Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Všetko o daňovom bonuse 2016, 2015

Suma daňového bonusu

Daňový bonus za rok 2016 si môže uplatniť až vo výške 256,92 € na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Mesačne potom predstavuje výška bonusu 21,41 eur.

Daňovník si daňový bonus môže uplatniť aj ak má dieťa prechodný pobyt mimo domácnosť. napr. Pokiaľ dieťa študuje na strednej škole mimo trvalé bydlisko a v mieste školy býva na internáte.

Daňový bonus v jednotlivých mesiacoch
rok 2016 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 21,41 € 21,41 €
rok 2015 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 21,41 € 21,41 €

O sumu daňového bonusu sa znižuje daň (nie základ dane).

Kedy je možné uplatniť daňový bonus?

Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie.  Ak je suma dane nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie.

Ak daňovník v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.

Ak daňovník v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane podľa § 6, môže si zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, uplatniť pri podaní daňového priznania.

Daňový bonus si môže uplatniť len daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou si môže daňový bonus uplatniť vtedy, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenska tvorí v príslušnom zdaňovacom období minimálne 90 % zo všetkých príjmov, ktoré tento daňovník získava na Slovensku aj v zahraničí.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu sa u zamestnanca a u samostatne zárobkovo činnej osoby mierne odlišujú.

Zamestnanec

Aby si zamestnanec mohol uplatniť daňový bonus, musí ročne dosiahnuť minimálne príjmy vo výške 6 - násobku minimálnej mzdy.

Zamestnanec si môže uplatniť daňový bonus už mesačne v priebehu roka. Aby tak mohol urobiť, musí mať u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti.

U tohto zamestnávateľa potom musí zamestnanec dosiahnuť hrubý príjem zo závislej činnosti minimálne vo výške polovice platnej mesačnej minimálnej mzdy.

Ak zamestnanec nedosiahne za rok požadovanú výšku zdaniteľných hrubých príjmov zo závislej činnosti a bol mu v priebehu roka priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch, nestratí po skončení roka nárok na už priznaný bonus. Jednoduchšie povedané, v ročnom zúčtovaní sa mu bonus nezoberie alebo si sám môže uviesť maximálne už uplatnenú výšku bonusov v daňovom priznaní.

Ak zamestnanec za rok dosiahne požadovanú výšku zdaniteľných príjmov a v priebehu roka mu bol priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch alebo mu nebol priznaný vôbec (neuplatňoval si ho vôbec, ani iná oprávnená osoba), má nárok na plný ročný daňový bonus. Dodatočne si ho uplatní buď u zamestnávateľa v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo sám v daňovom priznaní.

Ak mal zamestnanec priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch kalendárneho roka a mal súčasne v tom roku aj dostatočne vysoké príjmy ako podnikateľ a vykáže príslušný čiastkový základ dane, zvyšnú časť daňového bonusu si môže uplatniť v daňovom priznaní.

Rovnako tak aj, v prípade, keď zamestnanec nedosiahne dostatočne vysoké zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a dosiahne príjmy z podnikania v potrebnej výške a vykáže základ dane, môže si uplatniť daňový bonus v daňovom priznaní.

Pri dodatočnom uplatnení daňového bonusu za rok, sa daňový bonus vypočíta pomerne.

Daňový bonus si môže uplatniť vždy len jeden daňovník. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí:

  • matka,
  • otec,
  • iná oprávnená osoba.

Daňovníci si môžu uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. 

V ročnom zúčtovaní v prípade, že daňovník vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko mesiacov, je možné znížiť si daň len o konkrétne mesiace. Pričom výšku vypočíta tak, že sčíta bonusy za jednotlivé mesiace, v ktorých si uplatňuje nárok podľa vyššie uvedenej tabuľky.

Príklad č.1:Pán a Pani Novákoví majú štyri deti. Obaja sú zamestnaní a chceli by si uplatňovať daňový bonus v priebehu roka rovnakým dielom. Zákon ale neumožňuje aby si daňový bonus na dve deti uplatnil pán Novák a na ďalšie dve deti pani Nováková.Ak by si chceli obaja uplatniť daňový bonus, musia si rozdeliť mesiace v roku. A tak si pani Nováková uplatnila daňový bonus na všetky štyri deti od januára do júna daného roku a pán Novák si uplatnil daňový bonus opäť na všetky štyri deti od júla až do konca daného roku.

Príklad č.2:Obvykle si daňový bonus na všetky štyri deti uplatňuje pán Novák. V zime boli spolu lyžovať. Pán Novák si zlomil dolnú končatinu a bol jeden mesiac PN. Keďže mal za tento mesiac nízky príjem, rozhodla sa za toto obdobie uplatniť si daňový bonus na deti pani Nováková. Po vyzdravení si bonus na deti uplatňuje Pán Novák i naďalej.  

Aktuálne články Finance.sk

Na čo všetko majú rodičia nárok pri narodení dieťaťa

25.05.2017

Narodenie dieťaťa je jednou z najdôležitejších udalostí v živote človeka. Poďme sa pozrieť na to, aké príspevy môžu rodičia očakávať od štátu či zamestnávateľa.

Idete za ručiteľa? Pozor na riziká!

24.05.2017

Ručenie prináša riziká aj v prípade, ak dlžník spláca poctivo!

Ako získať rybárske povolenie a kde možno chytať ryby bez povolenia

24.05.2017

Chystáte sa tento rok na rybačku? Prinášame stručný prehľad toho, kde možno chytať aj bez povolenia a zároveň postup na získanie rybárskeho povolenia.

11 faktov, ktoré by ste mali vedieť, keď nastane poistná udalosť

23.05.2017

Ako správne uzatvoriť poistenie, aby ste v prípade poistnej udalosti dostali skutočne zaplatené, to čo očakávate? Prečítajte si rady a tipy Viery Mamojkovej, finančnej analytičky OVB Allfinanz Slovensko. 

Výška daňového bonusu v rokoch 2008 až 2014

Daňový bonus v jednotlivých mesiacoch
rok 2014 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 21,41 € 21,41 €
rok 2013 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 21,03 € 21,41 €
rok 2012 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 20,51 € 21,03 €
rok 2011 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 20,02 € 20,51 €
rok 2010 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 20 € 20,02 €
rok 2009 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 19,32 € 20 €
rok 2008 Január až Jún Júl až December
Daňový bonus mesačne vo výške 555 Sk 582 Sk
Reklama
Reklama
Reklama