko žijúcich hlodavcov
 • Strata nájmu
 • Odcudzenie stavebného materiálu pri rozostavanej nehnuteľnosti
 • Odcudzenie stavebných mechanizmov a stavebného náradia pri rozostavanej nehnuteľnosti
 • Náklady na odvrátenie poistnej udalosti
 • Náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti
 • Náklady na dopravu poistených vecí pri poistnej udalosti
 • Výmena zámok po strate kľúčov v súvislosti s poistnou udalosťou
 • Náklady na primerané náhradné ubytovanie po poistnej udalosti
 • Vedľajšie stavby
 • Vniknutie atmosférických zrážok do poistenej nehnuteľnosti alebo do vedľajšej stavby cez nepoškodenú strechu, obvodové steny, zatvorené dvere a okná alebo cez stavebné súčasti
 • Voda spätne vystupujúca z odpadových potrubí a z kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd
 • Vyhľadanie príčiny vzniku škody a uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu pri škodách spôsobených vodou z vodovodných zariadení
 • Zamrznutie vody v meračoch určených na meranie prietoku vody (vodomer) – mráz na meračoch
 • Búrlivý vietor
 • Náklady na spotrebovanú vodu uniknutú v dôsledku nebezpečenstva vody z vodovodného zariadenia
 • Škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené skratom
 • Poistenie náhrobného pomníka v rozsahu základných rizík
 • Okrasná záhrada v rozsahu základných rizík
 • Poistenie stavebného materiálu, mechanizmov a náradia
 • Zodpovednosť za škodu z titulu vlastníctva, nájmu, držby alebo správy nehnuteľnosti
 • Asistenčné služby

Čo navyše kryje aj poistenie domácnosti?

 • Veci vyššej hodnoty
 • Veci mimo poistenej domácnosti
 • Vniknutie atmosférických zrážok do poistenej domácnosti cez nepoškodenú strechu, obvodové steny, zatvorené dvere a okná alebo cez stavebné súčasti
 • Voda spätne vystupujúca z odpadových potrubí a z kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd
 • Škody na tovare nachádzajúcom sa v chladničkách a v mrazničkách, ku ktorým dôjde pri poruche chladiacich zariadení v dôsledku: nepredvídateľného výpadku elektrickej energie počas neprítomnosti členov domácnosti, materiálnych a výrobných chýb, skratu a izolačných chýb
 • Škody spôsobené skratom motora v elektrospotrebičoch používaných v poistenej domácnosti
 • Poistenie predĺženej záruky – škody na elektrospotrebičoch z titulu záruky v období jedného roka po ukončení zákonom stanovenej záručnej doby
 • Poistenie príslušenstva automobilov, prívesov, motocyklov a mopedov v mieste poistenia
 • Občianska zodpovednosť

Kedy ešte pomôže poistenie majetku?

V rámci základného balíka poistenia vám asistenčné služby tej-ktorej poisťovne pomôže vo viacerých situáciách. Vyberáme päticu produktov, ktoré môžu vaše poistenie výraznejšie obohatiť - a to aj bez drahšej poistky. Hľadajte preto poisťovňu, ktorá tieto benefity ponúka, prípadne si vypýtajte od poisťovne takú ponuku, ktorá ich bude obsahovať.

Zabuchnutie dverí alebo zalomenie kľúča

Ak napríklad nastane situácia, že prievan zabuchne vchodové dvere do bytu a vy zostanete stáť na chodbe bez kľúčov alebo ste kľúč pri otváraní dverí zlomili - môžete sa obrátiť na pomoc poisťovne. Stačí kontaktovať asistenčné služby, ktoré vám zabezpečia zámočníka, a tiež uhradia odomknutie dverí, prípadne výmenu zámku.

Práca inštalatéra, kúrenára alebo plynára

Tečúci záchod, presakujúce potrubie, nefunkčný radiátor či unikajúci plyn. Situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v každej domácnosti a na ktoré sa oplatí zavolať odborníka. Asistenčné služby poistenia majetku v takýchto prípadoch zorganizujú a uhradia prácu inštalatéra, kúrenára či plynára. V prípade potreby vedia zabezpečiť aj elektrikára, sklenára či pokrývača, ktorí vám pomôžu s odstránením následkov poruchy či havarijného stavu vašej domácnosti.

Náhradné ubytovanie pre celú rodinu

Asistenčná služba vám pomôže, aj keď je vaša domácnosť z dôvodu poistnej udalosti neobývateľná. Ak vo vašom dome alebo byte došlo k požiaru, vytopeniu alebo inej poistnej udalosti, asistenčné služby zabezpečia a uhradia náhradné ubytovanie do 48 hodín pre celú rodinu. Zároveň zabezpečia ochranu vašej domácnosti po dobu 72 hodín, ak napríklad následkom výbuchu alebo požiaru došlo k poškodeniu dverí alebo okien, cez ktoré by mohla do vášho domu alebo bytu vniknúť nepovolaná osoba.

Prevoz osôb a zariadenia

Ak je vaša domácnosť dlhodobo neobývateľná, asistenčné služby vám zabezpečia a uhradia prevoz a uskladnenie jej zariadenia. Rovnako zabezpečia a uhradia prepravu poisteného k určenej osobe, teda napríklad vášho dieťaťa k jeho starým rodičom.

Pomoc s uprataním domácnosti

Ak v dôsledku havarijného stavu bude vaša domácnosť neobývateľná, asistenčné služby vám zabezpečia pomoc pri uprataní vašej domácnosti, ako je napríklad vysávanie a umývanie podláh a kobercov, umytie okien a zrkadiel, dezinfekcia WC, kúpeľne alebo kuchyne a mnohé iné.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo