Striedavá starostlivosť a platenie výživného: možno sa mu vďaka nej vyhnúť?

29.11.2021 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Je pravdou, že pri zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti súd výživné neukladá? A ako si rodičia pri tejto forme starostlivosti o dieťa delia prídavky či daňový bonus?


Súd môže rozhodnúť o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti (tzv. striedavky) obidvoch rodičov, len ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  • obidvaja rodičia sú spôsobilí dieťa vychovávať (napr. aj s prihliadnutím na ich pracovné vyťaženie),
  • obidvaja rodičia sa chcú o dieťa osobne starať,
  • striedavka je v záujme dieťaťa,
  • striedavkou budú lepšie zaistené potreby dieťaťa.

Predpokladom bezproblémového priebehu striedavej starostlivosti je schopnosť a ochota rodičov vzájomne spolupracovať; v prípade nevyriešených konfliktov a pretrvávajúcej nevraživosti medzi bývalými partnermi sa preto súdy zverovaniu detí do striedavej osobnej starostlivosti skôr vyhýbajú.

Striedavka zároveň nie je v záujme dieťaťa, ak by bol jej výkon prekážkou pre jeho riadne vzdelávanie – pri väčšom dieťati teda treba myslieť na to, aby mohlo bez ťažkostí vykonávať povinnú školskú dochádzku.

Striedavá starostlivosť a (ne)platenie alimentov

Striedavka bola zakotvená ako forma starostlivosti, ktorá má čo najviac šetriť právo dieťaťa a oboch jeho rodičov na rodinný život. V praxi sa však bohužiaľ neraz stáva, že motiváciou pre jej požadovanie nie je záujem rodiča plnohodnotne tráviť čo najviac času so svojím potomkom, ale snaha vyhnúť sa plateniu výživného k rukám druhého rodiča.

Podľa zákona o rodine súd aj pri striedavej osobnej starostlivosti rozhoduje o výživnom tak, aby bola splnená podmienka rovnakej životnej úrovne dieťaťa a rodiča. Zároveň je však pravdou, že má prihliadať na dĺžku osobnej starostlivosti každého rodiča a ak je to adekvátne vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu, výživné skutočne určiť nemusí.

 

Musím platiť výživné, keď máme deti v striedavej starostlivosti?

Zdroj: Depositphotos

Z judikatúry (napr. rozhodnutie Krajského súdu Trenčín, sp.zn. 19CoP/59/2020) možno pre určenie výšky výživného počas striedavky vyvodiť nasledujúce pravidlá:

  1. Príjmy rodičov treba porovnať a pokiaľ jeden z nich zarába oveľa menej, mal by byť vzájomný nepomer príjmov kompenzovaný priznaním výživného tak, aby si v dobe, keď je dieťa u rodiča s nižším príjmom, zachovalo životnú úroveň, ktorú má u rodiča s vyšším príjmom;
  2. Pri porovnávaní príjmov nemožno postupovať striktne matematicky – súd by teda nemal len aritmeticky dorovnať výšku príjmu horšie zarábajúceho rodiča. Podstatné sú odôvodnené potreby dieťaťa a tiež to, ako ich rodičia dokážu zabezpečiť;
  3. Pri určovaní vyživovacej povinnosti treba vziať do úvahy aj to, kto z rodičov hradí náklady na oblečenie, obuv či hračky dieťaťa, stravu v škole, poistné apod.

Ak sa neviete dohodnúť, obráťte sa na súd

Všeobecne platí, že nárok na daňový bonus vzniká rodičovi, v ktorého domácnosti je dieťa vyživované. V prípade striedavej starostlivosti podmienku spĺňajú obaja rodičia; podľa zákona o dani z príjmov si však bonus môže uplatniť len jeden z nich.

Ak sa rodičia nedokážu pri striedavke o bonuse dohodnúť, má pri jeho uplatňovaní prednosť matka. O daňovom bonuse sa možno dohodnúť napríklad tak, že určitú časť roka si ho uplatní jeden z rodičov a zvyšnú časť naopak druhý.

Správca dane však pripúšťa aj alternatívu, aby si nárok na daňový bonus uplatnil len jeden z rodičov (napríklad vtedy, keď druhý nemá nijaký príjem). Ak ide o otca, vyžaduje tento postup pochopiteľne súhlas matky dieťaťa.

Kto dostáva prídavok na dieťa

Čo sa týka prídavku na dieťa a príplatku k prídavku, opäť platí, že prednosť má dohoda rodičov. Pokiaľ sa matka s otcom nedohodnú, vyplatí sa prídavok a príplatok k prídavku tomu z rodičov, ktorému sa vyplácal už pred zverením dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti.

Aj pri poberaní prídavku sa rodičia môžu striedať; najmenej však musí poberanie prídavku každým z nich trvať aspoň šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ak už vopred viete, že sa ohľadom prídavku a bonusu s bývalým partnerom nedohodnete, nechajte o nich rozhodnúť súd.

Väčšina sudcov má záujem upraviť vzťahy medzi rodičmi tak, aby boli vzhľadom na potrebu ich vzájomnej kooperácie pri striedavke eliminované zárodky konfliktov. Občas sa čerpanie uvedených benefitov upravuje aj bez výslovného návrhu jedného z rodičov, ale nemožno na to spoliehať.

Súd by sa však vašou požiadavkou na rozhodnutie ohľadom prídavku a daňového bonusu mal v každom prípade zaoberať (napr. rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 20CoP/192/2019). Budúca úprava uvedených benefitov môže v konečnom dôsledku hrať úlohu aj pri rozhodovaní súdu o otázke výživného.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo