Od januára začne platiť kurzarbeit. Ako funguje a čo to znamená pre zamestnancov?

24.08.2021 | Redakcia, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Pandémia slovenskej ekonomike a vláde ukázala, že firmy a zamestnanci potrebujú efektívny nástroj na ďalšie krízy. Jedným z nich je aj takzvaný kurzarbeit.


Na Slovensku sú ešte stále spustené schémy štátnej pomoci pre firmy a podnikateľov, ktorých zasiahla pandémia. Do konca tohto roka môžu žiadať o balíky pomoci v rámci schémy Prvá pomoc. Ak sa situácia zhorší, vláda môže aktivovať aj schémy Prvá pomoc+ a Prvá pomoc++.

Od januára 2022 však tieto štátne balíky nahradí takzvaný systém kurzarbeit. Od začiatku budúceho roka tak budú môcť aj spoločnosti na Slovensku využívať túto formu zachovania pracovných miest v období dočasných ekonomických ťažkostí, prípadne ďalšej veľkej krízy.

 

Čo je to kurzarbeit?

Zákon o podpore v čase skrátenej práce, čiže kurzarbeit, schválil slovenský parlament ešte na začiatku mája tohto roka. „Účelom zákona je poskytnutie podpory v čase skrátenej práce vo forme čiastočnej úhrady nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca počas trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa,“ hovorí právnik z právnickej kancelárie CMS Slovensko Pavol Kundrik.

Čas skrátenej práce je obdobie od začatia obmedzenej činnosti zamestnávateľa až po jeho skončenie. Na obmedzenie má pritom zásadný vplyv vonkajší faktor, ktorý je dočasný, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce.

„Môže ísť napríklad o mimoriadnu situáciu, ktorú tu vo forme celosvetovej pandémie máme už viac ako rok. Rovnako môže ísť o výnimočný alebo núdzový stav, či o okolnosti vyššej moci,“ vysvetľuje P. Kundrik. Vonkajší faktor nie je čas vojny a vojnový stav, sezónnosť vykonávanej práce, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia vo firme.

Tip: Vláda schválila zmeny. Akú pomoc môžu firmy a podnikatelia čerpať na jeseň?

Kurzarbeit na Slovensku od 2022 (čo to je, podmienky, nárok)

Zdroj: Shutterstock

Aké sú podmienky kurzarbeitu?

Slovenský zákon hovorí, že obmedzenie činnosti zamestnávateľa je brané ako prekážka v práci na strane spoločnosti. Musia byť však splnené dve podmienky – zamestnávateľ nevie prideliť prácu najmenej jednej tretine zamestnancov a to v rozsahu najmenej 10 percent z týždenného pracovného času.

Zamestnancom je pritom fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu. Na samostatne zárobkovo činné osoby, napríklad na živnostníkov, sa tento zákon nevzťahuje.

Čo môže byť mimoriadna okolnosť:

  • Stav, ktorý môže vyhlásiť vláda na základe informácie Štatistického úradu, že hrubý domáci produkt za predchádzajúci štvrťrok (vyjadrený v stálych cenách) medziročne klesol.
  • Vláda môže zobrať do úvahy aj informáciu Výboru pre makroekonomické prognózy, ktorý potvrdí, že príslušný ročný hrubý domáci produkt medziročne klesne aspoň o tri percentuálne body.

Ako získať podporu?

Ak sa podnik dostane na základe vonkajších vplyvov do ťažkostí a musí zamestnanom znížiť pracovný čas, môže požiadať o štátnu podporu. Musí mať však uhradené sociálne poistenie, alebo dohodnuté splátky, za najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý žiada o podporu.

Zároveň zamestnávateľ nesmel za posledné dva roky porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania a musí mať so zástupcami zamestnancov uzatvorenú písomnú dohodu o tom, že bude žiadať o podporu. Ak firma žiada o podporu napríklad za mesiac máj, musí ju podať najneskôr do konca júna. V závislosti od typu krízy rozhodne o poskytnutí podpory príslušný úrad práce alebo ústredie práce do desiatich dní od začatia konania.

Koľko dostanú zamestnanci?

Podpora v rámci kurzarbeitu je vo výške 60 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje. Pre rok 2022 to bude maximálne 7,81 eur za hodinu, teda približne 1 359 eur za mesiac.

Podpora sa poskytuje zamestnancovi:

  • ktorému firma nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 percent ustanoveného týždenného pracovného času,
  • ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti trval najmenej jeden mesiac,
  • ktorému ku dňu podania žiadosti neplynie výpovedná doba alebo výpovedná lehota,
  • ktorý má ku dňu podania žiadosti vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok,
  • na ktorého zamestnávateľ na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel nepoberá iný príspevok,
  • podpora sa poskytuje najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov,
  • zamestnávateľ je povinný zachovať dané pracovné miesto najmenej dva mesiace po skončení mesiaca, za ktorý mu bola podpora poskytnutá.
Pre zaujímavosť: Na kurzarbeit sa skladajú firmy a zamestnanci z fondu poistenia v nezamestnanosti, pričom výška odvodov pre zamestnancov i zamestnávateľov sa nemení. Sociálne poisťovňa si len rozdelí príspevok zamestnávateľa vo výške jedného percenta na dve časti. Polovica pôjde na poistenie v nezamestnanosti a druhá polovica na kurzarbeit.

Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5