Oneskorené riešenie úpadku: hrozí vám pokuta aj trestné stíhanie

24.03.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Za včasné podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu sú okrem dlžníka zodpovedné aj jeho štatutárne orgány - v s.r.o. napríklad jej konatelia. Kedy treba návrh podať a ako sa zodpovednosti vyhnúť?


O konkurz musíte požiadať v stanovenej lehote

Návrh na vyhlásenie konkurzu treba podať do 30 dní odo dňa, v ktorom ste sa dozvedeli alebo ste sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohli dozvedieť o svojom predlžení (resp. o predlžení spoločnosti, v ktorej ste konateľom).

V predlžení sa nachádzate, ak:

  • máte povinnosť viesť účtovníctvo,
  • máte viac ako jedného veriteľa a
  • hodnota vašich záväzkov presahuje hodnotu vášho majetku.

Pri posudzovaní hodnoty vašich záväzkov a majetku sa vychádza:

  • z účtovníctva alebo
  • z hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť.

Prihliada sa aj na očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku a prípadne tiež prevádzkovania podniku, ak možno po zvážení okolností odôvodnene predpokladať, že v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku budete môcť pokračovať.

Do sumy záväzkov rozhodnej pre posúdenie predlženia sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti (dohodnutým osobitnou zmluvou podľa Obchodného zákonníka), ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali ako podriadené pohľadávky. Medzi druhé menované patria pohľadávky zo zmluvných pokút a pohľadávky vašich spriaznených veriteľov – teda veriteľov, s ktorými ste zákonom stanoveným spôsobom personálne alebo majetkovo prepojení.

Oneskorené riešenie úpadku: hrozí vám pokuta aj trestné stíhanie

Zdroj: Shutterstock

Zanedbanie riešenia úpadku môže viesť k pokute, náhrade škody aj trestnému stíhaniu 

V prípade, že ako štatutárny orgán obchodnej spoločnosti nepodáte návrh na vyhlásenie konkurzu včas, môžete byť sankcionovaní pokutou. Jej výška zodpovedá jednej polovici najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť. Vzhľadom na to, že aktuálne je minimálna hodnota základného imania akciovej spoločnosti stanovená čiastkou 25 000,- EUR, dosahuje výška pokuty až sumu 12 500, EUR. Dodajme, že pokuta sa odvíja od výšky základného imania akciovej spoločnosti aj v prípade omeškania s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu ohľadom spoločnosti s ručením obmedzeným. Vedľa nároku na zaplatenie pokuty zostáva voči vám zachovaný aj nárok na náhradu škody presahujúcej jej výšku.

Pokiaľ vás súd zaviaže k náhrade škody spôsobenej veriteľom oneskoreným podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo k zaplateniu vyššie uvedenej pokuty, má toto rozhodnutie zároveň účinky tzv. rozhodnutia o vylúčení. Znamená to, že po dobu troch rokov od jeho právoplatnosti nemôžete vykonávať napríklad funkciu člena štatutárneho orgánu či dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve, ani vedúceho organizačnej zložky podniku či prokuristu.

Okrem uvedených sankcií vám hrozí aj trestné stíhanie. Oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu totiž splňuje znaky skutkovej podstaty trestného činu marenia konkurzného konania. V lepšom prípade sa môže rozhodovať o potrestaní odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov. V horšom (ak bude nesplnením vašej povinnosti spôsobená škoda aspoň v rozsahu 2660 EUR, t.j. tzv. väčšia škoda) sa môže trest pohybovať až v rozmedzí tri až desať rokov.

 

Ako sa vyhnúť následkom zodpovednosti za oneskorené riešenie predlženia

Ak vaša spoločnosť ešte nie je v predlžení, ale tušíte, že za nejakú dobu by sa v ňom mohla kvôli aktuálnej ekonomickej kríze ocitnúť, môžete skúsiť využiť inštitút dočasnej ochrany. Treba naň však pomýšľať s predstihom, pretože ho môžete podať len vtedy, keď povinnosť žiadať o vyhlásenie konkurzu ešte nevznikla (bližšie: Dočasná ochrana podnikateľov: pre koho je určená a aké má výhody?). V dobe trvania dočasnej ochrany je dlžník (aj člen jeho štatutárneho orgánu) zbavený povinnosti podania návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu a náhradu škody kvôli omeškaniu s riešením predlženia obchodnej spoločnosti sa ďalej môžete zbaviť aj keď preukážete, že:

  • ste konali s odbornou starostlivosťou, najmä ak ste pre nedostatok súčinnosti tých, s ktorými konáte spoločne, nemohli podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, pričom bez zbytočného odkladu, ako ste sa dozvedeli alebo mohli dozvedieť o predlžení, ste uložili do zbierky listín oznámenie, že spoločnosť je v predlžení,
  • ak k vášmu ustanoveniu do funkcie člena štatutárneho orgánu došlo až počas úpadku za účelom jeho prekonania a návrh na vyhlásenie konkurzu ste podali bez zbytočného odkladu po tom, ako ste pri konaní s odbornou starostlivosťou zistili, že prijaté opatrenia nepovedú k jeho prekonaniu,
  • ak ste v lehote pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu poverili správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a podali ste návrh na povolenie reštrukturalizácie, na základe ktorého došlo k jej povoleniu.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo