Návod: ako vybaviť dôchodok a ktoré doklady budete potrebovať?

10.06.2021 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Chystáte sa do dôchodku? V tomto článku prinášame prehľad vecí, ktoré predtým budete musieť vybaviť.  


Sporili ste si na dôchodok v druhom pilieri? Podarilo sa vám dovŕšiť dôchodkový vek? Alebo uvažujete aj o predčasnom starobnom dôchodku? V tomto článku si ukážeme, ako požiadať o dôchodok z druhého piliera. Kľúčové bude skompletizovať všetky potrebné doklady, aby vaše vybavovačky po úradoch prebehli bez problémov a zbytočných prestojov.

Kedy mám nárok na dôchodok z druhého piliera?

Na starobný dôchodok z druhého piliera môžete siahnuť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. Požiadať o dôchodok môžete už 2 mesiace vopred, resp. 60 dní pred dovŕšením dôchodkového veku.

Láka vás predčasný dôchodok? Ak sa rozhodnete, že chcete čerpať svoje úspory z druhého piliera predčasne, o predčasný starobný dôchodok možno žiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je poberanie predčasného starobného dôchodku samostatne z I. piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodkom z II. piliera v sume vyššej ako 1,2 - násobok sumy životného minima. Na rozdiel od starobného dôchodku z II. piliera, pri predčasnom starobnom dôchodku z II. platí, že sa Vám môže začať vyplácať len vtedy, ak budete poberať aj predčasný starobný dôchodok z I. piliera.

Čo treba skontrolovať pred žiadosťou?

 • v predstihu skontrolujte, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše zamestnania a hrubé zárobky - túto informáciu ste už zrejme obdržali poštou, ale ak náhodou nie, môžete o ňu požiadať Sociálnu poisťovňu
 • v pobočke Sociálnej poisťovne tiež môže požiadať o vystavenie tzv. GRID karty, prostredníctvom ktorej sa cez jej webovú stránku dostane k údajom o svojom dôchodkovom poistení od 1. januára 2004.
 

Návod: ako vybaviť dôchodok a ktoré doklady budete potrebovať?

Zdroj: Shutterstock

Žiadosť o dôchodok - ako na to?

Žiadosť o dôchodok spisuje najbližšia pobočka Sociálnej poisťovne, resp. tá, pod ktorú patríte podľa miesta vášho trvalého pobytu. Ak nemáte zdravotný stav, ktorý by vám umožnil návštevu Sociálnej poisťovne v príslušnej pobočke, môžete tiež požiadať pobočku v mieste vášho prechodného pobytu, ktorá žiadosť vypíše.

Aké doklady treba k žiadosti o dôchodok?

 • doklad o ukončení vzdelania - výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a pod., alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenská knižka alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku je potrebný aj úmrtný list alebo výpis z matriky. Ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (len, ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa),
 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan
  • bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,
  • poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
 • hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
 • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Pre posúdenie nároku na minimálny dôchodok okrem uvedených dokladov je potrebné aj:

 • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o sume dôchodku vyplácaného z cudziny, a to k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny,
 • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ich žiadateľ získal.

Ďalšie potvrdenia, ktoré ešte môžu byť potrebné k žiadosti o dôchodok

Aké potvrdenia ešte môžu byť potrebné?

 • Potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ dôchodkový vek dosiahol, treba predložiť vtedy, ak dosiahol dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bol naďalej nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003. 
 • Potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca potrebuje k žiadosti o starobný dôchodok poberateľ výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
 • Potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, ktorým žiadateľ preukazuje, či získanou dobou výkonu služby spĺňa alebo nespĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok treba v prípade, ak žiadateľ získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonával profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách.
 • Doklad orgánu, ktorý vyplácal dávky v hmotnej núdzi o vyplatenej sume dávok a príspevku k dávke v hmotnej núdz,i treba k žiadosti o dôchodok v prípade, ak žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa mu vyplácala dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.
 • Príslušné uznesenie (nariadenie alebo príkaz) a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok zo mzdy potrebuje občan k žiadosti o dôchodok v prípade, ak mu boli nariadené zrážky zo mzdy alebo z iných príjmov.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo