Dočasná ochrana vášho dlžníka: Kedy dostanete peniaze späť a ako sa proti nej brániť?

03.03.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Od začiatku tohto roka musia byť veritelia opäť o čosi obozretnejší. Vďaka novému zákonu pribúda dlžníkov so statusom dočasnej ochrany. Aký vplyv má ochrana na vymáhanie pohľadávok a čo proti nej môžete robiť?


Dočasná ochrana dlžníka: čo to pre vás znamená?

Vymáhanie pohľadávok voči podnikateľom sa môže značne skomplikovať. Dňa 1. januára 2021 nadobudol účinnosť nový zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý poskytuje dlžníkom možnosť efektívnej obrany pred núteným vymáhaním ich záväzkov. 

Veriteľ by mal počítať predovšetkým s tým, že počas trvania dočasnej ochrany jeho dlžníka:

  1. voči dlžníkovi nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania
  2. pre drvivú väčšinu pohľadávok, ktoré vznikli pred poskytnutím ochrany, nebude možné postihnúť v exekúcii alebo pri výkone rozhodnutia dlžníkov podnik či vec, práva alebo iné majetkové hodnoty k nemu patriace,
  3. pre pohľadávku, ktorá vznikla pred poskytnutím ochrany, nebude možné proti dlžníkovi začať výkon zabezpečovacieho (napr. záložného) práva vzťahujúceho sa na jeho podnik či vec, práva alebo iné majetkové hodnoty k nemu patriace. 

Zjednodušene povedané teda platí, že ak aj budete mať proti dlžníkovi pod dočasnou ochranou v ruke exekučný titul (napr. súdne rozhodnutie), podľa ktorého vám bude povinný vašu pohľadávku uhradiť, nebudete ju môcť až do skončenia dočasnej ochrany vymáhať z majetku patriaceho k jeho podniku.

Tip: Ako si najať advokáta a koľko to bude stáť?

Zdroj: Shutterstock

Kde môžete stav vášho dlžníka skontrolovať?

Informáciu o tom, či je váš dlžník v dočasnej ochrane, nájdete v Obchodnom vestníku, ktorý je dostupný na webových stránkach prevádzkovaných Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Okrem toho sa k vám táto informácia môže dostať aj inými cestami – pred získaním dočasnej ochrany vás samotný dlžník môže osloviť s žiadosťou o poskytnutie vášho súhlasu s jej udelením. S dočasnou ochranou totiž musí súhlasiť nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky jeho pohľadávok; s jej predĺžením dokonca až väčšina dvojtretinová. Dodajme, že ochrana štandardne trvá 3 mesiace a možno ju predĺžiť až na pol roka.

Zrušenie ochrany z dôvodov na strane podnikateľa 

Ak potrebujete, aby z akéhokoľvek dôvodu skončil stav dočasnej ochrany vášho dlžníka, môžete v prvom rade využiť inštitút tzv. kvalifikovaného podnetu. Kvalifikovaný podnet na zrušenie dočasnej ochrany podnikateľa smie podať úplne každý – dokonca aj ten, kto nie je jeho veriteľom. Zrušenie ochrany prostredníctvom jeho podania možno dosiahnuť v prípade, ak:

  1. neboli na poskytnutie dočasnej ochrany splnené predpoklady (napr. ak sa zistí, že už v čase podania žiadosti o poskytnutie ochrany bol podnikateľ predlžený a mal podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo za posledný rok pred jej poskytnutím urobil opatrenia, ktoré ohrozili finančnú stabilitu jeho podniku, bližšie: Dočasná ochrana podnikateľov: pre koho je určená a aké má výhody?),
  2. predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany zanikli (napr. ak podnikateľ nemá už dlhšie ako 3 mesiace riadne ustanovený štatutárny orgán),
  3. podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany (napr. ak neuprednostnil spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo ak nakladal s majetkom svojho podniku tak, že tým spôsobil podstatnú zmenu v jeho skladbe či jeho nezanedbateľné zmenšenie). 

Podnet treba podať na súd, ktorý podnikateľovi poskytol dočasnú ochranu. Na podanie možno využiť vzorový formulár, ktorý opäť nájdete na webových stránkach ministerstva spravodlivosti. Okrem vyplnenia identifikačných údajov vyžadovaných formulárom je dôležité najmä dostatočne presvedčivo opísať skutočnosti, ktoré odôvodňujú zrušenie dočasnej ochrany. 

Na základe podnetu vydá súd uznesenie o začatí konania o zrušení dočasnej ochrany, ktoré doručí vám a podnikateľovi pod ochranou. Podnikateľa vyzve, aby sa najneskôr do piatich pracovných dní písomne vyjadril k dôvodom pre zrušenie ochrany uvedeným v podnete; zároveň musí osvedčiť, že tieto nie sú dané. Následne súd do pätnástich dní od doručenia kvalifikovaného podnetu rozhodne o tom, či ochranu zruší. 

Dodajme, že ako oznamovateľ podnetu máte právo nahliadať do súdneho spisu, predkladať listiny, z ktorých vyplývajú vami tvrdené skutočnosti a navrhovať dôkazy. Ak podnikateľ pod dočasnou ochranou predloží vyjadrenia či dôkazy, musí vás o tom súd upovedomiť.

Pre ukončenie ochrany bez udania dôvodu sa musíte spojiť s inými veriteľmi 

Ukončiť sa dá aj dočasná ochrana podnikateľa, ktorý v súvislosti s jej poskytnutím neporušil nijakú povinnosť ani nestratil predpoklady pre jej ďalšie trvanie. Aby ste jej zánik dosiahli aj za týchto podmienok, musíte:

  1. podať žiadosť o ukončenie dočasnej ochrany prostredníctvom elektronického formulára dostupného na portáli slovensko.sk (pre podanie sa vyžaduje autorizácia kvalifikovaným elektronickým podpisom),
  2. k žiadosti pripojiť písomný súhlas s ukončením ochrany, ktorý udelila nadpolovičná väčšina veriteľov podnikateľa počítaná podľa výšky ich pohľadávok. Na súhlasy veriteľov spriaznených pohľadávok a veriteľov, ktorých pohľadávky voči podnikateľovi prevyšujú v úhrne 100 000 Eur (ak nejde o špecifické osoby z verejného či finančného sektora) sa neprihliada. 


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo