Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Ako na miestne dane 2017

Miestne dane upravuje predovšetkým zákon č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa spomínaného zákonu sa miestne dane a poplatky členia na:

 • miestne dane:
  • daň z nehnuteľností: Čítaj viac o dani z nehnuteľnosti
  • daň za psa
  • daň za užívanie verejného priestranstva
  • daň za ubytovanie
  • daň za predajné automaty
  • daň za nevýherné hracie prístroje
  • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
  • daň za jadrové zariadenie
 • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • daň z motorových vozidiel
Potrebujete poradiť? Pýtajte sa bezplatne v našej daňovej poradni!

Kto vykonáva správu miestnych daní?

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Správu u ostatných hore uvedených miestnych daní a poplatku  vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla.

Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka.Na zmenu miestnej príslušnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Kam smerujú miestne dane

Výnos z daní a poplatku  vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane.

Výnos z dane z motorových vozidiel vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je príjmom rozpočtu vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je sídlo správcu dane. Správca dane poukáže tieto výnosy za kalendárny mesiac vyššiemu územnému celku do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Ako sa miestne dane zaokrúhľujú?

Základ dane sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

Daň, preddavky na daň z motorových vozidiel a poplatok podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú na celé koruny nadol. Splátky dane podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.

Sťahujte daňové priznanie k miestnym daniam:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daň za psa, základ a sadzba dane

Daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa. Tento pes však musí byť starší ako 6 mesiacov.

Naopak však daň za psa sa neplatí v prípade psa, ktorý je:

 • chovaný na vedecké a výskumné účely
 • umiestený v útulku zvierat
 • špeciálne vycvičený a vlastní ho alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Základom dane je počet psov. Sadzbu dane určí obec za jedného psa a kalendárny rok.

Daň za psa plynie do rozpočtu obce, na ktorej území je pes chovaný.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť pri dani za psa?

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

V prípade, že si psíka obstaráte, ste povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane - čiže obci a to do 30 dní odo dňa obstarania. Obec vám vyrubí daň platobným výmerom. Takúto daň je nutné potom zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

V ďalších obdobiach je táto daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.

V prípade, že vám zanikne daňová povinnosť (napr. psík zomrie, alebo ho darujete, či predáte, a pod.) o známite túto skutočnosť obci do 30 dní, správca dane, teda obec má zo zákona povinnosť vrátiť vám pomernú časť zaplatenej dane za zostávajúce obdobie zdaňovacieho obdobia. Keď túto skutočnosť včas neoznámite, obec vám už túto pomernú časť vrátiť nemusí.

Príklad na daň za psa:

Pani Fazuľková si kúpila psíka 20.6.2016. 15.7.2016 to oznámila na mestskom úrade v Kocúrkove. Mestský úrad jej vyrubil povinnosť zaplatiť daň 16,60 € za obdobie do 31.12.2016. Od nového roka mestský úrad stanovil daň za psa na kalendárny rok 2017 vo výške 36 €. Tú daň pani Fazuľková zaplatila 16.1.2017. V priebehu roka sa ale rozhodla psíka darovať svojej neteri, ktorá býva v inom meste a tak sa od mája 2017 stali  jeho majiteľmi rodičia netere.  Túto skutočnosť oznámila pani Fazuľková na mestskom úrade 5.5.2017. Ten je  potom na základe oznámenia vrátil 24 € ((36:12)x8) .

Daň za užívanie verejného priestranstva, sadzba a základ dane

Daň za užívanie verejného priestranstva platí fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá osobitne užíva verejné priestranstvo.

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:

 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
 • umiestnenie stavebného zariadenia
 • predajného zariadenia
 • zariadenia cirkusu
 • zariadenia lunaparku a iných atrakcií
 • umiestnenie skládky
 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
 • a podobne
Základ dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. Sadzbu dane určí obec za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

Táto daň plynie do rozpočtu obce, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

Vznik a zánik daňovej povinnosti pri dani za užívanie verejného priestranstva

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou. V prípade, že daňovník skončí užívanie verejného priestranstva a zaplatil na dlhšie obdobie a túto skutočnosť oznámi obci do 30 dní, obec mu vráti pomernú časť zaplatenej dane a to za obdobie, kedy už viac toto priestranstvo nevyužíval. Ak lehotu 30 dní nestihne, nárok na vrátenie zaniká.

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Činnosti spojené s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadk nie sú predmetom tejto dane. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla.  Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. Sadzbu dane určí obec za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta.

Sadzba dane sa môže určiť aj paušálnou sumou za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní. Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Táto daň sa nevzťahuje na automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. Základom dane je počet predajných automatov. Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Daň za nevýherné hracie prístroje

dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú:

 • elektronické prístroje na počítačové hry
 • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Sadzbu dane určí obec za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou. 

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Daň za jadrové zariadenie

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia a to aj časť kalendárneho roka. Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

Sadzba dane

Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením vo vzdialenosti od zdroja najviac:

 • v Mochovciach v pásme
  • do 5 km 0,0039 € za m2   /nad 5 km do 10 km ................ 0,0013 €  za m2     /nad 10 km do 20 km ............... 0,0006 €  za m2
 • v Jaslovských Bohuniciach v pásme
  • do 5 km 0,0039 € za m2   /nad 5 km do 10 km 0,0013 € za m2      /nad 10 km do 30 km ............... 0,0006 € za m2
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane. Ak je daňovníkov v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov. Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia. Miestne príslušnou obcou je obec, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

Reklama
Reklama
Reklama

Aktuálna problematika

00101

Kalkulačka: Stravné na služobnej ceste

Vypočítajte si výšku stravného pri pracovnej ceste.
 
00159

Aký bude váš vianočný príspevok 2017

Vypočítajte si výšku vianočného príspevku na našej kalkulačke! Kedy máte nárok na príplatok.
 

Správa o nehode - európsky formulár

Stiahnite si formulár aj s návodom, ako ho vyplniť.
Toto tlačivo by malo byť súčasťou výbavy každého motorového vozidla.
 

Aktuálne články Finance.sk

Vianočný dôchodok dostane tento rok viac dôchodcov

25.09.2017

Vianočný príspevok dostanú v decembri aj ľudia, ktorým ho vlani zamietli.

Airbnb: plusy a mínusy

25.09.2017

Cestovanie na vlastnú päsť a zabezpečenie ubytovania prostredníctvom služby Airbnb je spojené s veľkým možstvom pozitív. Airbnb ale nemusí vyhovovať každému. Zisťovali sme výhody a nevýhody tejto služby. 

Zdarma Wi-Fi v MHD funguje už 5 rokov. Viete, ako sa k nej dostať?

22.09.2017

Bezplatné Wifi je v päťdesiatich bratislavských autobusoch už vyše 5 rokov, za ten čas ho využili už milióny cestujúcich. Podobne je to aj v iných slovenských mestách.

Aké chyby robia ľudia pri žiadostiach o zelené poukážky

21.09.2017

Poukážky na zelené zariadenia prepláca Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) po kontrole kompletnej dokumentácie alebo až po preverení inštalácie priamo v domácnosti. Mnohé domácnosti na to doplatili.
Reklama