Predaj nehnuteľnosti

Ak ste v tomto roku predali dom, byt, garáž, či inú nehnuteľnosť so ziskom, pravdepodobne budete musieť odviesť daň z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.

Aj keď predáte nehnuteľnosť v priebehu roka, zdania sa až na konci zdaňovacieho obdobia. Uvediete ich v daňovom priznaní k dani z príjmov, v oddiely pre ostatné príjmy podľa §8 zákona o dani z príjmov.

Tlačivo k daňovému priznaniu si môžete stiahnuť, vyplniť a odovzdať na daňový úrad priamo z našich stránok portálu finance.sk tu:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

Oslobodenie od dane z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti

Nie vždy však musíte zdaniť príjmy získané z predaja nehnuteľnosti. Niektoré príjmy sú podľa zákona o dani z príjmu od tejto dane oslobodené.

Platí, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti dlhšie ako 5 rokov od jej nadobudnutia, neplatíte daň z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – teda nezdaníte príjem získaný predajom nehnuteľnosti.

Preto je dôležité správne určiť moment nadobudnutia nehnuteľnosti

Kedy je nehnuteľnosť nadobudnutá

Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti:

 • na základe kúpnej zmluvy po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva a tým je vklad do katastra nehnuteľností,
 • na základe darovacej zmluvy po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva a tým je vklad do katastra nehnuteľností,
 • na základe zámennej zmluvy po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva a tým je vklad do katastra nehnuteľností,
 • ktorá bola nadobudnutá dedením po uplynutí 5 rokov od smrti poručiteľa,
 • zaradenej do obchodného majetku po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.

Ak predávate nehnuteľnosť, ktorá je z dane oslobodená, neuvádzate ju, resp. ten príjem v daňovom priznaní.

Ak sa vlastníctvo nadobúda rozhodnutím štátneho orgánu, vlastníctvo sa nadobúda dňom určeným v tomto rozhodnutí, pričom ak nie je určený v rozhodnutí, vlastníctvo sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia.

Ako uplatniť výdavky do daňového priznania pri predaji nehnuteľnosti 

Určiť aká bola obstarávacia cena bytu, ktorý ste kúpili, nie je až taký problém. Ale ako sa určia výdavky na získanie nehnuteľnosti, ktorú ste zdedili alebo vám bola podarovaná?

Podľa zákona o dani z príjmov (sťahuj zákon) je výdavok z prevodu nehnuteľnosti:

 • preukázateľne zaplatená kúpna cena pri nehnuteľnosti, ktorú ste kúpili,
 • cena na základe znaleckého posudku alebo cena uvedená v rozhodnutí o dedičstve pri nehnuteľnosti, ktorú ste zdedili,
 • cena na základe znaleckého posudku pri darovanej nehnuteľnosti o v tomto prípade sa niekedy uvádza aj cena, za ktorú darca nehnuteľnosť nadobudol (ak ju napríklad kúpil a následne daroval),
 • zostatková cena pri nehnuteľnosti, ktorá bola zahrnutá v obchodnom majetku.

Medzi výdavky sa tiež pripočítavajú finančné prostriedky použité na opravu a údržbu nehnuteľnosti, rekonštrukciu, technické zhodnotenie a iné. Tieto finančné prostriedky musia byť preukázateľné vynaložené, teda je potrebné mať k nim doklady, faktúry a podobne. Medzi preukázateľne vynaložené výdavky tak patrí aj:

 • úhrada za prevod členských práv a povinností spojených s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu,
 • úroky z hypotekárneho úveru alebo stavebného úveru, ale medzi výdavky nepatria úroky, ktoré boli uplatnené ako daňový výdavok počas zaradenia tejto nehnuteľnosti do obchodného majetku, pričom rovnako sa budú posudzovať aj iné poplatky súvisiace s poskytnutým úverom.

V daňovom priznaní si môžete uplatniť výdavky len do výšky príjmov. Nesmú byť vyššie ako príjmy. Strata sa neuvádza.

Sadzba dane z prevodu nehnuteľnosti

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti presiahne polovicu základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, podáva sa daňové priznanie k dani z príjmov.

Príjem z predaja nehnuteľnosti sa zaraďuje medzi ostatné príjmy a uvádza sa v tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ B.

Polovica základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za zdaňovacie obdobie 2018 je 1 915,01 eur.

Daň sa platí z rozdielu medzi obstarávacou cenou, za ktorú sa nehnuteľnosť získali a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť predali.

Sadzba dane z príjmov za rok 2018 predstavuje 19 % zo základu dane do 35 268,06 € (vrátane). Z príjmov nad 35 268,06 € sa odvádza 25 %.

Máte otázky k dani pri predaji nehnuteľnosti? Pýtajte sa v našej daňovej poradni.

Príklad dane z predaja 

Pán Novák si kúpil  byt v hodnote 50 000 eur. Následne zrekonštruoval bytové jadro. Náklady za rekonštrukciu predstavovali 10 000 eur. Po štyroch rokoch predá pán Novák  byt  za 90 000 eur. Výpočet bude nasledovný:

Predajná cena: 90 000 eur

Obstarávacia cena: 50 000 eur

Rekonštrukcia jadra: 10 000 eur

Daň z predaja nehnuteľnosti: 5 700 eur

Výpočet: 90 000 - 50 000 - 10 000 = 30 000

30 000 x 19 % = 5 700 eur

Keby pán Novák „vydržal“ ešte rok, nemusel by daň z predaja nehnuteľnosti platiť vôbec.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 37 krát 5 0.5


Súvisiace články: