Kedy sa vypláca materské a rodičovský príspevok? (presný dátum)

24.11.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Občania, ktorí sú na materskej alebo rodičovskom príspevku, sú často odkázaní len na finančnú podporu od štátu. Kedy sa tieto peniaze vlastne vyplácajú?


Materské i rodičovský príspevok patria medzi štátne sociálne dávky, ktoré vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta trvalého bydliska osoby, ktorá žiada o takýto príspevok.

Aká je výška materského a rodičovského príspevku a kedy sú tieto dávky vyplácané.

Materské môže poberať okrem matky aj otec

Materská dovolenka nepochbne patrí do kategórie lepšie platených dávok. Avšak, platí to len v prípade, že žiadateľ bol aj zamestnaný.  Nárok sa vzťahuje na zamestnanca, živnostníka a aj dobrovoľne nemocensky poistenú osobu.

Žiadosť o materské môže podať matka dieťaťa, ale aj iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti (napríklad otec dieťaťa, resp. manžel matky dieťaťa). Jednou z podmienok je, že táto osoba bola nemocensky poistená aspoň 270 dní za posledné dva roky. To znamená, že za vás zamestnávateľ odvádzal odvody do Sociálnej poisťovne, platili ste si ho v rámci živnosti alebo ako dobrovoľne nezamestnaná osoba.

Výška materského závisí od toho, aký mal poistenec príjem, resp. v akej výške platil odvody do Sociálnej poisťovne. V roku 2020, t. j. od 1.1.2020 do 31.12.2020 môže osoba, ktorej bol priznaný nárok na materské, získať maximálne materské v nasledovnej výške:

  • 1 498,70 eur, a to v mesiaci, ktorý má 30 dní,
  • 1 548,70 eur, a to v mesiaci, ktorý má 31 dní.

V roku 2021 táto dávka opäť porastie. V prípade 30 dní to bude 1 615,56 eura, v prípade 31 dní zase 1669,42 eura.

Dátum vyplácania je väčšinou 20. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa materská vypláca. Bez príjmu neostane ani matka, ktorá nebola zamestnaná. V takomto prípade sa podáva žiadosť o rodičovský príspevok, ktorý sa vypláca po narodení dieťaťa. Jeho výška je definovaná zákonom a je o niečo nižšia, než materská dovolenka.

Nastúpiť na materskú dovolenku môžete od začiatku 6., prípadne 8. týždňa pred očakávaným narodením dieťaťa. Otec môže nastúpiť na materskú dovolenku a poberať materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské.

Ak matka poberá materské, otec si môže požiadať o materské na to isté dieťa až vtedy, ak matke skončí nárok na jej materské. Obidvaja naraz môžu rodičia poberať materské na dve rôzne deti, matka na mladšie, otec na staršie dieťa. Vždy však platí, že ani jeden z rodičov nemôže v tom čase poberať rodičovský príspevok.

 

Kedy sa vypláca materská a rodičovská? (presný dátum)

Zdroj: Shutterstock

Výšku rodičovského príspevku definuje zákon

V prípade, že vám nevznikne nárok na vyplácanie materskej dávky, môžete si odo dňa pôrodu požiadať o výplatu rodičovského príspevku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Rodičovským príspevkom prispieva štát oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, resp. do šesť rokov veku, v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Nárok na rodičovský príspevok si môže uplatniť len jedna oprávnená osoba určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú. To znamená, že napríklad ak rodičovský príspevok poberá matka dieťaťa, otec si už nárok na rodičovský príspevok uplatniť nemôže. Uvedené platí aj v prípade, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov.

Rodičovské sa vypláca v prvej polovici mesiaca. Túto dávku dostane oprávnená osoba najčastejšie okolo 15. kalendárdneho dňa v mesiaci.

Od januára 2020 je suma rodičovského príspevku upravená rozdielne, a to:

  • 270 eur mesačne,
  • 370 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.“

V roku 2021 bude výška rodičovského príspevku ešte vyššia

  • 275,90 eur mesačne, alebo
  • 378,10 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Výška rodičovského príspevku sa aj v roku 2021 mení vplyvom životného minima, ktoré sa zvýšilo od 1.7.2020.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo