Príbuzný naletí každému podvodníkovi a rozdáva peniaze: čo robiť?

28.04.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Úvery a pôžičky - spravodajstvo


Problémy s vyhodnocovaním výhodnosti rôznych transakcií prichádzajú s vyšším vekom, zhoršením duševného zdravia či zneužívaním návykových látok. Ako postupovať, ak už problém nastal a ako mu naopak zabrániť? 


Nevýhodné zmluvy: niekedy stačí odstúpiť, inokedy sa treba domáhať neplatnosti

Ak ste zistili, že rodičia či starí rodičia boli nahovorení na uzatvorenie zmluvy, ktorá je pre nich mimoriadne nepriaznivá, nemusí to automaticky znamenať, že neplatí. Samotnú ľahkovážnosť zákon neplatnosťou nesankcionuje. Nehádžte však flintu do žita. Podľa okolností uzatvorenia transakcie ich možno budete môcť zbaviť záväzku jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • ak zmluvu uzatvorili ako spotrebitelia s podnikateľom, majú možnosť:
  1. v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku (napr. prostredníctvom e-shopu, telefonicky, ponukového katalógu apod.) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (predajné akcie, podomový predaj) môžu využiť právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Odstúpenie sa musí v zásade stihnúť do 14 dní od prevzatia tovaru či uzatvorení zmluvy o poskytnutí služby (bližšie napr: 5 vecí, ktoré je dobré vedieť, ak chcete vrátiť tovar zakúpený v eshope)
  2. Pokiaľ lehota na odstúpenie od zmluvy už uplynula alebo nejde o zmluvu uzatvorenú na diaľku či mimo prevádzkarne, môžu zvážiť, či nevýhodné dojednania nenaplňujú znaky tzv. neprijateľných zmluvných podmienok. Ide o ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľov. Obrana má šancu na úspech, ak podmienky neboli individuálne dojednané – zvlášť teda vtedy, ak sú nevýhodné ustanovenia zámerne „schované“ vo zvyšnom zmluvnom texte tak, aby si ich spotrebitelia nevšimli. Platí, že neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné; zmluva teda v zásade bude záväzná, ale bez nepriaznivých dojednaní.
 

Zdroj: Shutterstock

  • pokiaľ zmluvu uzatvorili s nepodnikateľmi, prichádzajú do úvahy napríklad nasledujúce možnosti:
  1. ak zistíte, že zmluva bola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, vzniká právo od nej odstúpiť; tieseň je definovaná ako hospodársky či sociálny stav, ktorý pôsobí takým spôsobom a takou intenzitou, že v dôsledku neho osoba urobí právny úkon, ktorý by inak (nebyť tiesne) neurobila (napríklad uzatvorí nevýhodnú zmluvu o pôžičke, pretože ju postihla živelná pohroma, strata zamestnania apod.),
  2. ak zmluva bola uzatvorená v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktoré je pre jej uzatvorenie rozhodujúca a druhá zmluvná strana tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť, je zmluva neplatná,
  3. neplatný je aj právny úkon, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, nedostatočnú rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky nepodnikateľa a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere (tzv. úžera),
  4. neplatnosť stíha aj zmluvu uzatvorenú s osobou konajúcou v duševnej poruche, ktorá ju robí pre jej uzatvorenie neschopnou (napr. podpis zmluvy osobou, ktorá má pokročilé štádium alzheimerovej choroby apod.).

Námietka neplatnosti aj odstúpenie od zmluvy uzatvorenej s nepodnikateľmi často vedú k sporom, v ktorých treba pomerne zložito preukazovať, že ste na uplatnenie uvedených korekčných inštitútov mali právo. Dokazovanie môže byť v praxi problematické, preto je lepšie zvážiť kroky, vďaka ktorým bude príbuzný chránený pred následkami svojho konania.

Preventívnym riešením môže byť obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

Na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony možno pomýšľať, ak:

  1. má váš blízky duševnú chorobu, ktoré nie je len prechodná alebo
  2. nadmerne požíva alkohol, omamné látky či jedy a v dôsledku uvedeného je schopný robiť len niektoré právne úkony. Typicky sa ponecháva napríklad spôsobilosť uzatvárať obchody do určitej sumy (bežný nákup potravín apod.).

Obmedziť spôsobilosť na právne úkony môže len súd. Miestna príslušnosť sa určuje podľa obvodu bydliska toho, o koho spôsobilosti sa bude konať. Návrh na začatie konania je oprávnená podať blízka osoba (napr. manžel, deti), ale aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb či ten, kto má na veci právny záujem. V návrhu treba popísať, aké skutočnosti odôvodňujú obmedzenie spôsobilosti a uviesť, prečo nie sú iné opatrenia možné.

Ak návrh podávate ako blízka osoba, pripravte sa na to, že vám súd môže uložiť, aby ste predložili lekársku správu o zdravotnom stave osoby, o ktorej spôsobilosti sa jedná.

V konečnom rozhodnutí súd vymedzí rozsah, v akom spôsobilosť na právne úkony obmedzuje. Zároveň ustanoví obmedzenému opatrovníka. Pokiaľ s opatrovníctvom nesúhlasí blízka osoba, ustanovuje sa spravidla orgán miestnej správy.

Záverom dodajme, že dôvodom na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony zatiaľ podľa slovenskej právnej úpravy nie je márnotratnosť či gamblerstvo, ak priamo nesúvisia s duševnou poruchou jedinca.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5