RPMN

Ak si vezmete úver, platíte okrem úroku aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom (vedenie úverového účtu, poplatok za vybavenie úveru, poistenie úveru a iné.).

Rozdiel medzi úrokovou sadzbou a RPMN

Úroková sadzba teda nepodáva presný obraz o celkovej cene úveru. Presnejšia je preto ročná percentuálna miera nákladov (RPMN).

RPMN je číslo, ktoré nie je zhodné s ročnou úrokovou sadzbou. Jeho hodnota je väčšinou vyššia ako úrok a udáva, koľko prostriedkov navyše musí spotrebiteľ zaplatiť, keď si požičiava peniaze od bankovej či nebankovej inštitúcie.

Rozdiel medzi RPMN a úrokovou mierou tak udáva, aké ďalšie poplatky sú spojené s daným úverom.

V ideálnom prípade by sa hodnota RPMN mala rovnať hodnote úrokovej miery.

Znamenalo by to, že s úverom alebo pôžičkou nie sú spojené ďalšie dodatočné poplatky. Táto situácia je v praxi veľmi nepravdepodobná.

Faktory, ktoré vplývajú na hodnotu RPMN

  • výška poskytovaného úveru,
  • doba, na ktorú je úver poskytovaný,
  • výška nákladov (splátok a poplatkov, ktoré súvisia s poskytnutím úveru) ,
  • informácia o výške splátok úveru a prípadných ďalších platieb,
  • informácie o lehote splatnosti  každej splátky a ďalšie.

Prečo je dobré vedieť aká je RPMN

Ak vám 2 banky alebo nebankové subjekty ponúkajú pôžičku v hodnote 1000 € s úrokom 5 % ročne, môže sa vám zdať, že je jedno, pre ktorú sa rozhodnete. 

Avšak, prvý pohľad je často zavádzajúci. To, čo sa z reklamných materiálov zvyčajne nedozvieme je, koľko si daná banka k svojej pôžičke pripočíta na ďalších poplatkoch.

Môže sa tak ľahko stať, že jedna z nich si pripočíta len poplatok za uzatvorenie úverovej zmluvy a druhá napríklad aj poplatky za správu a vedenie úverového účtu a mnohé iné. Tam už je rozdiel oveľa markantnejší.

RPMN udáva percentá z dlžnej čiastky, ktoré musíte ako dlžník ročne zaplatiť v súvislosti s pôžičkou alebo úverom, správou a vedením úverového účtu.

Zahŕňa aj ostatné výdavky, ktoré sú spojené s čerpaním úveru. RPMN teda zjednodušene znamená všetky náklady, ktoré sú spojené s pôžičkou alebo úverom, predovšetkým však ide o:

  • poplatky vzťahujúce sa k posúdeniu žiadosti o úver,
  • administratívne poplatky, resp. poplatky za uzatvorenie úverovej zmluvy,
  • poplatky za prevody peňažných prostriedkov,
  • prvá navýšená splátka,
  • poistenie schopnosti splácať a iné.

Pomocou RPMN sú pôžičky vzájomne porovnateľné

Na rozdiel od úrokovej sadzby, ktorá je uvádzaná často na týždennej či mesačnej báze, RPMN je vždy založená na ročnej báze, čo vám môže spôsobiť komplikácie zorientovať sa pri porovnávaní výhodnosti dostupných pôžičiek a úverov.

Vo väčšine prípadov sa dá vyvodiť záver, že čím je hodnota RPMN nižšia, tým je daný úver výhodnejší. 

Avšak, nie je tomu tak vždy. Tento vzťah platí len v tom prípade, že sa jedná o dve pôžičky s identickými podmienkami (rovnaká výška splátok , rovnaká doba splatnosti,..)

V opačnom prípade môže byť paradoxne pôžička s vyšším RPMN a dlhšou dobou splatnosti výhodnejšia ako pôžička s nižším RPMN, ale splatnosťou omnoho kratšou. V tomto prípade hovoríme o časovej hodnote peňazí. 

Výnimočne sa však nájdu aj spoločnosti, ktoré používajú neštandardné obdobia (13 mesiacov, 20 mesiacov a iné), aby porovnávanie nebolo úplne jednoduché. Porovnávať úvery s rôznou dobou splatnosti alebo na inú sumu na základe RPMN teda nemá príliš veľký zmysel. 

RPMN má byť v uvedená v každej úverovej zmluve

Poskytovatelia pôžičiek a úverov majú povinnosť uvádzať RPMN v záujme ochrany spotrebiteľa.

Niektorí poskytovatelia sa však snažia toto číslo uvádzať čo najmenším písmom alebo uvádzať ho vo forme RPMN „od...“,  kedy samozrejme v záujme získať klienta na svoju stranu uvádzajú tú najnižšiu hodnotu.

O jej konkrétnej výške by ste mali byť vždy dostatočne a pravdivo informovaní ešte pred podpísaním zmluvy. Ak vám banka alebo nebankový subjekt tento údaj pri ponúkaní spotrebného úveru neposkytne alebo odmietne uviesť, banke sa vyhnite oblúkom. 

Príklad na výpočet  RPMN

Výpočet na ročnú percentuálnu mieru je zložitý. Jeho úplné znenie nájdete v zákone o spotrebiteľských úveroch.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Súvisiace články: