Zasiahla vás smrť blízkeho? Zistite, na čo všetko máte v jej dôsledku nárok

08.12.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Vyrovnať sa s úmrtím člena rodiny alebo inej milovanej osoby býva obzvlášť ťažké. Vyžaduje si to čas, pevné nervy a veľkú dávku psychickej podpory od vašich priateľov a príbuzných. Pomoc však môže prísť aj zo strany štátu formou najrôznejších sociálnych dávok, ktorých účelom je uľahčiť vašu sťaženú finančnú situáciu. 


Príspevkov, na ktoré vám v rámci sociálneho systému může za určitých okolností vzniknúř nárok je viac. O ktoré sa jedná?

  • Aké sú náklady na pohreb
  • Aká je výška vdovského či sirotského dôchodku
  • Ako je to s nárokom na platené pracovné voľno

Náklady na pohreb môže znížiť pohrebné

Ako už sám názov napovedá, hlavným zmyslom tejto jednorázovej dávky je čiastočné pokrytie nákladov vynaložených na pohreb. 

Na Slovensku máme dve dávky, ktoré pomáhajú postihnutým rodinám zmierniť náklady spojené s pohrebom blízkeho. Kým príspevok na pohreb poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pohrebné poskytuje Sociálna poisťovňa ako tzv. úrazovú dávku.

Príspevok na pohreb sa poskytuje vo výške 79,67 eur. Poskytuje ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska zomretého. Poskytuje sa oprávnenej osobe a ako zomretý, tak aj osoba oprávnená zabezpečením pohrebu musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku.

Pohrebné od Sociálnej poisťovne je niekoľkonásobne vyššie. Môže dosiahnuť sumu až 2870,40 eur.  Táto jednorázová dávka slúži na úhradu nákladov spojených s pohrebnou službou, náklady na spopolnenie, cintorínské poplatky ako aj zriadenie pomníka a úpravu hrobu.

Túto dávku vypláca Sociálna poisťovňa len v prípade, ak osoba zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

V tomto prípade sa dá žiadať aj o preplatenie smútočného ošatenia až do výšky 99,60 eur.  Preplatí sa len jedna tretina výdavkov pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa.  Aby mohla byť  vyplatená suma 99,60 eur, museli by byť výdavky na ošatenie aspoň vo výške 298,80 eur.

 

Tip: Pohrebné 2020: výška dávky a ako žiadať

Sociálne dávky po smrti blízkeho

Zdroj: Shutterstock

Pozostalostný dôchodok aspoň na rok

Okrem pohrebného môžete mať za určitých okolností právo na priklepnutie ďalšej sociálnej dávky, konkrétne vdovský či vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok.

Vdovský dôchodok poberá vdova po manželovi len v prípade, ak on sám poberal starobný, invalidný dôchodok alebo mal ku dňu smrti nárok na starobný dôchodok (i predčasný). Vdovský dôchodok sa môže nárokovať aj vtedy, ak by manžel ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok.
Vdova má nárok na vdovský dôchodok aj v prípade, že manžel zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Rovnaké podmienky platia aj v prípade vdoveckého dôchodku, ktorý dostáva vdovec po manželke.

Kedy máte nárok na pracovné voľno

V súvislosti s úmrtím rodinného príslušníka či blízkej osoby máte nárok na pracovné voľno. To vám zamestnávateľ zo zákona musí dať aj s náhradou mzdy.

Pri úmrtí manžela alebo dieťaťa máte nárok na pracovné voľno na dva dni plus ďalší deň spojený s účasťou na pohrebe.

Na jeden deň pracovného voľna s náhradou mzdy máte nárok ak sa zúčastníte na pohrebe:

  • rodiča alebo súrodenca
  • rodiča manžela alebo súrodenca manžela
  • manžela súrodenca

V prípade, že obstarávate ich pohreb, tak máte nárok ešte na jeden ďalší deň pracovného voľna s náhradou mzdy.

Pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, naviac však na jeden deň máte nárok, ak sa zúčastníte na pohrebe:

  • prarodiča (starej mamy, starého otca) alebo jeho manžela
  • vnuka
  • inej osoby, ktorá nepatrí k príbuzným, ale v čase úmrtia s vami žila v domácnosti

Ak obstarávate ich pohreb, máte nárok na ďalší deň pracovného voľna.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5