Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Základné pojmy k stavebnému sporeniu a úverom zo stavebka

Cieľová suma

suma, na ktorú je dojednávaná zmluva o stavebnom sporení. Zahrňuje usporenú sumu, vrátane úrokov, hodnotu úveru zo stavebného sporenia, pokiaľ účastník bude úver požadovať, a u fyzických osôb štátnu podporu.

Doba sporenia

doba medzi uzavretím zmluvy o stavebnom sporení a podpísaním zmluvy úveru alebo vyplatením usporenej sumy.

Fáza úveru

doba od uzatvorenia zmluvy úveru do jeho splatenia.

Mesačný vklad

suma, ktorú účastník stavebného sporenia vkladá mesačne na svoj účet stavebného sporenia.

Preklenovací úver

produkt, ktorý umožní účastníkovi financovať bytovú potrebu už behom doby, keď ešte nesplňuje podmienky na poskytnutie úveru zo stavebného sporenia.

Prijatie (akceptácia) návrhu zmluvy

písomné prijatie návrhu záujemcu o uzavretí zmluvy o stavebnom sporení zo strany stavebnej sporiteľni v predpísanej lehote. Dňom prijatia (akceptácie) návrhu je zmluva o stavebnom sporení uzatvorená, ale zatiaľ neplatná. Platná je po zaplatení poplatku vo výške 1% z cieľovej sumy.

Zmluva o úver

zmluva, v ktorej sa stanovia podmienky pre poskytnutie úveru zo stavebného sporenia, t.j. výška úveru, lehota splatnosti, zaistenie úveru, výška mesačných splátok a ďalšie podmienky.

Splátka

pravidelná alebo jednorazová platba klienta na splácaní úveru zo stavebného sporenia. Jej výška je závislá na dojednaní zmluvy o úvere a nesmie byť nižšia než minimálna mesačná splátka stanovená Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Štátna prémia

príspevok štátu k podpore stavebného sporenia.

Vklad

pravidelná alebo jednorazová platba klienta na účet stavebného sporenia. Jej výška je závislá na rozhodnutí klienta.

Usporená suma

zahŕňa vklady stavebného sporenia, pripísané úroky z vkladov a úroky z pripísanej štátnej podpory, po úhrade poplatkov za vedenie účtu apod.

Úver zo stavebného sporenia

účelový úver na riešenie bytových potrieb poskytovaný stavebnou sporiteľňou po ukončení doby sporenia za zvýhodnenú úrokovú sadzbu.

Varianty stavebného sporenia

stavebné sporenie býva ponúkané vo viacerých variantoch. Vzájomne sa odlišujú výškou príslušných minimálnych vkladov, minimálnych splátok úveru a hodnotou koeficientu/faktoru (hodnotiaceho čísla). Ovplyvňujú dĺžku doby sporenia i splácanie úveru.

Všeobecné obchodné podmienky stavebného sporenia

základný dokument každej stavebnej sporiteľne, ktorý upravuje konkrétne princípy a podmienky stavebného sporenia v súlade so zákonom č. 310/1992 Zb., o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov. Podmienky schvaľuje Ministerstvo financií SR.

Reklama
Reklama
Reklama