Karty

Platobná karta umožňuje svojim držiteľom jednoducho a bezpečne platiť za tovary a služby v obchodoch, v reštauráciách, v hoteloch a na internete.

Platobnou kartou môžete taktiež vyberať hotovosť z bankomatov, na bankových prepážkach, či vybraných zmenárňach a iných inštitúciách.

Ako vyzerá platobná karta

Na lícnej strane platobnej karty je vždy uvedené logo a názov platobného systému, ku ktorému daná karta patrí. Ďalej tam nájdete logo banky, ktorá kartu vystavila, číslo platobnej karty, jej platnosť a meno držiteľa karty.

Na rube je potom miesto pre podpis držiteľa na podpisovom prúžku a magnetický prúžok. Podľa technológie záznamu údajov a systému overenia platby sa platobné karty delia na elektronické, embosované, internetové, čipové, s magnetickým prúžkom.

Platobné karty sa obvykle vyrábajú z troch vrstiev netoxického PVC o rozmeroch 85,6 x 54 x 0,76 mm (medzinárodná norma ISO 3554).

Ako delíme platobné karty

Základné členenie kariet prihliada na ich funkčnosť. Podľa toho poznáme platobné karty.

 • Debetné - jedná sa o kartu, ktorou možno platiť, alebo vyberať z bankomatov, pokiaľ je na účte, ku ktorému bola karta vydaná, dostatok peňazí. K zúčtovaniu prichádza po prevedenej transakcii.
 • Kreditné - kartou môžete nakupovať tovar, alebo služby na úver. K zúčtovaniu prichádza až po určitej bankou stanovenej dobe. Úver sa čerpá prostredníctvom revolvingového (opakujúceho sa) úverového limitu, ktorý sa obnovuje automaticky po splatení dlžnej čiastky. Banky stanovujú minimálnu výšku splátky úveru (obvykle 5 - 10 % z dlžnej čiastky) a úverový limit (podľa bonity klienta).

Čítajte viac o kreditných kartách

 • Charge - tu kartou nenakupujete na úver. Pri zúčtovaní, ktoré je stanovené k určitému dátumu (obvykle 14 - 30 dní), musíte splatiť celú dlžnú sumu.

Z hľadiska použitej technológie môžu byť platobné karty:

 • s magnetickým prúžkom
  • magnetický prúžok je nosič informácií o platobnej karte a býva umiestnený na zadnej (rubovej) strane. Najčastejšie je na ňom uložené číslo platobnej karty a PIN. Nevýhodou magnetického prúžku je jeho obmedzená kapacita záznamu údajov. Využívanie magnetického prúžku pomaly ustupuje a viac sa začína využívať napríklad čip.
 • embosované, s reliéfom
  • ide o vyvýšené písmo, ktorým je zvýraznené meno držiteľa a číslo karty. Embosované karty, teda karty s reliéfnym písmom je možné využiť pri platbe na mechanickom snímači, tzv. na imprinteri.
 • s čipom
  • čipy v platobných kartách sú multifunkčné. Dajú sa na ne nahrať najrôznejšie informácie od zdravotného stavu držiteľa karty, cez elektronický podpis až po aplikácie vernostných programov, a pod. Čipy poskytujú efektívny nástroj overenia totožnosti držiteľa karty. Hlavnou výhodou čipového zabezpečenia je (ne)manipulovateľnosť. Falšovanie vylučuje metóda autentifikácie karty (CAM), zatiaľ čo zneužitie odcudzených čipových kariet a terminálov zabráni metóda overenia držiteľa karty (CVM).
 • virtuálne 
  • virtuálne platobné karty majú podobu čísla, ktoré vám pridelí banka pre zvýšenie bezpečnosti platieb v internetovej sieti. Virtuálna karta je napojená na váš účet a neprideľuje sa jej PIN. Všetky potrebné údaje k realizácii transakcie na internete dostane držiteľ karty v špeciálnej bezpečnostnej obálke, ktorá obsahuje číslo virtuálnej karty, jej platnosť a bezpečnostný kód CVC2. Tieto údaje potom umožnia držiteľovi karty uskutočniť platbu za tovar alebo služby u internetových obchodníkov. Virtuálna karta sa dá využiť pre platbu typov „e-commerce“ a „mobil commerce“.

V súčasnosti je už trendom vydávať karty, ktoré obsahujú minimálne dve so spomenutých technológií. Obvykle ide o kombináciu magnetického prúžku s čipom a s embosom. Táto forma umožňuje platiť kartou na viacerých obchodných miestach a okrem toho je viac chránená proti zneužitiu.

Bezpečnosť platobných kariet

Aby nedošlo k zneužitiu vašej platobnej karty, odporúča sa dodržiavať nasledujúce rady bezpečnosti:

 • Ochrana platobnej karty začína už jej prevzatím
  • Keď si prevezmete platobnú kartu, ihneď si ju podpíšte a obstarajte si kópiu podpisového vzoru.
 • Kartu nikomu nepožičiavajte
  • Požičaním svojej platobnej karty sa vystavujete nebezpečenstvu zneužitia. Platobná karta je obvykle neprenosná a platiť s ňou môže len jej držiteľ, ktorého meno je na karte uvedené.
 • Chráňte si svoj PIN
  • Keď obdržíte PIN číslo od banky, dobre si ho zapamätajte. Doklad, na ktorom je PIN uvedené zničte, prípadne ho odložte niekam doma do „tajnej zásuvky“.
  • NIKDY si nezapisujte PIN na platobnú kartu alebo do peňaženky, v ktorej platobnú kartu nosíte.
  • Svoj PIN nikomu nehovorte. Nedávajte ho ani svojim rodinným príslušníkom, zástupcom finančných inštitúcií ani polícii či obchodníkovi.
 • Buďte opatrní pri používaní bankomatov
  • Buďte opatrní, keď zadávate PIN do bankomatu, obzvlášť si dávajte pozor na neželaných pozorovateľov.
  • Rozhodne si pri bankomate nenechávajte od nikoho radiť a riaďte sa iba pokynmi, ktoré sú uvedené na obrazovke bankomatu.
  • Nikto nemá právo vašu transakciu prerušiť, ani ochranka alebo iný personál banky či obchodného centra.
 • Chránte kartu pred poškodením
  • Okrem bežných mechanických poškodení, ako poškrabanie, či ohnutie alebo prelomenie, je potrebné dávať pozor na zmagnetizovanie magnetického prúžku. K zmagnetizovaniu karty môže dôjsť napríklad pôsobením mobilného telefónu, ale i magnetickým zapínaním dámskych kabeliek.
 • Pri platení kartou buďte pozorní
  • Personál predajne či reštaurácie by nemal s vašou platobnou kartou nikam odchádzať a pokiaľ áno, máte právo požadovať realizáciu transakcie pod vašim dohľadom.
 • Nákupy cez internet alebo cez telefón
  • Pri platbách cez internet preferujte obchody, ktoré využívajú systém bezpečného platenia napr. MasterCard Secure Code.
 • Sledujte výpisy z účtu
  • Kontrolujte výpisy z účtu. Ak zistíte akúkoľvek nezrovnalosť, ihneď informujte svoju banku a spornú transakciu reklamujte.
 • Strata alebo odcudzenie platobnej karty
  • Stratu karty nahláste čo najrýchlejšie vašej banke. Tá kartu ihneď zablokuje a zamedzí tým jej zneužitiu.
  • Taktiež sa odporúča nosiť pri sebe núdzové telefónne číslo do banky na blokáciu karty.

Platba kartou

Na to, aby ste v obchodoch mohli platiť platobnou kartou je potrebné, aby mal obchodník platobný terminál (POS). Pri platení prejde platobnou kartou cez čítačku alebo v prípade čipových kariet zasunie do terminálu a zadá potrebné údaje k realizácii platby. U elektronických kariet potom ešte požiada držiteľa karty, aby zadal svoj PIN.

Tieto informácie sú platobným terminálom ihneď odoslané do siete platobného systému.

Systém rozpozná vydavateľa karty (banku) a odošle jej otázku, či je možné realizovať túto transakciu. Vydavateľ (banka) overí, či je dostatok finančných prostriedkov na účte, či nie je prekročený limit pre použitie karty a odošle späť do terminálu u obchodníka súhlas s transakciou, tzv. autorizačný kód.

Celý proces od zadania údajov obchodníkom až po verifikáciu trvá v súčasnosti približne 30 sekúnd. 

Platobný terminál je naprogramovaný tak, aby najmenej raz denne odoslal všetky transakcie, ktoré sa uskutočnili na terminály, do tzv. zúčtovacej banky.

Zúčtovacia banka je banka, s ktorou má obchodník uzatvorenú zmluvu o prijímaní platobných kariet, a ktorá danému obchodníkovi na jeho podnikateľský účet posiela peniaze za transakcie uskutočnené na jeho predajni.

Spracovateľská banka taktiež zabezpečí prenos detailných informácií o každej transakcii k vydavateľovi karty, ktorí zabezpečí zaúčtovanie tejto transakcie voči účtu držiteľa karty.

Výhodou platobných kariet od globálnych spoločností ako napr. MasterCard, VISA, American Expres či Diners Club je, že sú medzinárodne akceptovateľné. To znamená, že pokiaľ máte takúto platobnú kartu, môžete ňou platiť aj v zahraničí.

Platiť kartou v zahraničí sa stáva výhodnejšie, než keby ste menili hotovosť. Za platbu v zahraničí obvykle neplatíte žiadny poplatok.

Za zaplatený tovar vám bude z účtu zúčtovaná čiastka, ktorú banka prepočítava devízovým kurzom. Devízový kurz je výhodnejší než valutový kurz, ktorý sa počíta pri výmene hotovosti.

Okrem toho na niektorých výmenných miestach musíte za zmenu hotovosti platiť poplatok.

Ďalšou výhodou, prečo platiť v zahraničí kartou je bezpečnosť. V prípade straty či odcudzenia platobnej karty, ju môžete ľahko zablokovať.

K platobným kartám sú často poskytované rôzne doplnkové služby, ako napríklad cestovné poistenie, či poistenie zodpovednosti za škody. Stačí sa iba informovať vo vašej banke.

Platba kartou cez internet

Využívania tohto spôsobu platby rastie. Zabezpečenie tejto technológie je zložité. Spoločnosti VISA a Europey štandardizovali pre platby na internete protokol SET (Secure Electronic Transakcion). Proces platby väčšinou prebieha tak, že zákazník pri platení na internete vyplní do formuláru číslo karty, dobu jej platnosti, poprípade ďalšie údaje, ktoré sú prenesené k obchodníkovi.

Alternatívnym postupom je, že údaj o čísle karty a doby platnosti, prípadne inú kontrolnú informáciu zadáva držiteľ karty do formuláru odosielaného priamo do autorizačného strediska a obchodník sa ju nedozvie. Po autorizácii platby získa obchodník informáciu o jej výsledku a v kladnom prípade je mu po odoslaniu tovaru/služby na účet prevedená príslušná čiastka. Celý prenos je opäť zabezpečovaný kódovacím protokolom.

Veľké nebezpečenstvo platby spočíva v tom, že sa citlivé údaje o karte dozvie cudzia osoba (napr. karta je držiteľovi odcudzená) a platné údaje použije neoprávnený užívateľ. Klonovať sa dajú nielen bunky, ale aj platobné karty. Našli sa medzi nami aj takí vynálezcovia, ktorí karty nesúce určité dáta o identifikácii ich majiteľa a jeho účtu kopírujú na falošné karty a potom s týmito kartami disponujú.

Pokiaľ nie je nepravá, klonovaná karta zablokovaná, môže ich majiteľ platiť v obchodoch alebo vyberať peniaze v bankomatoch. Jediné obmedzenie je výška zostatku konta okradnutého klienta. Banky, samozrejme, chovanie majiteľov kariet monitorujú v svojich rozsiahlych počítačových informačných systémoch.

Veľa veľkých výberov alebo platieb z karty v jednom alebo niekoľkých málo dňoch je podozrivé. Nedá sa predpokladať, že by sa klonované karty dali zneužívať dlhšie (prirovnajte to asi k tomu, keď vám kartu ukradnú a vy ju nezablokujete). Banka sa o zneužití karty dozvie ako prvá.

Je jej morálnou povinnosťou (prinajmenšom) informovať o takejto situácii klienta. Ako k tomu dôjde? Riešenie internetovej banky spočíva napríklad v tom, že banka o možnom zneužití okamžite informuje klienta prostredníctvom SMS alebo e-mailu. Klient môže potom ihneď reagovať a zablokovať svoju kartu.

Preto je dobré mať po ruke kartičku s telefónnym číslom, na ktorom sa karta dá zablokovať. Pri internetovej banke sa dá karta stornovať aj cez internet. Okrem zablokovania karty je dobré pre istotu previesť ihneď zostatok účtu, ku ktorému karta patrí buď na iný účet v rámci banky alebo do iného bankového domu alebo účet úplne vybrať. Prevod peňazí v rámci internetovej banky je okamžitý.

PayPass a PayWave bezkontaktné technológie

MasterCard PayPass alebo VISA PayWave je systém pre bezkontaktné platby.

Nie je nutné, aby zákazník alebo obchodník vkladal kartu do čítacieho zariadenia. Pri nákupoch nižších ako 20 € sa nevyžaduje ani PIN držiteľa karty. Jednoducho kartou "mávnete" pred čítacím zariadením a peniaze sa vám odpočítajú.

Táto technológia je preto výhodná na miestach, kde je dôležitá rýchlosť, napr. vo fast foodoch, trafikách, na parkoviskách či  v mestskej hromadnej doprave.

V prípade, že je suma vyššia ako spomínaných 20 €, po použití bezkontaktnej karty vás terminál vyzve, aby ste doplnili PIN-kód. Nie je nutné, aby ste kartou znovu prechádzali cez terminál, prípadne ju do terminálu vsúvali. 

Kde môžete získať bezkontaktné technológie:

V súčasnosti ponúkajú k svojim platobným kartám bezkontaktnú technológiu takmer všetky slovenské banky.

História

Prvú platobnú kartu začala v roku 1914 vydávať americká telefónna a telegrafická spoločnosť Western Union Telegraph Company. Bola vyrobená z plechu a umožňovala svojim stálym zákazníkom telefonovať a posielať telegramy bez okamžitého platenia. Zákazník potom obdržal súpis telefonátov a telegramov, ich jednotlivé ceny a celkový súčet, ktorý jednorazovo zaplatil šekom alebo príkazom z banky.

Banková karta

Prvú "bankovú" platobnú kartu vydala The Franklin National Bank z New Yorku v roku 1951. Pretože bolo vydávanie kariet dosť nákladné a neprinášalo očakávaný zisk, skoro ich vydávanie zastavila. Ďalšia banka, ktorá začala vydávať platobné karty bola Bank of America v roku 1958. A po roku fungovania už túto kartu vlastnil jeden milión klientov. Táto banka svoj úspešný projekt v roku 1966 sprístupnila aj ostatným americkým bankám a jednej anglickej banke. Takže platobné karty sa dostali aj do Európy.

U nás

Prvú platobnú kartu v bývalej ČSFR vydala v roku 1988 Živnostenská banka a bola akceptovaná v sieti obchodov Tuzex. A od polovice roku 1989 vydávala Česká štátna sporiteľňa svojím klientom k sporožírovým účtom karty k výberu z bankomatov. A ako vyzerajú karty dnes?

V dnešnej dobe sa karty delia z rôznych hľadísk. Najvýznamnejším je asi členenie podľa asociácie, ktorá kartu vydáva. V Európe sú najrozšírenejšie karty Eurocard/Mastercard, Maestro a VISA (85 % vydaných kariet). Visa reprezentuje 62 % a Europay/MasterCard 33 %. Ďalej karty emitujú spoločnosti American Express okolo 4 %, Japan Credit Bureau, alebo Diners´ Club International asi 2 %.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 2.5
Hlasované: 6 krát 5 0.5


Súvisiace články: