Osem povinností chovateľov psov a pokuty za ich nesplnenie (prehľad)

23.11.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak si plánujete zaobstarať štvornohého miláčika, nečaká vás len pravidelné kŕmenie a venčenie. Na čo si treba dať pozor, ak sa nechcete vystaviť riziku peňažných sankcií?


1. Pes musí byť prihlásený do evidencie

Ak psa nepretržite držíte na území Slovenskej republiky viac ako 90 dní, vzniká vám povinnosť prihlásiť ho do evidencie psov. Treba tak urobiť v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa vyššie spomínanej 90-dňovej lehoty. Evidenciu psov vedú obce.

Do evidencie musíte okrem iného nahlasovať aj úhyn alebo stratu psa. Uvedené skutočnosti treba oznámiť do 30 dní odo dňa, kedy nastanú. Ak si neplníte povinnosti súvisiace s evidenciou psa, môžete si na pokute priplatiť sumu až do 165 eur.

2. Rozsah povinností na prechádzke so psom

V zásade platí, že vodiť akéhokoľvek psa mimo chovného priestoru môže len ten, kto je fyzicky a psychicky spôsobilý a schopný ho v každej situácii ovládať. Psa treba viesť tak, aby sa predišlo útokom či inému ohrozeniu človeka či zvierat, ale aj vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí.

Ak vie všetky uvedené podmienky zabezpečiť aj (staršie) dieťa, môže ísť na prechádzku so psom samo. Uvedené však neplatí v prípade tzv. nebezpečného psa. Za takého je zákonom pokladaný každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.

Nebezpečného psa môže vodiť po ulici či inom verejnom priestranstve len osoba plne spôsobilá na právne úkony; v slovenskom právnom prostredí teda až na pár výnimiek len plnoletý človek. Na verejnom priestranstve musí mať takýto pes navyše nasadený náhubok.

Ďalšie pravidlá vodenia psov sa môžu líšiť podľa konkrétnych obcí, ktoré ich osobitne upravujú všeobecne záväznými nariadeniami. V prípade porušenia uvedených pravidiel o vodení psa vám hrozí pokuta až do 165 eur.

3. Neodstránenie exkrementu z verejného priestranstva

Upratovanie po psíkoch nie je len vecou elementárnej slušnosti. Ak váš pes znečistí výkalmi verejné priestranstvo, treba ich bezprostredne odstrániť. Pokiaľ to neurobíte, dopúšťate sa priestupku, za ktorý sa ukladá pokuta do 65 eur.

4. Pes musí byť povinne zaočkovaný proti besnote

Každého psa staršieho ako 3 mesiace musíte povinne očkovať proti besnote. Ochranu očkovaním musíte zároveň udržiavať revakcináciou podľa schémy výrobcu konkrétnej očkovacej látky, ktorá bola použitá.

Ak tak neurobíte, môže vám orgán veterinárnej správy uložiť pokutu od 400 eur do 1 000 eur. Ceny vakcinácie sa môžu líšiť podľa spôsobu zaočkovania v rôznych veterinárnych ambulanciách.

Väčšinou sa pohybujú v rozpätí od 10 eur do 25 eur (v prípade kombinácie s očkovaním proti iným chorobám).

 

Aké sú povinnosti chovateľov psov a pokuty?

Zdroj: Depositphotos

5. Pes musí mať čip

Pri narodení šteniatok treba myslieť aj na ich trvalé označenie transpondérom (tzv. čipom). Toto musí byť zabezpečené už pred prvou zmenou vlastníka psa, pri jeho kúpe teda tento problém v zásade odpadá. Každý psík musí byť označený najneskôr do 12 týždňov veku a jeho aj vaše identifikačné údaje (ako vlastníka psa) musia byť uvedené v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Nesplnenie povinnosti začipovania je sankcionované pokutou 50 eur. Do centrálneho registra spoločenských zvierat treba prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára hlásiť aj údaje o novom vlastníkovi psa či úhyn psa, a to najneskôr do 21 dní odo dňa, kedy uvedené skutočnosti nastali. Za nesplnenie uvedených povinností hrozí pokuta od 300 eur do 800 eur.

6. Platí sa daň

Daňovej povinnosti podlieha chovanie každého psa staršieho ako 6 mesiacov. Výnimkou sú len psíky chované na vedecké a výskumné účely, zvieratá umiestnené v útulku a psy so špeciálnym výcvikom vlastnené držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Sadzbu dane si stanovujú obce vo všeobecne záväzných nariadeniach; určujú ju v eurách za jedného psa za kalendárny rok. Daňová povinnosť vzniká 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dosiahne 6 mesiacov veku (bližšie napr. Daň za psa: Koľko a kedy sa platí)

7. Ak pes niekoho pohryzie?

Ako držiteľ psa musíte oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Ak váš pes niekoho pohryzie počas prechádzky, na ktorú ho zveríte niekomu inému, musí ten, kto psa vedie, oznámiť poškodenému okrem vašich identifikačných údajov tiež tie svoje.

Do evidencie psov musíte pohryzenie nahlasovať vtedy, ak sa ho pes dopustil bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi. Porušenie informačných povinností pri pohryzení psom je sankcionované pokutou vo výške do 165 eur.

8. Adekvátna starostlivosť

Pri chove psa máte povinnosť zabezpečiť mu tzv. ochranu a pohodu. Ide o pomerne široko koncipovanú povinnosť, ktorú v zásade splníte, ak rešpektujete jeho potreby vyplývajúce z jeho povahy a fyzickej konštitúcie.

Okrem dostatočného kŕmenia ide aj o zabezpečenie voľnosti pohybu a vyvarovania sa výchovných metód, ktoré by ho mohli trápiť alebo mu bez vážneho (napr. zdravotného) dôvodu spôsobovať bolesť.

Okrem pokuty od orgánu veterinárnej správy vo výške od 400 eur do 1 000 eur môže byť následkom nevhodného prístupu k psovi aj trestné stíhanie za trestný čin zanedbania starostlivosti o zviera (§ 305b Trestného zákona) či týrania zvierat (§ 305a Trestného zákona).Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 5 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo