Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Čo je daň z motorových vozidiel?

Daň z motorových vozidiel

Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O  (ďalej len "vozidlo"), ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov (ďalej len "podnikanie").

Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo:

 • používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo
 • určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo. 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá

 • je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla
 • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla
 • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
 • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež

 • zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec (to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel)
 • stála prevádzkareň  alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.

Čítajte viac o miestnych daniach v našom sprievodcovi: Miestne dane

Oslobodenie od dane, základ dane, sadzba dane

Oslobodenie od dane

Od dane z motorových vozidiel je oslobodené vozidlo

 • v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel
 • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.

Vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení oslobodiť od dane alebo znížiť daň na vozidlo používané ako

 • vozidlo záchrannej zdravotnej služby
 • vozidlo banskej záchrannej služby
 • vozidlo horskej záchrannej služby
 • vozidlo leteckej záchrannej služby 
 • vozidlo požiarnej ochrany
 • ako vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme
 • ako vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe
 • na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4 alebo EURO 5

Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.

Hľadáte daňové tlačivá? Stiahnite si daňové priznanie priamo do svojho počítača: Daňové priznanie.

Základ dane

 • pri osobnom automobile:
  • zdvihový objem motora v cm3
 • pri úžitkovom vozidle a autobuse
  • ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav

Sadzba dane

Býva určená vyšším územným celkom (VÚC). VÚC určuje sadzby tak,aby neboli nižšie ako minimálne sadzby dane z motorových vozidiel, ktoré uvádza zákon o miestnych daniach.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Ak sa vozidlo použije na podnikanie 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, daňová povinnosť vzniká týmto dňom.

Vrátenie dane

Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období najmenej 60-krát v rámci kombinovanej dopravy, daňovník uplatní zníženie dane vo výške 50% podaním daňového priznania.

Kombinovaná doprava je doprava, ktorá sa realizuje v počiatočnom alebo konečnom úseku prepravnej trasy po pozemnej komunikácii  a na inom úseku prepravnej trasy železnicou alebo vodnou, alebo námornou dopravou.

Použitie pozemných komunikácií pri jednej prepravnej trase v rámci kombinovanej dopravy nesmie prekročiť vzdušnou čiarou medzi miestom naloženia a najbližším terminálom kombinovanej dopravy a z terminálu do miesta vyloženia vzdialenosť 150 km.

Použitie vozidla v rámci kombinovanej dopravy daňovník preukáže dokladom potvrdeným príslušným terminálom kombinovanej dopravy.

Výklad niektorých pojmov

Úžitkovým vozidlom sa rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1N3 a O1O4.

Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti.

V návesových jazdných súpravách sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy.

Daňové priznanie, oznamovacia povinnosť, preddavky na daň

Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Preddavky na daň a platenie dane

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane

 • presiahne 660 € a nepresiahne 8 292,00 €
  • je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane.
  • Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
 • presiahne 8 292,00 €
  • je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane.
  • Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
 • nepresiahne 660 €
  • preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie neplatí

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.

Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Pomernú časť dane vypočítanú ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme, je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.

Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane v priebehu zdaňovacieho obdobia.
 
 Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania. Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, použijú sa podľa osobitného zákona. 

Aktuálne články Finance.sk

2 dôvody kedy sa príspevok na starostlivosť o dieťa oplatí viac ako rodičovský príspevok?

29.05.2017

Po materskom si môžete vybrať alebo rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa. Ktorý je lepší? Zisťovali sme, kedy sa oplatí uprednostniť príspevok na starostlivosť o dieťa pred rodičovským príspevkom. 

Orange predstavil nové paušály. Predbehol reguláciu na roaming

29.05.2017

15. júna 2017 začne platiť európska regulácia roamingu a Orange predstavil nové programy Go, ktorými chce zjednodušiť volanie či dátovanie najmä v EÚ.

Poštová banka rozdá svojim fanúšikom úvery na bývanie zadarmo

26.05.2017

Banka chce súťažou na Facebooku vysvetliť princíp svojho úveru na bývanie a umožní niektorým fanúšikom získať úver na bývanie zdarma.

Na čo všetko majú rodičia nárok pri narodení dieťaťa

25.05.2017

Narodenie dieťaťa je jednou z najdôležitejších udalostí v živote človeka. Poďme sa pozrieť na to, aké príspevy môžu rodičia očakávať od štátu či zamestnávateľa.

Poradňa na Finance.sk - opýtajte sa...

Máte otázky z oblasti daní a účtovníctva, miezd, financovania byvania? Neviete, či máte podávať daňové priznanie, ako si uplatniť daňový bonus či čo patrí medzi príjmy manželky?
Využijte služieb nášho bezplatného poradenského centra a obráťte sa na nás! Radi vám poradíme.
 
Daňová poradňa Poradňa financovania bývania
Reklama
Reklama
Reklama

Minimálne sadzby dane pre vozidlá

 Zákon o miestnych daniach určuje minimálne sadzby pre vozidlá. Pre motorové vozidlá sú minimálne sadzby určené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1: Minimálne sadzby dane pre motorové vozidlá

MOTOROVÉ  VOZIDLÁ
Počet náprav a maximálna prípustná celková hmonosť naloteného vozidla (v tonách) Minimálna sadzba dane (v euro/rok)
Minimálna Maximálna Hnacia(e) náprava (y) so vzduchovým pružením alebo s ekvivalentným zariadením Hnacia (e) náprava (y) s inými systémami pruženia
2 NÁPRAVY
12 13 0 31
13 14 31 86
14 15 86 121
15 18 121 274
3 NÁPRAVY
15 17 31 54
17 19 54 111
19 21 111 144
21 23 144 222
23 25 222 345
25 26 222 345
4 NÁPRAVY
23 25 144 146
25 27 146 228
27 29 228 362
29 31 362 537
31 32 362 537

Minimálne sadzby dane pre jazdné súpravy

Minimálne sadzby dane pre jazdné súpravy stanovované zákonom o miestnych daniach zobrazuje tabuľka č. 2.

Tabuľka č. 2:  Minimálne sadzby dane pre jazdné súpravy

JAZDNÉ SÚPRAVY (návesové a prívesové súpravy)
Počet náprav a maximálna prípustná celková hmonosť naloženého vozidla (v tonách) Minimálna sadzba dane (v euro/rok)
Minimálna Maximálna Hnacia(e) náprava (y) so vzduchovým pružením alebo s ekvivalentným zariadením Hnacia (e) náprava (y) s inými systémami pruženia
NÁPRAVY 2 + 1
12 14 0 0
14 16 0 0
16 18 0 14
18 20 14 32
20 22 32 75
22 23 75 97
23 25 97 175
25 28 175 307
NÁPRAVY 2 + 2
23 25 30 70
25 26 70 115
26 28 115 169
28 29 169 204
29 31 204 335
31 33 335 465
33 36 465 706
36 38 465 706
NÁPRAVY 2 + 3
36 38 370 515
38 40 515 700
NÁPRAVY 3 + 2
36 38 327 454
38 40 454 628
40 44 628 929
NÁPRAVY 3 + 3
36 38 186 225
38 40 225 336
40 44 336 535