Príspevok na opatrovanie bude vyšší. Prvýkrát ho ľudia dostanú v auguste

30.07.2021 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu pocíti v tomto roku približne 76 400 poberateľov. Zvyšuje sa aj príspevok za opatrovanie v zariadeniach sociálnych služieb.


Opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, dostávajú od 1. júla 2021 vyšší opatrovateľský príspevok. Prvé zvýšenie pocítia už v auguste, keď im bude vyplatený príspevok za mesiac júl. Opatrovateľ v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), tak dostane po novom príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre tento rok, čiže vo výške 508,44 eura mesačne.

 

Zvyšuje sa aj hodinová sadzba osobnej asistencie a to na 4,82 eura. Vláda schválila návrh nariadenia na zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie z dielne ministerstva práce. Tí, ktorí pomáhajú ľuďom s ŤZP, tak dostanú vyšší príspevok, a to aj napriek zvýšeným výdavkom štátneho rozpočtu v súvislosti s pandémiou.

Ako sa zvýši príspevok?

Opatrovateľovi v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP, sa príspevok zvyšuje o 31,70 eura a dosiahne sumu čistej minimálnej mzdy pre tento rok. Bude tak vo výške 508,44 eur mesačne. Ak opatruje dve a viac osôb, dostane viac o 42,16 eura, čiže 676,22 eur mesačne. Ak opatrovanie jednej osoby s ŤZP vykonáva opatrovateľ poberajúci niektorú z dôchodkových dávok, dostane príspevok 254,22 eur mesačne.

Zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie na výšku 4,82 eura predstavuje pri priemernom mesačnom rozsahu osobnej asistencie 140 hodín navýšenie príspevku na osobnú asistenciu o cca 89,6 eura mesačne. Navýšenie opatrovateľského príspevku sa v tomto roku pozitívne dotkne približne 40 890 opatrovateľov v produktívnom veku a zhruba 23 700 opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku.

Vyšší príspevok na osobnú asistenciu pocíti 11 820 poberateľov.

Tip: Odvody živnostníka od 1. júla? Niekto ich začne platiť prvýkrát, iným sa môžu zvýšiť

Opatrovateľský príspevok 2021 (zmeny, výška, zvýšenie)

Zdroj: Shutterstock

Čo je to osobná asistencia a príspevok na opatrovanie?

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Jej účelom je aj podporiť nielen sociálne začlenenie hendikepovaného človeka, ale aj jeho nezávislosť či podporiť jeho pracovné, vzdelávacie a voľnočasové aktivity.

Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností, ktoré nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín potrebných na ich vykonanie. Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť či realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.

Poskytuje sa osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie a je jej rodinným príslušníkom.

Zvyšujeme sa aj príspevok v zariadeniach sociálnych služieb

Štát navyšuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). Ministerstvo práce iniciovalo toto zvýšenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Rovnako to platí aj pre osoby, ktoré v roku 2022 dovŕšia vek potrebný na získanie starobného dôchodku. S novou výškou príspevku môžu ZSS rátať od januára budúceho roka. Z rozpočtovej kapitoly rezortu práce pôjde na tento účel dodatočne takmer 15 miliónov eur.

Lepšie finančné ohodnotenie za osobnú starostlivosť v ZSS má predovšetkým pomôcť fungovaniu celého systému sociálnych služieb a zvýšiť status v pomáhajúcich profesiách, k čomu sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení. Zvýšením príspevku chce rezort podporiť túto prácu a zabrániť možnému kolapsu v poskytovaní sociálnej starostlivosti.

„Zvlášť v poslednom období spojenom s pandémiou pracovali zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb vo veľmi zložitých podmienkach, so psychickou záťažou a vysokým pracovným nasadením, častokrát nad rámec svojho pracovného času a na úkor vlastných rodín. Beriem toto navýšenie ako ďalšie ocenenie ich práce“, uviedol minister práce Milan Krajniak.

Zvýšenie príspevku prihliada predovšetkým na vývoj a výšku minimálnej mzdy v tomto roku. Jeho výška je odstupňovaná na základe odkázanosti konkrétnej osoby na pomoc inej osoby a zohľadňuje, či ide o pobytovú, alebo ambulantnú formu pomoci.

Aká bude výška príspevku?

Výška príspevku pri pobytových službách na rok 2022 predstavuje násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021. Ide tak o sumu 623 eur.

Konkrétne:

  • 0,2 násobok sumy minimálnej mzdy pri druhom stupni odkázanosti,
  • 0,45 násobok sumy minimálnej mzdy pri treťom stupni odkázanosti,
  • 0,6 násobok sumy minimálnej mzdy pri štvrtom stupni odkázanosti,
  • 0,85 násobok sumy minimálnej mzdy pri piatom stupni odkázanosti,
  • 1,05 násobok sumy minimálnej mzdy pri šiestom stupni odkázanosti.

Pri ambulantnej starostlivosti je výška príspevku na úrovni asi 2/3 z príspevku pri poskytovaní pobytovej služby. Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022.

Výška príspevku pri poskytovaní sociálnych služieb (tabuľka)

Stupeň odkázanosti Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy (najmenej 8 hodín prevádzky denne)
II. stupeň 125 eur 83 eur
III. stupeň 280 eur 187 eur
IV. stupeň 374 eur 249 eur
V. stupeň 530 eur 353 eur
VI. stupeň 654 eur 436 eur

Zdroj: MPSVaRPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 10 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo