Dočasná ochrana podnikateľov: pre koho je určená a aké má výhody?

22.02.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Podnikatelia môžu už dlhšie žiadať o dočasnú ochranu; od januára 2021 už nie je podmienkou pre jej poskytnutie vznik finančných ťažkostí kvôli COVID-19. Čo musí žiadateľ splniť a aké benefity ochrana prináša? 


Hlavnou výhodou je ochrana pred následkami vymáhania dlhov

Dočasná ochrana poskytuje časovo ohraničený priestor, v ktorom sa nemusíte báť likvidačných následkov vymáhania vašich záväzkov. Počas jej trvania by ste mali v zmysle zákona robiť kroky potrebné pre zachovanie vášho podniku aj do budúcna. Ochrana sa v zásade poskytuje na tri mesiace s možnosťou jej nadväzujúceho predĺženia o ďalšie tri mesiace.

Poskytnutie ochrany prináša najmä nasledujúce výhody:

 1. Vylučuje vydanie rozhodnutia o začatí konkurzného konania týkajúceho sa vášho podniku 
 2. Počas trvania ochrany nemáte povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu
  • Úľava platí aj pre osoby vykonávajúce funkciu štatutárneho orgánu (napr. pre konateľov spoločností s ručením obmedzeným), ktoré sú za normálnych okolností povinné v prípade predlženia podať návrh na vyhlásenie konkurzu, inak im hrozí, že budú musieť nahradiť veriteľom škodu kvôli jeho oneskorenému podaniu.
 3. Váš podnik (ani veci, práva či iné majetkové hodnoty k nemu patriace) nemožno exekučne postihnúť pre pohľadávku vzniknutú pred poskytnutím dočasnej ochrany
  • Zakázané je aj postihnutie inými obdobným vykonávacím konaním; obmedzenie sa však netýka vymáhania niektorých pohľadávok súvisiacich s poskytnutím štátnej pomoci či financovaním z európskych fondov.
 4. Pre pohľadávku vzniknutú pred poskytnutím ochrany nebude možné začať výkon zabezpečovacieho práva na váš podnik (ani vec, právo či inú majetkovú hodnotu k nemu patriacu) ani takéto právo vykonať
  • Najčastejšie teda pôjde o obmedzenie výkonu záložného práva.
 5. Budete mať právo prednostne uhrádzať záväzky, ktoré bezprostredne súvisia s vašou bežnou podnikateľskou činnosťou a plneniami potrebnými na zachovanie prevádzky vášho podniku vzniknuté po poskytnutí dočasnej ochrany
  • Uvedené záväzky budete môcť bez rizika uhradiť pred skôr splatnými záväzkami a prednostne tým z vašich veriteľov, ktorí s vami nie sú spriaznení.
 6. Ak ste sa dostali ešte pred poskytnutím dočasnej ochrany do omeškania, nebude môcť váš zmluvný partner z dôvodu uvedeného omeškania počas trvania ochrany vypovedať zmluvu, odstúpiť od nej ani odoprieť zmluvné plnenie

Obmedzenie však neplatí napríklad v prípade, ak by kvôli nemu došlo k bezprostrednému ohrozeniu prevádzkovania podniku zmluvného partnera.

Tip: COVID‑19 a podnikanie: ako zmierniť dopad krízy na zmluvné vzťahy

Zdroj: Shutterstock

Ochrana je pre poctivých podnikateľov, ktorí sa dohodnú s veriteľmi

O poskytnutie dočasnej ochrany môžete žiadať, ak:

 1. Máte centrum hlavných záujmov na území SR
  • Platí, že na Slovensku musíte pravidelne vykonávať správu vašich záujmov voči tretím osobám; podmienku v zásade spĺňate, ak máte registrované sídlo (v prípade právnických osôb) alebo miesto podnikania (v prípade fyzických osôb) v Slovenskej republike.  
 2. V čase podania žiadosti o poskytnutie ochrany nemáte povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu
  • V dobe podania žiadosti o ochranu nesmiete byť predlžení (t.j. ak ste povinní viesť účtovníctvo a máte viac, ako jedného veriteľa, nesmie hodnota vašich záväzkov presahovať hodnotu vášho majetku).
 3. Voči vám nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania či povolenia reštrukturalizácie
 4. Neprebieha voči vám exekučné konanie či iné vykonávacie konanie, v ktorom by sa uspokojoval nárok z prevádzky vášho podniku
  • Exekúcia za účelom vymoženia pohľadávok nesúvisiacich s podnikaním by teda nemala byť pre poskytnutie ochrany prekážkou.
 5. Na váš podnik, veci, práva či iné majetkové hodnoty k vášmu podniku patriace nebol začatý výkon záložného práva
 6. Ste v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelili zisk alebo iné vlastné zdroje
 7. Ste v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neurobili opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu vášho podniku
 8. Riadne vediete účtovníctvo a nie ste v omeškaní s uložením účtovnej závierky do registra účtovných závierok
 9. Ste za posledné 4 roky neboli v dočasnej ochrane
 10. Splňujete v prípade podnikania formou právnickej osoby (napr. spoločnosti s ručením obmedzeným), zápisu do registra partnerov verejného sektora, s tým, že vám zároveň nesmú vám byť známe dôvody na vaše zrušenie
 11. S dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina vašich veriteľov
  • Väčšina sa počíta podľa výšky pohľadávok veriteľov vyplývajúcej z účtovnej závierky, ktorá nesmie byť zostavená ku dňu, od ktorého v čase podania žiadosti uplynulo viac, než 60 dní. Neprihliada sa na spriaznených (t.j. napr. s vami personálne prepojených) veriteľov, ani na veriteľov, ktorí voči vám majú (v úhrne) vyššie pohľadávky, než 100 000 EUR (výnimkou sú však napríklad orgány verejnej správy).
 

O ochranu sa žiada formálne na súde

Ochranu môžu poskytnúť len štyri slovenské okresné súdy sídliace v Trnave, v Žiline, v Banskej Bystrici a v Prešove. Žiadosť musí byť podaná do elektronickej schránky príslušného súdu na osobitnom formulári. Aby mohla byť ochrana poskytnutá, musí byť k žiadosti pripojený aj súhlas potrebnej väčšiny veriteľov a priebežná účtovná závierka. Počítajte aj s nutnosťou vyplnenia zoznamu vášho majetku, záväzkov a spriaznených osôb.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo