9 vecí, ktoré musí spĺňať platná výpoveď pre nadbytočnosť

14.04.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Počas pandémie zaniká mnoho pracovných miest. Ak sa strata práce týka aj vás, môžete si podľa nášho návodu skontrolovať, či bol váš pracovný pomer rozviazaný v súlade so zákonom.


1. Výpoveď musí byť písomná a podpísaná oprávnenou osobou

Rovnako ako pre každé rozviazanie pracovného pomeru, aj pre výpoveď pre nadbytočnosť platí, že musí mať písomnú formu. Zaslanie výpovede prostredníctvom sms či e-mailovej správy však nepostačuje; treba ju vyhotoviť v listinnej podobe, ktorá zároveň vyžaduje, aby ju vlastnoručne podpísala osoba oprávnená konať za zamestnávateľa. Môže ísť o člena štatutárneho orgánu zamestnávateľa (napr. konateľa s.r.o.) alebo ním povereného zamestnanca.

2. Výpoveď vám musí byť doručená do vlastných rúk

Pre platnosť výpovede sa vyžaduje jej doručenie do vašich vlastných rúk. Doručenie môže byť vykonané:

  1. osobne (fyzickým odovzdaním výpovede) a to na pracovisku, vo vašom byte alebo aj kdekoľvek inde, kde vás zamestnávateľ zastihne;
  2. poštou (ak nie je možné osobné doručenie) prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“.

Platí, že výpoveď (resp. zásielka, ktorá ju obsahuje) musí byť doručená do vašej dispozičnej sféry – výpoveď doručená inej osobe (napr. ak vás poštár nezastihol doma) nestačí, a to ani ak táto osoba prisľúbila, že vám ju odovzdá. Zároveň ale platí, že výpoveď je doručená aj keď sa vráti zamestnávateľovi ako nedoručiteľná (napr. preto, lebo ste zamestnávateľovi riadne neoznámili zmenu vašej doručovacej adresy), resp. ak jej doručenie bude vaším konaním zmarené alebo jej prijatie odmietnete.

 

9 vecí, ktoré musí spĺňať platná výpoveď pre nadbytočnosť

Zdroj: Shutterstock

3. Výpovedný dôvod musí byť dostatočne konkretizovaný

Výpoveď pre nadbytočnosť musí byť odôvodnená tým, že ste sa stali pre zamestnávateľa nadbytočným v dôsledku písomného rozhodnutia zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce, prípadne o iných organizačných zmenách.

Ak pracujete pre agentúru dočasného zamestnávania, môže byť dôvodom nadbytočnosti aj skončenie dočasného pridelenia k inému zamestnávateľovi pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu.

Výpoveď pre nadbytočnosť nestačí odôvodniť uvedením príslušného zákonného ustanovenia Zákonníka práce; z jej obsahu musí konkrétne vyplývať, že ste sa stali pre zamestnávateľa nadbytočným a prečo táto skutočnosť nastala. Organizačná zmena, ktorej dôsledkom je vaša nadbytočnosť, musí byť teda v texte výpovede dostatočne konkretizovaná tak, aby ju bolo možné v prípade súdneho sporu spätne overiť.

4. Rozhodnutie zamestnávateľa musí mať s vašou nadbytočnosťou časovú a vecnú súvislosť

Rozhodnutie zamestnávateľa o zmenách spôsobujúcich vašu nadbytočnosť musí byť prijaté ešte predtým, než vám zamestnávateľ doručí výpoveď. Prekážkou platnosti výpovede naopak nie je skutočnosť, že zmeny v zmysle rozhodnutia nastanú až po doručení výpovede (napr. až dňom uplynutia výpovednej doby). Rozhodnutie zamestnávateľa zároveň nesmie byť účelové – jeho dôvodom teda nemôže byť len vytvorenie možnosti rozviazať s vami pracovný pomer; zamestnávateľ ním musí objektívne sledovať zefektívnenie svojej činnosti.

Na druhej strane platí, že ak sa po rozhodnutí zamestnávateľa stanú v rámci oddelenia nadbytočnými len niekoľkí zo zamestnancov vykonávajúcich rovnakú prácu, môže sa zamestnávateľ sám rozhodnúť, ktorí zostanú a ktorých naopak prepustí.

5. Prerokovanie výpovede s odbormi

Zamestnávateľ musí výpoveď vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Povinnosť prerokovania neznamená, že zástupcovia zamestnancov musia s výpoveďou aj súhlasiť (súhlas je nutný len, ak ste členom odborového orgánu, zamestnaneckej rady či zamestnaneckým dôverníkom). Zamestnávateľ však musí zástupcov s dôvodmi výpovede oboznámiť a ponúknuť im možnosť sa k nej vyjadriť. Neprerokovanie výpovede má za následok jej neplatnosť.

6. Zamestnávateľ si musí splniť svoju ponukovú povinnosť

Ak má zamestnávateľ aj po účinnosti rozhodnutia o zmenách možnosť vás zamestnávať v mieste, ktoré s vami bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, a to aj na kratší pracovný čas, musí vám túto prácu pred výpoveďou ponúknuť. Výpoveď vám môže dať, keď ponuku nevyužijete alebo sa nebudete chcieť podrobiť predchádzajúcej príprave potrebnej pre výkon ponúknutej práce.

7. Zamestnávateľ nesmie do dvoch mesiacov vytvoriť analogické pracovné miesto

V prípade výpovede pre nadbytočnosť zamestnávateľ nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť vaše zrušené pracovné miesto a  po skončení vášho pracovného pomeru prijať na toto miesto nového zamestnanca.

8. Výpoveď nesmie byť daná v ochrannej dobe

Výpoveď pre nadbytočnosť vám nesmie byť doručená:

  • v dobe vašej dočasnej práceneschopnosti pre chorobu alebo úraz, ktoré ste si nevyvolali úmyselne ani nespôsobili pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,
  • odo dňa povolania na výkon mimoriadnej služby (resp. jej nariadenia) v dobe krízovej situácie až do uplynutia dvoch týždňov po prepustení zo služby (zákaz platí aj v prípade výkonu alternatívnej služby),
  • v dobe uvoľnenia na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl SR,
  • v dobe tehotenstva, materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo ak sa ako osamelý zamestnanec staráte o dieťa mladšie ako 3 roky,
  • v dobe vášho dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie,
  • v prípade, že ste zamestnancom pracujúcim v noci, v dobe vášho uznania dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

9. Výpoveď pre zamestnanca so zdravotným postihnutím neodsúhlasil úrad práce

Ak ste zamestnancom so zdravotným postihnutím, musí s vašou výpoveďou pre nadbytočnosť vopred udeliť súhlas úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. To neplatí, ak ste už dosiahli vek určený na nárok na starobný dôchodok.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Firmy - spravodajstvo