Stavebné sporenie

Štátna prémia

 • výška na rok 2019 je stanovená na 2,5 % z ročného vkladu, maximálne 70 €
 • výška na rok 2016 až 2018 je stanovená na 5 % z ročného vkladu, maximálne však 66,39 €
 • výška na rok 2015 je stanovená na 5,5 % z ročného vkladu, maximálne však 66,39 €
 • výška na rok 2014 je stanovená na 8,5 % z ročného vkladu, maximálne však 66,39 €
 • sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení.
  • Ak si uzavriete viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia vám bude poskytnutá len na jednu zmluvu. Svoj výber, na ktorú zmluvu vám má byť prémia vyplácaná, prejavíte označením danej zmluvy.
  • Vyhlásenie môže byť zmenené v zmluve o stavebnom sporení v priebehu kalendárneho roka len raz. Ak toto vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporiteľ vložil v tomto kalendárnom roku vklady, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.

Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu môžu byť prevedené v priebehu kalendárneho roka len jedenkrát medzi stavebnými sporiteľmi, ktorými môžu byť výhradne manžel, manželka, súrodenci alebo príbuzní v priamom rade.

Kto má nárok na prémiu zo stavebného sporenia

Ak by boli práva zo zmluvy s nárokom na štátnu prémiu za kalendárny rok prevedené viackrát, alebo na inú osobu, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok z dotknutej zmluvy a stavebná sporiteľňa odoberie stavebnému sporiteľovi nárokovanú štátnu prémiu.

Ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí platnosť zmluvy a uzatvorili by ste novú zmluvu, môžete uplatniť nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení v prípade, ak na predchádzajúcu zmluvu o stavebnom sporení v tomto roku nevznikol nárok na štátnu prémiu.

Ak vám vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu daného roka a zároveň vám vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy v tom istom, štátna prémia nesmie presiahnuť výšku štátnej prémie určenej zákonom z ročných vkladov oboch zmlúv.

Ak sa nedodržia podmienky na poskytnutie štátnej prémie, nárok na štátnu prémiu zaniká.

Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak:

 • zrušíte zmluvu v čase od 2 do 6 rokov od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným sporením preukázateľne použijete na stavebné účely,
 • po 6 rokoch od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení, ak nebol poskytnutý stavebný úver,
 • dôjde k zrušeniu zmluvy v dôsledku smrti alebo invalidity stavebného sporiteľa nárok na štátnu prémiu nezaniká. Štátna prémia sa vyplatí len za obdobie, ktoré sa končí dňom úmrtia alebo dňom priznania invalidného dôchodku.

Stavebná sporiteľňa má zákonnú povinnosť pripísať štátnu prémiu za predchádzajúci kalendárny rok na účet stavebného sporiteľa po získaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 10 kalendárnych dní.

Čo je stavebné sporenie?

Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky (ďalej stavebný účel).

Stavebné sporenie je účelové sporenie. Sporiteľom poskytuje možnosť výhodnejšie sporiť za účelom použitia týchto prostriedkov na obstaranie, či zmodernizovanie a rekonštrukciu bývania.

Toto sporenie je výhodné nie len vďaka vyššej úrokovej sadzbe, ale aj vďaka štátnej prémii. Štátna prémia je pripisovaná raz ročne a nepodlieha dani z príjmu.

Vklady zo stavebného sporenia podliehajú zákonu o ochrane vkladov. V súčasnosti sú vklady chránené v plnej výške, tzn. v prípade, že by sa stavebná sporiteľňa dostala do konkurzu, bude vám vyplatený celý váš vklad v plnej výške.

Na druhej strane je umožnené zo stavebného sporenia čerpať úver, ktorý je takisto zvýhodnený nižšou úrokovou sadzbou, prípadne ľahšou dostupnosťou než iné typy úverov.

Fond stavebného sporenia tvoria:

 • úroky,
 • príspevky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, t.j. štátna prémia,
 • splátky istiny úverov,
 • iné zdroje.

Účastníkom stavebného sporenia môže byť:

 • fyzická osoba,
 • spoločenstvo vlastníkov bytov,
 • právnická osoba.

Z histórie o stavebnom sporení

Stavebné sporenie vzniklo v Nemecku po prvej svetovej vojne. Za jeho zakladateľa je považovaný Georg Krapp, ktorý v roku 1921 inicioval vznik združenia, ktoré za príspevky vyberané od svojich členov začalo stavať rodinné domy a byty. Kvôli nedostatku peňazí boli byty v združení spočiatku prideľované losovaním, až po väčšom rozšírení idey stavebného sporenia začalo byť toto sporenie ponúkané bankami v podobe, ktorú poznáme dnes, a začalo byť podporované štátom.

Kto poskytuje stavebné sporenie

Stavebné sporenie je účelovým sporením, ktoré je zastrešené zákonom  č. 310/1992 Z. z. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona môže byť stavebné sporenie poskytované na základe povolenia iba špeciálnymi bankami - stavebnými sporiteľňami. Iba tieto banky môžu vo svojom názve používať slovo "stavebná sporiteľňa" a ponúkať produkt pod označením "stavebné sporenie".

Stavebné sporiteľne sú na Slovensku celkom tri:

 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

Nad dodržiavaním podmienok pri poskytovaní štátnej prémie uskutočňuje štátny dozor Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Toto ministerstvo zabezpečuje i centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení. Informácie o celkovom nároku na štátnu prémiu, v členení podľa jednotlivých stavebných sporiteľní sú potom ďalej poskytované Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Stavebná sporiteľňa z fondu stavebného sporenia uspokojuje nároky stavebných sporiteľov:

 • výplaty vkladov zo zmlúv o stavebnom sporení, pri ktorých vznikol nárok na poskytnutie stavebného úveru,
 • výplaty vkladov zo zmlúv o stavebnom sporení zrušených počas sporenia,
 • poskytnutie úverov stavebným sporiteľom, ktorým nárok na stavebný úver vznikol.

Dočasne voľné zdroje fondu stavebného sporenia môže stavebná sporiteľňa použiť len na:

 • poskytovanie stavebných úverov za komerčných podmienok na stavebné účely stavebným sporiteľom, ktorí splnili podmienky sporenia svojich vkladov, ale ďalšie zmluvne dohodnuté podmienky na pridelenie stavebného úveru ešte nespĺňajú, alebo stavebným sporiteľom, ktorí ešte len sporia,
 • nákup hypotekárnych záložných listov, komunálnych obligácií, dlhopisov, štátnych pokladničných poukážok alebo na nákup pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska,
 • zmluvné uloženie v inej banke.

Medzi zodpovednosti stavebnej sporiteľne patrí aj:

 • včasné uplatnenie nároku na štátnu prémiu,
 • plnenie podmienok poskytovania štátnej prémie,
  • sporiteľňa musí dokázať, že nedodržiavanie plnenia týchto podmienok bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť,
 • správne vyčíslenie výšky štátnej prémie,
 • zúčtovanie preddavkov štátnej prémie,
 • vrátenie štátnej prémie do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od zistenia, že stavebný sporiteľ nedodržal podmienky na poskytnutie štátnej prémie.

Ako založiť zmluvu o stavebnom sporení

Zmluvu o stavebnom sporení možno väčšinou uzavrieť vo všetkých bankách, ktoré so stavebnými sporiteľňami spolupracujú na distribúcii stavebného sporenia, na pobočkách stavebných sporiteľní, u externých spolupracovníkov, prípadne rovnako na internete. Doklad, ktorý je nutné predložiť pri uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení:

 • Platný občiansky preukaz účastníka alebo zákonného zástupcu neplnoletého (prípadne rodný list neplnoletého).

Na čo si dávať pozor pri stavebnom sporení

Aj keď sa pri uzatváraní zmluvy o stavebnom sporení nevystavujete takmer žiadnemu riziku, mali by ste brať zreteľ na to, aby novo uzatvorená zmluva svojimi parametrami čo možno najlepšie zodpovedala vašim potrebám. Vaša pozornosť by sa mala zamerať hlavne na:

 • cieľovú sumu
  • Ak chcete iba sporiť, nie je potrebné uzatvárať zmluvu s cieľovou sumou vyššou ako cca 5 700,- €.
 • typ sporenia
  • Ak napr. plánujete zobrať si úver zo stavebného sporenia, výber typu sporenia ovplyvní, kedy vám bude pridelená cieľová suma, výšku vkladov, či splátok úveru.
 • poplatok za uzatvorenie zmluvy, za zmenu cieľovej sumy a pod.
  • Ak potrebujete získať úver, je dobré sa informovať, aké sú požiadavky stavebnej sporiteľne na zaistenie úveru, o ktorý žiadate. Môžete sa tak vyhnúť zbytočnému úradovaniu a zdrvujúcej administratíve.

Výpoveď zmluvy o stavebnom sporení

 • výpoveď zmluvy do 2 rokov

Pri výpovedi do 2 rokov prichádzate o zálohy štátnej podpory pripísané na účet stavebného sporenia. Stavebná sporiteľňa musí zo zákona vrátiť štátnu prémiu naspäť do štátneho rozpočtu. Za predčasné zrušenie zmluvy môže sporiteľňa požadovať sankciu (môže byť až 0,5 % z cieľovej sumy). Výpoveď zmluvy do 2 rokov je vhodné vždy dobre zvážiť, pretože nie je pre účastníka výhodná.

 • výpoveď zmluvy medzi 2 a 6 rokom

Pri výpovedi medzi 2 a 6 rokov Vám  stavebná sporiteľňa vyplatí štátnu prémiu až po predložení dokladov, ktoré potvrdzujú, že ste všetky nasporené prostriedky zo stavebného sporenia použili na bývanie.

 • výpoveď zmluvy po 6 rokoch

Pri výpovedi zmluvy po 6 rokoch má klient nárok na výplatu pripísaných záloh štátnej podpory bez účelového dokladovania využitia stavebného sporenia a niekedy aj zvýhodnenie i pri nečerpaní úveru.

Účel a úrok stavebného sporenia

Prostriedky zo stavebného sporenia môžete využiť na:

 • nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo ich častí,
 • výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu, stavebné úpravy bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo ich častí,
 • modernizáciu a obnovu bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo na udržiavacie práce na nich,
 • nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu,
 • nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom,
 • nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt,
 • prestavbu nebytových priestorov na byt,
 • úhradu podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu,
 • výstavbu alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie, domových čističiek odpadových vôd vrátane ich modernizácie, obnovy a udržiavacích prác na nich,
 • prípravu stavebných pozemkov určených na výstavbu rodinných domov a bytových domov vrátane pripojenia na verejné rozvodové siete plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iné verejné dopravné a technické vybavenia územia,
 • prípravu a vypracovanie územnej dokumentácie alebo projektovej dokumentácie na stavebné účely,
 • získanie energetického certifikátu rodinného domu alebo bytového domu,
 • úhradu záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi,
 • nadobudnutie, výstavbu, zmenu, údržbu, obnovu, modernizáciu tuzemských nehnuteľností s prevažujúcou funkciou bývania a ubytovania určených na využitie funkcie zariadení sociálnych služieb a študentských internátov vrátane vyvolaných investícií.

Úroky zo stavebného sporenia

Pri stavebnom sporení sa využívajú tri hlavné druhy úrokových sadzieb:

 • sadzba sporenia,
 • sadzba stavebného úveru,
 • sadzba preklenovacieho úveru.

Sadzby sporenia sú vyššie v porovnaní s úrokovými sadzbami na bežných, či sporiacich účtoch.

Sadzby stavebného úveru sú naopak v  porovnaní so sadzbami z úverov nižšie, i keď pri rozširujúcej ponuke hypotekárnych úverov to nemusí vždy platiť.

Medziúver má najvyššie sadzby z uvádzaných troch.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: