6 životných situácií, ktoré kvôli covidu vybavíte inak

24.02.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Niečo vybavíte poštou, o podporu neprídete, ak brigádujete v nemocnici na covidovom oddelení či máte viac času na podanie žaloby. Tieto a ďalšie životné situácie sa dnes realizujú inak, než pred rokom.


COVID-19 je tu s nami už 1 rok. Nový lockdown po zhoršení epidemiologickej situácie opäť priniesol sériu zvýhodnení, ktoré majú pomôcť zmierniť jeho dopady na každodenný život. Čítajte, ktoré to sú.

1. Na úrade práce sa postačí evidovať aj poštou

V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu či výnimočného stavu vyhláseného kvôli koronavírusu nie je potrebné podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osobne. Postačí ju odoslať aj poštou. Úrady práce okrem toho už dlhšie umožňujú podanie žiadosti aj e-mailom – postačí si teda stiahnuť príslušné tlačivo, vyplniť ho a poslať na e-mailovú adresu zamestnanca, ktorého určíte podľa popisu agendy v sekcii kontaktov na webovej stránke príslušného úradu. Ak sa vám uvedeného zamestnanca nepodarilo nájsť alebo si nie ste istí, o koho by malo ísť, môžete žiadosť poslať aj na e-mail vedúceho oddelenia služieb pre občana. Úradu nezabudnite zaslať aj doklad o skončení pracovného pomeru a doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.

2. Uchádzači o zamestnanie si môžu privyrobiť pri zvládaní pandémie

Novela zákona o službách v zamestnanosti ponúka uchádzačom o zamestnanie novú možnosť finančného prilepšenia. Za poberanie odmeny pri výkone hygienických a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo nebude hroziť vyradenie z evidencie uchádzačov. Výnimka však opäť platí len počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

3. Ak potrebujete podať žalobu kvôli riziku premlčania či preklúzie, máte viac času

Pre súkromnoprávne premlčacie a tiež tzv. prekluzívne lehoty platí, že:

  • a) v čase od 19. 1. 2021 do 28. 2. 2021 neplynú,
  • b) ak uplynuli po 31. 12. 2020 do 19. 1. 2021, neskončia skôr, než 18. 2. 2021.

Pokiaľ by vám teda premlčacia doba uplynula dňa 23. 1. 2021, budete môcť podať žalobu až do 5. 3. 2021 (pretože v období od 19. 1. 2021 do 28. 2. 2021 by ešte za normálnych okolností uplynulo 5 dní z premlčacej doby, ktorá začala znova plynúť až dňa 1. 3. 2021). 

Zdroj: Shutterstock

4. Pokiaľ sa súdite a súd nerozhodne inak, predlžujú sa aj lehoty na vykonanie procesného úkonu

Podobne, ako pri lehotách uvedených v bode 3, aj pre lehoty stanovené zákonom či určené súdom na vykonanie procesného úkonu platí, že:

  • a) v čase od 19. 1. 2021 do 28. 2. 2021 neplynú,
  • b) ak uplynuli po 31. 12. 2020 do 19. 1. 2021, neskončia skôr, než 18. 2. 2021.

V trestnom konaní sa vyššie uvedené pravidlá o plynutí lehôt uplatňujú len na beh lehoty pre podanie opravného prostriedku (napr. odvolania či odporu proti trestnému rozkazu) zo strany obvineného, jeho obhajcu, poškodeného či zúčastnenú osobu (t.j. osobu, ktorej bola v trestnom konaní zhabaná vec alebo časť majetku). 

Vyššie uvedené však platí len vtedy, ak súd vzhľadom na konkrétne okolnosti nerozhodne o určení inej primeranej lehoty. Súd môže k určeniu pristúpiť, pokiaľ by dodržanie predĺženej lehoty viedlo k ohrozeniu života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody účastníka konania.

5. Predaj majetku dlžníka v dražbe vykonanej od 19. 1. 2021 do 28. 2. 2021 je zakázaný

Vzhľadom na to, že epidemiologická situácia výrazne obmedzuje zhromažďovanie ľudí, bol prijatý zákaz vykonania dražieb, poverovania predajom majetku dražobníka a organizovania ponukového konania či iného speňažovania majetku dlžníkov. Zákaz platí počas obdobia od 19. 1. 2021 do 28. 2. 2021; jeho dôvodom je snaha o zamedzenie nevýhodného speňažovania majetku dlžníkov na dražbách, v ktorých nemôže dostatočný počet záujemcov súťažiť o príklep za najvyššiu ponúknutú cenu. Ak je zákaz porušený, speňaženie majetku dlžníka je neplatné. Do konca februára zároveň súdni exekútori musia upustiť od vykonania exekúcií predajom nehnuteľnosti. 

 

6. Orgány spoločností s ručením obmedzeným či iných právnických osôb môžu rozhodovať aj „na diaľku“

Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva (typicky obchodných spoločností) môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu rozhodovať formou korešpondenčného hlasovania; taktiež môžu umožniť hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to aj vtedy, keď im táto možnosť nevyplýva z ich interných predpisov.

Pri rozhodovaní spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným by malo byť primárne využívané rozhodovanie podľa ustanovenia § 130 Obchodného zákonníka. Ak stanovy či spoločenská zmluva spoločnosti nestanovia inak, predkladá (resp. posiela) podľa uvedeného ustanovenia spoločníkom návrh uznesenia na vyjadrenie konateľ alebo spoločníci, ktorých vklady dosahujú 10 % základného imania, príp. dozorná rada. V návrhu musí byť uvedená aj lehota na vyjadrenie spoločníkov k rozhodnutiu. 

Ak sa spoločník v stanovenej lehote nevyjadrí, platí, že s návrhom uznesenia nesúhlasí. Následne konatelia oznámia výsledky hlasovania jednotlivým spoločníkom. Väčšina potrebná pre prijatie rozhodnutia sa určuje z celkového počtu hlasov všetkých spoločníkov. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo