Môže vás zamestnávateľ obmedziť v inej zárobkovej činnosti?

12.05.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Pandémia prináša zmeny aj na trhu práce. Mnohí sa snažia situácii prispôsobiť hľadaním viacerých zdrojov príjmu. Kedy vám môže zamestnávateľ podnikanie či vedľajší pracovný úväzok zakázať?


Pri výkone konkurenčnej činnosti záleží na stanovisku zamestnávateľa

Pri posudzovaní akýchkoľvek mimopracovných aktivít by ste mali vždy myslieť na to, že zamestnanec nesmie konať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa. Zákonník práce stanovuje konkrétnejšie pravidlá len vo vzťahu ku konkurenčnej zárobkovej činnosti.

Ak si chcete privyrobiť aktivitou, ktorá má k predmetu činnosti vášho zamestnávateľa konkurenčný charakter, potrebujete jeho predchádzajúci písomný súhlas. Podmienka sa týka nielen zárobkovej činnosti vykonávanej formou podnikania, ale aj práce pre iného zamestnávateľa, a to aj na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. O zárobkovú činnosť ide v zmysle súdnej judikatúry vtedy, keď je realizovaná za účelom dosahovania zisku. Z hľadiska práv vášho zamestnávateľa však nie je podstatné, či ňou zisk aj skutočne dosiahnete. Limitácia platí aj v prípade, ak predmety činnosti kolidujú len sčasti. Pri zvažovaní splnenia podmienok obmedzenia treba vždy brať do úvahy aj reálnu povahu vykonávanej činnosti.

Príklad:

Váš zamestnávateľ má v obchodnom registri uvedený ako predmet činnosti kúpu tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi; zaoberá sa predajom kancelárskej techniky. Vy plánujete prevádzkovať e-shop, na ktorom budete predávať detské hračky. Napriek tomu, že aj vy budete realizovať kúpu tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, z hľadiska odbytu predávaného tovaru nebudete so zamestnávateľom súťažiť o zákazníkov. Súhlas zamestnávateľa teda nepotrebujete.

Pre úplnosť treba dodať, že na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnejumeleckej činnosti súhlas zamestnávateľa nepotrebujete, a to ani vtedy, ak by ste mu týmito činnosťami konkurovali.

Stanovisko zamestnávateľa k výkonu konkurenčnej činnosti je potrebné vyžiadať vopred. Ak sa zamestnávateľ k vašej žiadosti nevyjadrí ani do 15 dní od jej doručenia, platí, že súhlas udelil. Vzhľadom na uvedené je optimálnym postupom vyžiadania súhlasu zaslanie žiadosti o jeho udelenie doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou, vďaka ktorej zistíte, kedy uplynie lehota zakladajúca fikciu odsúhlasenia vami plánovanej zárobkovej aktivity.

Udelenie súhlasu (či už aktívne alebo fiktívne prostredníctvom uplynutia vyššie uvedenej lehoty) ale nezaručuje, že vám bude zárobková činnosť povolená natrvalo. Zamestnávateľ môže súhlas aj dodatočne odvolať. Musí tak urobiť písomne a zároveň je povinný uviesť vážne dôvody, prečo tak činí. Ak uvedené náležitosti odvolanie splňuje, máte povinnosť bez zbytočného odkladu inú zárobkovú činnosť skončiť čo najskôr tak, ako vám umožňujú príslušné právne predpisy.

 

Zdroj: Shutterstock

Prekážky výkonu inej pracovnej aktivity môžu závisieť aj od vašej pracovnej náplne

Napriek tomu, že zákon výslovne upravuje len podmienky konkurovania zamestnávateľovi, do úvahy treba brať aj vyššie spomínanú nemožnosť konať v rozpore s jeho oprávnenými záujmami. V praxi si teda treba dávať pozor tiež na aktivity, ktoré síce k predmetu činnosti zamestnávateľa nemajú konkurenčnú povahu, ale mohli by napríklad poškodiť jeho dobré meno.

Príklad:

Júlia pracuje ako učiteľka v renomovanej súkromnej materskej škôlke. Zároveň si privyrába ako modelka na erotickom video chate. Vedľajšia zárobková činnosť Júlie môže poškodiť dobré meno materskej škôlky najmä s prihliadnutím na to, že ako učiteľka je zároveň osobou, ktorá má pôsobiť výchovne a deťom vštepovať určité hodnoty.

Mnoho zamestnávateľov môže upravovať zárobkové činnosti nezlučiteľné so špecifickou povahou ich pôsobenia v pracovnom poriadku.

Ak pracujete ako štátny zamestnanec, sú prekážky nastavené ešte prísnejšie

Pokiaľ pracujete v štátnozamestnaneckom pomere, zakazuje vám zákon napríklad:

  • výkon činnosti, ktorá je nedôstojná z hľadiska vykonávania štátnej služby,
  • podnikanie,
  • výkon inej zárobkovej činnosti, ktorá je zhodná alebo obdobná s činnosťou uvedenou v opise vášho štátnozamestnaneckého miesta; inou zárobkovou činnosťou sa rozumie činnosť zakladajúca nárok na zdaňovaný príjem (v tomto smere však zákon povoľuje viaceré výnimky – umožnená je napríklad správa vlastného majetku či správa majetku vašich maloletých detí alebo činnosť v orgánoch spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov),
  • členstvo v riadiacich orgánoch, kontrolných orgánoch alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.

Následky porušenia obmedzenia iných zárobkových činností

Ak budete popri zamestnaní vykonávať aktivity, ktoré sú v rozpore so zákonom stanovenými pravidlami na ochranu záujmov zamestnávateľa, môže s vami zamestnávateľ podľa intenzity a okolností porušenia:

  • rozviazať pracovný pomer výpoveďou podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce,
  • okamžite skončiť pracovný pomer podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

V prípade, že zamestnávateľovi vaším konaním vznikla škoda, je oprávnený vymáhať od vás jej náhradu.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Firmy - spravodajstvo