Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Všetko o dani z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností sa člení na: daň z pozemkov, daň zo stavieb,daň z bytov

Každý, kto vlastní pozemok, stavbu, dom alebo byt je povinný platiť daň z nehnuteľnosti.

Nehnuteľnosť môžete získať darovaním, kúpou, dedením, dražbou, rozhodnutím súdu.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú však povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané 

 • stavebné povolenie na stavby, nadstavby a prístavby
 • kolaudačné rozhodnutie
alebo u ktorých došlo k:

 • zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
 • zmene veľkosti pozemku, zastavanej plochy, 
 • zániku daňovej povinnosť jednej nehnuteľnosti (napr. predaj, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová poivnnosť naďalej trvá

Vznik daňovej povinnosti

 • 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.
 • Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
 • V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vznikáprvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Zánik daňovej povinnosti

 • 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 
Vznik alebo zánik daňovej povinnosti, príp. každú zmenu je povinné oznámiť do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Povinnosť podať daňové priznanie majú noví a doterajší vlastníci do 31. januára. Daň z nehnuteľnosti sa platí na rok dopredu. A teda daň z nehnuteľností na rok 2016 je potrebné uhradiť najnejskôr do 31. januára 2016.

Stiahnite si tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba.

Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Pýtajte sa bezplatne v našej daňovej poradni!

Daň z pozemkov, kto ju platí, aká je jej sadzba

Daň z pozemkov platí vlastník pozemku, správca pozemku, alebo nájomca a v niektorých prípadoch sa môže daňovníkom stať ten, kto pozemok skutočne užíva.

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

Daň sa platí z týchto pozemkov:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
 • trvalé trávne porasty,
 • záhrady,
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
 • rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
 • zastavané plochy a nádvoria,
 • stavebné pozemky,
 • ostatné plochy,  okrem stavebných pozemkov

Ako sa určí základ dane

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2. Hodnota pôdy za m2 je uvádzaný v prílohe zákona.

Aká je sadzba dane z pozemkov a ako sa vypočíta daňová povinnosť?

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25% zo základu dane.

Daňová povinnosť sa určí potom ako súčin základu dane a sadzby dane, teda základ dane x 0,25 %.

O dani zo stavieb, kto ju platí a jej výmera

Čo je daň zo stavieb?

Daň zo stavieb platí, vlastník stavby, správca stavby, nájomca  alebo skutočný užívateľ stavby.

Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

Daň sa platí z týchto stavieb na území Slovenskej republiky:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 • samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • ostatné stavby 
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Aj keď sa stavba prestane používať, daň zo stavieb sa musí platiť aj za túto nehnuteľnosť.

Ako sa určí základ dane, sadzba dane a ako sa vypočíta daňová povinnosť?

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavaná plocha  sa určuje ako pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Máte otázky k miestnym daniam? Opýtajte sa v daňovej poradni!

Sadzba dane:

0,033 eura (tj. 3 centy) za každý aj začatý m2 zastavanej plochy ročne.

Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane, základ dane sa prepočíta podľa pomeru podlahovej plochy využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb.

O dani z bytov a nebytových priestorov, sadzba dane

Daň z bytov platí vlastník alebo správca bytu či nebytového priestoru. Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daň z bytov platí každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Sadzba dane

0,033 eura (tj. 3 centy) za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru ročne

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane (ZD) a ročnej sadzby dane (SD).

ZD x SD = daň 

Reklama
Reklama
Reklama

Aktuálna problematika

00101

Kalkulačka: Stravné na služobnej ceste

Vypočítajte si výšku stravného pri pracovnej ceste.
 
00159

Aký bude váš vianočný príspevok 2017

Vypočítajte si výšku vianočného príspevku na našej kalkulačke! Kedy máte nárok na príplatok.
 

Správa o nehode - európsky formulár

Stiahnite si formulár aj s návodom, ako ho vyplniť.
Toto tlačivo by malo byť súčasťou výbavy každého motorového vozidla.
 

Aktuálne články Finance.sk

Aj keď zopakovanie čierneho pondelka asi nehrozí, korekcia na trhoch nás neminie

20.10.2017

Pred 30-timi rokmi nastal na americkom akciovom trhu obrovský jednodenný predapd akcií - Čierny pondelok. Aj keď táto situácia nehrozí, mala by podľa analytikov už na akciové trhy prísť korekcia.

Ako pripraviť auto na zimu: výbava a doplnky

20.10.2017

Autá je nevyhnutné na zimné počasie adekvátne pripraviť, oškrabávanie námrazy a snehu zo skiel však nestačí. Prečítajte si, o čo všetko sa postarať nielen pred zimou, ale aj počas nej.

Práva poškodených pri nehode: odškodnenie pozostalých

19.10.2017

Šok, trauma, súd a komplikovaný kolotoč v boji o odškodné. To je krutá realita pozostalých obetí dopravných nehody, ktorým sa otočí život naruby v zlomku jediný sekundy.

Vianočný príspevok 2017: 100 eur nedostanú všetci dôchodcovia

19.10.2017

Rovnako ako v minulom roku, aj tento rok bude maximálny vianočný príspevok vo výške 100 eur. Získajú ho len tí dôchodci, ktorí splnia všetky podmienky.
Reklama