Nadobúdanie vlastníctva vydržaním: od mája platia nové pravidlá

21.04.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Užívate nehnuteľnosť alebo jej časť v rozpore so zápisom v katastri? Dňa 1. 5. 2021 nadobúda účinnosť úprava, ktorá rieši uvedený stav po novom. Zmeny sú ďalším dôvodom, prečo pravidelne kontrolovať Obchodný vestník.


Na vydržanie by mali dať pozor najmä vlastníci pozemkov

Prax ukazuje, že spory o vydržanie vlastníckeho práva či vecného bremena sa v drvivej väčšine týkajú pozemkov alebo ich častí. Konflikty typicky nastávajú v situácii, keď vlastníci (domnievajúc sa, že sa nachádzajú na svojej parcele) v skutočnosti užívajú časť terénu, ktorá podľa evidencie v katastri nehnuteľností patrí susedovi. Nerobia tak pritom s úmyslom obohatiť sa. Predmetný kúsok pozemku obhospodarujú preto, lebo bol v podstate „od nepamäti“ vymedzený oplotením ako časť ich záhrady či dvora. Až po rokoch sa po nahliadnutí do katastrálnej dokumentácie zistí, že umiestnenie plotu s hranicami parciel vôbec nekorešponduje.

Podstatou vydržania je viera, že držiteľ užíva svoju vlastnú vec

Ak ste sa ocitli v podobnej situácii, máte šancu ju riešiť pomocou inštitútu vydržania. Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním vyžaduje splnenie nasledujúcich podmienok:

  1. Držba veci je oprávnená – so zreteľom na všetky okolnosti musíte byť dobromyseľný, že vám vec (v našom modelovom prípade teda časť susedného pozemku) patrí,
  2. Uplynula zákonom stanovená vydržacia doba – v prípade nehnuteľností musí ísť o oprávnenú  držbu v trvaní 10 rokov, pri hnuteľných veciach postačia 3 roky. Vydržacia doba musí plynúť nepretržite; na druhej strane sa do nej však započítava aj oprávnená držba vášho právneho predchodcu (v zmysle vyššie uvedeného príkladu teda doba, po ktorú obhospodarovali a užívali časť pozemku tí, ktorí ho vlastnili pred vami).
 

Zdroj: Shutterstock

Nová úprava riešenia vydržania má zabrániť špekuláciám

K nadobudnutiu vlastníckeho práva vydržaním dochádza už splnením vyššie uvedených zákonných podmienok. Pri vydržaní nehnuteľností však skutočný vlastník nadobudne možnosť disponovať s vydržanou vecou v celej šírke svojho vlastníckeho práva (teda napr. aj možnosť ju predať či darovať) až po jeho zápise na príslušný list vlastníctva. Donedávna mohol katastrálny úrad zaznamenať zmenu vlastníctva oproti evidovanému stavu aj na základe tzv. osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu vydaného formou notárskej zápisnice. Táto alternatíva však už tento rok nebude k dispozícii. Zákonodarca odôvodňuje prijatú zmenu tým, že v praxi došlo v niektorých prípadoch k zneužitiu uvedeného inštitútu.

Po novom sa agenda presúva z notárov na súdy

Od 1. mája tohto roka bude možné riešiť zosúladenie skutočného vlastníka s vlastníkom evidovaným v katastri nehnuteľností prostredníctvom súdneho konania o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Analogickým konaním týkajúcim sa vecných bremien bude súdne konanie o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu (napr. právu prechodu a prejazdu).

Konanie treba iniciovať na súde, v ktorého obvode sa nachádza nehnuteľnosť dotknutá vydržaním. Návrh na začatie konania je spoplatnený súdnym poplatkom vo výške 99,50 EUR. Samotné súdne konanie možno z hľadiska vývoja jeho priebehu rozdeliť do dvoch etáp:

1. Etapa do uplynutia lehoty pre podanie námietok

Prvú etapu možno vymedziť dobou od podania návrhu na začatie súdneho konania do uplynutia lehoty pre podanie námietok.

Ak bude vami podaný návrh na začatie konania spĺňať zákonné náležitosti a navyše aj osvedčíte, že existujú podmienky pre nadobudnutie vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním, vydá súd tzv. vyzývacie uznesenie, ktoré doručí zákonom stanoveným osobám a zverejní ho aj v Obchodnom vestníku. Uznesenie bude publikované aj na úradnej tabuli obce, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza a ak súd uzná za vhodné, tiež prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov.

V uznesení súd vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania, a to v ním určenej lehote; táto však nesmie byť kratšia, ako 6 mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia v Obchodnom vestníku.

Výsledkom prvej etapy je v zásade buď podanie námietok alebo následné vydanie uznesenia o potvrdení vydržania (ak podané nie sú). Uznesenie o potvrdení vydržania znamená zároveň koniec celého konania – právoplatné uznesenie je podkladom pre zmenu evidencie vlastníckych pomerov v katastri.

2. Etapa rozhodovania o námietkach

Inštitút námietok je určený najmä pre osoby, ktorých práva môžu byť vydržaním dotknuté. Ak súd námietky neodmietne a vyhodnotí ich ako dôvodné, návrh na začatie konania o potvrdení vydržania bude zamietnutý. Aj po podaní námietok je však stále šanca, že nebudú právne relevantné a súd aj napriek nim môže vydať uznesenie o potvrdení vydržania.

Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania je záväzné pre každého. Na druhej strane však netvorí prekážku, aby sa ten, kto je vydržaním dotknutý, domáhal svojho vecného práva k nehnuteľnosti žalobou v klasickom súdnom konaní. Táto možnosť mu však zostáva zachovaná, len ak osvedčí, že existujú skutočnosti, ktoré bez vlastnej viny nemohol uplatniť námietkami už v rámci konania o potvrdení vydržania.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo