Štát tretíkrát prispeje na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou

23.10.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Celkovo 160 žiadateľov bude môcť od 16. novembra získať maximálne po 8-tisíc eur.


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 13. októbra 2020 výzvu číslo tri na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Príspevok vo výške 8 000 eur môže získať 160 vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 16. novembra 2020.

Príspevok na rodinný dom má motivovať vlastníkov na výstavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie a vlastníci takýchto rodinných domov môžu očakávať úspory na výdavkoch domácností na energie.

Ako požiadať o príspevok? Najprv elektronicky

Záujemcovia o v poradí tretiu výzvu na podporu výstavby rodinných domov s takmer nulovou spotrebou energie sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára. 

Elektronický formulár žiadosti o príspevok na rodinný dom je dostupný na webovom portáli www.byvajteusporne.sk alebo na webovom sídle ministerstva www.mindop.sk. Na webovom portáli www.byvajteusporne.sk sú zverejnené vzory tlačív, ako aj Manuál na vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na rodinný dom.

Formulár bude dostupný od 16. novembra 2020 od 8:00 hod do 30. novembra 2020, resp. do naplnenia limitu 160 zaevidovaných žiadostí.

Listinnú podobu žiadosti o príspevok na rodinný dom vytlačenú z elektronickej podoby vrátane príloh žiadateľ predloží ministerstvu v lehote do 10 pracovných dní od zaevidovania elektronickej podoby žiadosti o príspevok na rodinný dom alebo v tej istej lehote odošle na adresu ministerstva uvedenú v časti CH tejto výzvy. Túto predloží v uzatvorenej obálke s označením „Príspevok na rodinný dom“. Elektronický systém ministerstva zaeviduje elektronickú podobu žiadosti o poskytnutie príspevku na rodinný dom pod identifikačným číslom, ktoré je dôležitým identifikátorom pri akejkoľvek komunikácii žiadateľa s ministerstvom. 

 

Štát tretíkrát prispeje na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou

Zdroj: Shutterstock

Prílohy k žiadosti? Je ich pomerne dosť

 • originál alebo úradne osvedčenú kópiu projektovej dokumentácie rodinného domu, 
 • kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia rodinného domu, 
 • písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok na rodinný dom a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na rodinný dom, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku na rodinný dom s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 2 zákona, 
 • plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na rodinný dom a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 3 zákona, s úradne osvedčeným podpisom manžela alebo manželky, 
 • fotodokumentáciu rodinného domu

Na vyplnenie žiadosti o príspevok na rodinný dom musí mať žiadateľ k dispozícii list vlastníctva, na ktorom je zapísaný rodinný dom, ako aj spracovaný energetický certifikát vydaný ku kolaudácii rodinného domu, tieto doklady však ministerstvu nepredkladá. Do žiadosti o príspevok na rodinný dom žiadateľ okrem základných údajov o žiadateľovi a spoluvlastníkoch rodinného domu uvedie aj údaje o rodinnom dome vrátane - čísla energetického certifikátu, - čísla listu vlastníctva, - katastrálneho územia a parcelného čísla pozemku, na ktorom je rodinný dom postavený, a - celkovej podlahovej plochy s upravovaným vnútorným prostredím miestností.

Kto môže požiadať o príspevok?

Žiadateľom o príspevok na rodinný dom môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
 • je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie
 • je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku na rodinný dom.

Podmienky poskytnutia príspevku na dom

Príspevok na rodinný dom možno poskytnúť, ak:

 • rodinný dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie,
 • stavebné konštrukcie rodinného domu spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie,
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané najskôr v druhom kalendárnom roku predchádzajúcom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok, t. j. najskôr v roku 2018,
 • celková podlahová plocha rodinného domu je maximálne 200 m2 ,
 • rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky,
 • rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie (na adrese rodinného domu nemôže byť uvedené napr. sídlo spoločnosti alebo prevádzkarne alebo budova nie je určená na iný typ bývania - chata, záhradný domček a pod.), 
 • na rodinný dom vrátane jeho technologického systému nebol poskytnutý príspevok podľa zákona, podpora podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci iných podporných programov (napr. Zelená domácnostiam a iné),

tabulka

Ministerstvo poskytne príspevok na rodinný dom bezhotovostným prevodom na účet uvedený v žiadosti o príspevok na rodinný dom v lehote do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí príspevku na rodinný dom.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo