Kúpa ojazdeného auta: za aké vady zodpovedá predávajúci a na čo máte nárok?

08.07.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Pri kúpe auta z druhej ruky treba počítať so zvýšenou potrebou oprav a údržby. Servis či náhradné diely však nemusíte vždy platiť z vlastného vrecka. Kedy sa možno obrátiť na predávajúceho?


1. Auto ste kúpili ako spotrebiteľ v autobazári

Ak kúpite staršie vozidlo pre osobnú potrebu v autobazári, bude sa kúpna zmluva spravovať príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských kúpnych zmluvách. Aj na použité vozidlo sa v takom prípade zo zákona vzťahuje záruka. Predávajúci ju môže zmluvne skrátiť; vždy ale musí trvať minimálne 12 mesiacov.

Autobazár nezodpovedá za vady vzniknuté použitím auta alebo jeho opotrebením. V praxi bol prijatý názor, že za vadu ojazdeného vozidla nemožno považovať takú vlastnosť, ktorá sa u neho vzhľadom k jeho veku všeobecne predpokladá; typicky napríklad koróziu zodpovedajúcu dobe jeho používania (bližšie rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 3 Cz 59/88). Častým problémom na trhu so staršími automobilmi bývajú aj stočené tachometre. Súdy uzavreli, že pokiaľ bazár zmluvne deklaruje určitý počet najazdených kilometrov v rozpore so skutočným stavom, nemôže sa za túto vadu zbaviť zodpovednosti, a to ani vtedy, ak by o tom nevedel (rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 33 Cdo 5153/2016). Predajcovi naopak nemožno úspešne vytýkať vady, kvôli ktorým ste s ním dojednali nižšiu cenu. Uvedené platí aj pre prípadné nedostatky vozidla, na ktoré vás v zmluve (alebo iným preukázateľným spôsobom) upozornil.

V prípade zistenia vady môžete:

 • požadovať jej bezplatné odstránenie (ak je objektívne možné),
 • žiadať výmenu vadnej súčasti, ak tým bazáru nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu auta alebo závažnosť vady,
 • odstúpiť od zmluvy, ak vadu nemožno odstrániť a bráni tomu, aby mohlo byť auto riadne užívané alebo ak ju síce možno odstrániť, ale vyskytne sa opakovane, príp. je vád viac a bránia riadnemu užívaniu auta,
 • požadovať primeranú zľavu.

Kúpa ojazdeného auta: za aké vady zodpovedá predávajúci a na čo máte nárok

Zdroj: Pixabay

2. Auto ste kúpili „na IČO“ od podnikateľa

Ak ste staršie auto kúpili za účelom podnikania od iného obchodníka (či už živnostníka alebo obchodnej spoločnosti), platia pre reklamáciu vád pravidlá stanovené Obchodným zákonníkom. V tomto prípade treba počítať s tým, že predávajúcemu zo zákona neplynie povinnosť poskytnúť záruku. Poskytnutie takejto garancie si treba v podnikateľskom vzťahu výslovne dohodnúť.

Napriek tomu reklamácia vád staršieho automobilu nie je ani medzi podnikateľmi vylúčená. Za vadu bude možné považovať jeho dodanie v rozpore s akosťou a vyhotovením dohodnutým v zmluve. Pokiaľ v zmluve presnejšie vymedzenie chýba, bude rozhodujúce, či sa auto hodí na dohodnutý účel. Ak v zmluve účel nie je deklarovaný, platí, že sa musí hodiť na účel, na ktorý sa spravidla používa. Reklamovať možno aj vady v dokladoch potrebných pre užívanie vozidla.

Predávajúci bude zodpovedať len za tie vady, ktoré má auto (v zmysle vyššie uvedeného) v okamihu, keď ste ho od neho prevzali (vrátane skrytých vád prítomných v dobe prevzatia, ktoré sa prejavia až neskôr). Za vady vzniknuté po prevzatí nekryté prípadnou zmluvnou zárukou zodpovedá predávajúci len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

Nároky z vád sa rozlišujú podľa intenzity porušenia zmluvy. Ak vada znamená jej porušenie podstatným spôsobom (t.j. ak by ste o nej vedeli, auto by ste ani nekúpili), môžete podľa okolností:

 • požadovať dodanie iného auta,
 • žiadať opravu auta, ak sú vady opraviteľné,
 • uplatniť nárok na primeranú zľavu z ceny auta alebo
 • odstúpiť od zmluvy.

Ak vada znamená porušenie zmluvy nepodstatným spôsobom, môžete:

 • požadovať jej odstránenie,
 • uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny.

Vozidlo treba po prevzatí riadne prezrieť a vyskúšať. Vady reklamujte bez zbytočného odkladu po ich zistení; úspešne sa možno domáhať len nárokov z vád, ktoré boli odhalené do 2 rokov od doby, kedy vám bolo auto dodané.

3. Auto ste kúpili pre osobnú potrebu od inej osoby – nepodnikateľa

Vďaka rôznym internetovým bazárom možno dnes ľahko kúpiť staršie auto aj od niekoho, kto ho predáva ako súčasť svojho majetku a nie v rámci svojho podnikania. Zmluva s takýmto predávajúcim sa bude spravovať všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve. Predávajúci bude zodpovedať za to, že automobil bude mať v čase uzatvorenia zmluvy vlastnosti buď vami vymienené alebo také, ktoré o vozidle výslovne deklaruje on sám (napr. preto, aby vám ho predal za vyššiu cenu) alebo vlastnosti, ktoré sú pre auto daného typu a veku obvyklé. Ďalej zodpovedá za to, že vozidlo bude možné použiť podľa povahy a účelu kúpnej zmluvy a že nemá právne vady.

Predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré má automobil v dobe, keď vám ho odovzdáva. Ak sa vyskytnú neskôr, nijaká záručná doba (ak ju zmluvne nedohodnete) predávajúceho nezaväzuje. Na druhej strane ale platí, že vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia automobilu, sa považuje za vadu, ktorá na ňom bola už v deň prevzatia, ak predávajúci nepreukáže opak.

Ak vyjde najavo vada, na ktorú vás predávajúci neupozornil, máte právo:

 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady,
 • od zmluvy odstúpiť, ak ide o vadu, ktorá robí auto neupotrebiteľným.

Odstúpiť od zmluvy môžete tiež vtedy, ak vás predávajúci ubezpečil, že auto má určité vlastnosti alebo že nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Vady musíte predávajúcemu vytknúť bez zbytočného odkladu. Ak vám predávajúci nevyhovie, môžete sa obrátiť na súd, len ak ste vady vytkli najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia auta.

Kúpa auta ako stojí a leží

Bez ohľadu na povahu zmluvy sa nedajte predávajúcim odbiť, ak sa chce zodpovednosti za vady zbaviť odkazom na zmluvnú doložku, podľa ktorej auto predal „ako stojí a leží“. Doložku totiž nemožno platne použiť na predaj individuálne určeného auta (rozhodnutie Ústavného súdu SR, sp.zn. III. ÚS 48/2012).Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo