Čo robiť, ak potrebujete právnika, ale nemáte na neho peniaze?

25.08.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Riešite právny problém alebo sa chcete obrátiť na súd, ale platenie advokáta či súdnych poplatkov si nemôže dovoliť? Čítajte, či nemáte nárok nato, aby za vás uvedené náklady niesol štát.


Čo robiť, ak nemáte na právnika

Ak je vaša majetková situácia natoľko zlá, že platenie advokáta by pre vás mohlo byť likvidačné, môžete sa obrátiť na Centrum právnej pomoci. Ide o štátnu organizáciu, ktorá poskytuje právne služby prostredníctvom svojich zamestnancov alebo určených advokátov či mediátorov. Podľa konkrétnych majetkových pomerov žiadateľa o právnu pomoc sa táto poskytuje v dvoch základných režimoch:

1) Právna pomoc bez finančnej účasti žiadateľa

Na bezplatnú právnu pomoc môžete pomýšľať, ak:

  • váš príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného zákonom o životnom minime a zároveň si nemôžete využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom (napr. predajom hodnotnejších vecí),
  • spor, ktorý chcete viesť, nie je zrejme bezúspešný,
  • hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy (podmienka sa netýka sporov, ktorých hodnotu nie je možné vyčísliť v peniazoch, napr. rôzne rodinnoprávne spory).

Podmienky pre poskytnutie bezplatnej právnej pomoci musíte spĺňať počas celého jej trvania. Za príjem sa pre účely posudzovania nároku nepovažuje napríklad dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej, materské či dávky štátnej sociálnej podpory. Uvedené ale neznamená, že ich nie je nutné pri podávaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci riadne zdokladovať. Pri posudzovaní výšky vášho príjmu sa zohľadňujú aj príjmy vášho manžela či nezaopatrených detí, s ktorými žijete v spoločnej domácnosti, ak uvedené osoby nemajú byť v súdnom spore vašou protistranou.

2) Právna pomoc s finančnou účasťou žiadateľa

Ak váš príjem presahuje 1,4-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a využívanie právnych služieb si zároveň nemôžete zabezpečiť svojím majetkom, máte právo na poskytnutie právnej pomoci, ak sa na nákladoch jej poskytnutia budete podieľať aspoň v rozsahu 20 %.

Aj pre čiastočné hradenie nákladov právnej pomoci platí, že vami vedený spor nesmie byť zrejme bezúspešný a jeho hodnota musí prevyšovať hodnotu minimálnej mzdy.

Čo robiť, ak potrebujete právnika, ale nemáte peniaze

Zdroj: Shutterstock

 

Ako postupovať pri podávaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

Konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci (či už bezplatnej alebo s vašou spoluúčasťou) začína na základe písomnej žiadosti. Musíte ju podať na osobitnom formulári, ktorý nájdete na webových stránkach Centra právnej pomoci. K žiadosti treba pripojiť aj prílohy, ktoré sú v nej označené (ide najmä o dokumenty týkajúce sa sporu, ktorý vediete alebo chcete viesť a ďalej doklady preukazujúce vaše majetkové pomery). Žiadosť treba podať v kancelárii Centra právnej pomoci, ktorej príslušnosť určíte podľa miesta vášho trvalého alebo prechodného pobytu. Centrum o žiadosti rozhodne do 30 dní od jej doručenia v podobe, v ktorej spĺňa zákonné náležitosti.

Ak si s vyplnením žiadosti nebudete vedieť rady, môžete v centre absolvovať tzv. predbežnú konzultáciu. Jej obsahom je bližšie vysvetlenie podmienok nároku na právnu pomoc; môže ním však byť aj základná právna rada, v rámci ktorej vám bude vysvetlené, aké kroky by ste mali za účelom riešenia vášho problému podniknúť. Konzultant vám poskytne aj inštruktáž pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. Predbežná konzultácia trvá maximálne 1 hodinu a vyberá sa za ňu poplatok vo výške 4,50 EUR.

Dodajme, že ak vašej žiadosti nebude vyhovené, môžete sa v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o nepriznaní nároku na právnu pomoc brániť podaním správnej žaloby. Ak vám naopak centrum právnu pomoc prizná, môže mať formu:

  • právneho poradenstva,
  • mediácie (mimosúdneho riešenia právneho sporu),
  • právneho zastúpenia pred súdom.

Čo robiť, ak nemáte na súdne poplatky

V niektorých súdnych sporoch nie je právne zastúpenie nevyhnutné. Jednoduchšie žaloby dokážete (s pomocou informácií či vzorov, ktoré možno nájsť na internete) spísať aj sami. Prekážkou získania súdneho rozhodnutia však môže byť nedostatok finančných prostriedkov na zaplatenie súdneho poplatku. Aby vám nutnosť ich vynaloženia v konečnom dôsledku nebránila prístupu k spravodlivosti, upravuje zákon 2 druhy výnimiek z platenia poplatkov.

Prvou je paušálna výnimka z platenia súdneho poplatku pre určité typy sporov alebo žalobcov. Rozsah prípadov, v ktorých sa súdne poplatky neplatia vôbec (bez ohľadu na majetkovú situáciu žalobcu), je upravený zákonom o súdnych poplatkoch. Súdny poplatok neplatíte napríklad za konanie vo veciach vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí; ak ste žalobcom, nemusíte platiť ani pri začatí konania o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru či konania o náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví.

Druhá výnimka je udeľovaná podľa okolností konkrétneho prípadu, a to prostredníctvom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov súdom. Priznanie oslobodenia nezávisí od druhu súdneho sporu; podmienkou je, aby ho odôvodňovali vaše pomery. Súdy priznávajú oslobodenie najmä nemajetným žalobcom. Za účelom dosiahnutia oslobodenia treba na súd podať návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov spolu s vyplneným tlačivom pre dokladovanie vašich pomerov. Vzor tlačiva nájdete na webových stránkach ministerstva spravodlivosti.

Čitajte tiež: Ako sa určí odmena pre advokáta?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo