5 vecí, ktoré je dobré vedieť, ak chcete vrátiť tovar zakúpený v e-shope

31.03.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Nakupovanie v e-shopoch je z právneho hľadiska výhodnejšie, než v klasických kamenných obchodoch. Neplatí to však vždy. Čo treba vedieť, aby ste sa nenechali obchodníkmi zbytočne napáliť?


1. Pri odstúpení od zmluvy do 14 dní nie je nutné udávať nijaký dôvod

Ak tovar v e-shope zakúpite ako spotrebiteľ, môžete ho (a to aj bezdôvodne) obchodu vrátiť vďaka inštitútu odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Obchodník musí odstúpenie akceptovať aj v prípade, že vám túto možnosť výslovne neposkytol vopred (napr. prostredníctvom reklamy či avíza na webových stránkach obchodu). 

Odstúpenie bez udania dôvodu treba stihnúť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Postačí, ak predávajúcemu doručíte akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie, ktoré vyjadruje vašu vôľu odstúpiť od zmluvy. Lehota na odstúpenie je dodržaná, ak je oznámenie o odstúpení najneskôr v jej posledný deň odoslané (odstúpenie teda nemusí byť v uvedenej lehote obchodníkovi aj reálne doručené). Na vrátenie zakúpeného tovaru máte ďalších 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V rovnakej lehote vám musí predávajúci vrátiť platby, ktoré od vás prijal, a to vrátane nákladov na dodanie tovaru, jeho dopravu či poštovné.

2. Ak e-shop neposkytne stanovené informácie, doba na bezdôvodné odstúpenie sa predlžuje

Každý internetový obchod musí spotrebiteľov pri kúpe tovaru riadne informovať o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Pokiaľ tak neurobí najneskôr pri doručení tovaru, ale až dodatočne, začína 14 dňová lehota pre odstúpenie plynúť až od splnenia uvedenej informačnej povinnosti. V prípade, že vás predávajúci s podmienkami pre zvýhodnené odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku neoboznámi vôbec, bude vaše odstúpenie považované za včasné, ak ho urobíte do 12 mesiacov a 14 dní odo dňa, kedy tovar prevezmete. 

 

3. Právo na vrátenie bez udania dôvodu neplatí pre všetky tovary

So zvýhodneným odstúpením bez nutnosti jeho odôvodnenia v lehote 14 dní od prevzatia tovaru môžete počítať u väčšiny vecí nakupovaných cez internet. Nevzťahuje sa však napríklad na:

  • tovary zhotovené podľa vašich osobitných požiadaviek, vyrobené na mieru alebo určené osobitne len pre vás,
  • tovary podliehajúce rýchlemu zníženiu akosti či skaze,
  • tovary uzavreté v ochrannom obale, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol ochranný obal po dodaní porušený,
  • zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovoobrazové záznamy alebo PC softvér predávané v ochrannom obale, ak bol rozbalený,
  • knihy nedodávané v ochrannom obale.

Tip: Nakupovanie liekov cez internet. Na čo všetko dať pozor?

Zdroj: Shutterstock

4. Po uplynutí lehoty na odstúpenie bez udania dôvodu treba reklamovať vady

Ak už nemôžete využiť lehotu na bezdôvodné vrátenie tovaru, máte šancu dosiahnuť zrušenie kúpnej zmluvy ešte prostredníctvom uplatnenia zodpovednosti za jeho vady. Riešenie vád odstúpením od zmluvy však prichádza do úvahy len v prípade vady tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol riadne užívať ako vec bez vady; prípadne môže ísť aj odstrániteľné vady, ak nemôžete tovar pre ich opätovný výskyt po oprave alebo pre väčší počet vád riadne užívať. Reklamovať treba do skončenia záručnej doby; základná záručná doba pre väčšinu vecí je 24 mesiacov.

5. Tovar nemôžete vrátiť bez udania dôvodu, ak ste ho nakúpili tzv. na firmu

Právo na zvýhodnené odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej s e-shopom zákon priznáva len spotrebiteľom. Týmito sú v zmysle zákonnej definície len fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

Inými slovami, ak nakúpite z e-shopu tovar ako fyzická osoba – živnostník (na IČO) alebo ako kupujúceho uvediete svoju spoločnosť s ručením obmedzeným, pripravíte sa o právo vrátiť tovar predávajúcemu bez udania dôvodu vo vyššie spomínanej 14 dňovej lehote.

Ak nie ste spokojný s tovarom zakúpeným v e-shope „na firmu“, máte možnosť predávajúcemu vytknúť jeho vady. Pokiaľ ste sa s obchodníkom nedohodli na výhodnejších podmienkach, môžete postupovať nasledovne:

1. V prípade, že vady tovaru možno klasifikovať ako podstatné porušenie zmluvy zo strany e-shopu, môžete si vybrať, či:

  • budete žiadať ich odstránenie dodaním náhradného tovaru, dodaním chýbajúceho tovaru alebo odstránenie právnych vád tovaru,
  • budete žiadať ich odstránenie opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
  • budete žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpite od zmluvy.

Voľbu medzi nárokmi treba obchodu oznámiť spolu s vytknutím vád tovaru alebo bez zbytočného odkladu po tomto vytknutí. Dodajme, že podstatným porušením kúpnej zmluvy sa rozumie situácia, v ktorej e-shop v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vedel alebo aspoň mohol (s prihliadnutím na účel zmluvy) rozumne predvídať, že pri daných vadách tovaru nebudete mať záujem na tom, aby kúpna zmluva bola plnená. 

2. Ak bude dodaním vadného tovaru zmluva medzi vami a e-shopom porušená len nepodstatným spôsobom, môžete požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

Vady treba obchodu vytknúť čo najskôr od ich zistenia, najneskôr však do dvoch rokov od dodania tovaru (ak nebola dohodnutá iná záručná lehota). E-shop je však pri predaji tovarov podnikateľom v zásade zodpovedný len za vady, ktoré mal tovar už v čase, keď ste ho prevzali.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo