Údaje do daňového priznania 2021 z príjmov 2020

Vyplnenie daňového priznania vám iste uľahčí prehľadná tabuľka:

Sadzba dane podľa § 15

19 % ak je základ dane nižší alebo rovný 37 163,36 eur.

Z časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 eur sa uplatňuje 25 %

Minimálna mzda za rok 2020

580 €,

6-násobok = 3 480 €,

12-násobok = 6 960 €

Daňový bonus v roku 2020

mesačne 22,17 €, ročne 266,04 €

dvojnásobný 44,34 € (platný od apríla 2019, pre deti do veku 6 rokov)

Nezdaniteľné časti ZD

najviac 4 035,84 € na daňovníka - Kalkulačka NČZD na daňovníka

najviac 4 035,84 € na manželku - Kalkulačka NČZD na manželku

Povinnosť podávať daňové priznanie ak výška príjmov za rok 2020 presiahne 2 207,10 €, alebo je vykázaná daňová strata

Chystáte sa podať daňové priznanie? Náš portál Finance.sk vám ponúka možnosť stiahnuť si schválené daňové tlačivá priamo do vášho počítača. Po vyplnení môžete tieto daňové tlačivá odovzdať na daňovom úrade podľa miesta vášho trvalého bydliska.

Hľadáte kontakt na daňový úrad vo vašom okrese? Nájdete ho v našom zozname daňových úradov.

 

Kto musí podať daňové priznanie

Daňové priznanie  k dani z príjmov za rok 2020 je povinný podať daňovník, ktorý dosiahol príjmy vyššie ako 2 207,10 eur.  

Ako a kde sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie môžete podať:

  • osobne na pobočke alebo kontaktnom mieste daňového úradu (podľa miesta trvalého bydliska)
  • poštou na príslušnú pobočku daňového úradu
  • elektronicky

Kedy sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie k príjmom získaných v roku 2020 sa podáva od 1.1.2021 do 31.3.2021. V prípade, že nestíhate podať daňové priznanie k tomuto dátumu, môžete si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania.   

Ako si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania?

Najneskôr do 31.3.2021 podáte oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.  Lehotu si môžete predĺžiť o 1, 2 alebo 3 mesiace.  Je na vás, či si zvolíte jeden, dva alebo tri mesiace. Túto novú lehotu však musíte dodržať. V prípade, že uvediete v oznámení jeden mesiac, nemôžete si už predlžovať lehotu o ďalší mesiac. 

Ak máte príjem zo zahraničia, môžete si predĺžiť lehotu až o 6 mesiacov, avšak musíte v oznámení uviesť aj názov krajiny, z ktorej máte príjem.

Sťahuj Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Daňové priznanie podávate na daňovom úrade, ktorý je príslušný podľa miesta vášho trvalého pobytu, prípadne podľa miesta, kde sa obvykle zdržujete.

Do kedy zaplatiť daň

V prípade, že budete platiť daň z príjmu, musíte daň zaplatiť najneskôr do 31.3. 2021. Ak máte vybavené predĺženie lehoty na podanie daňové priznania, daň platíte v tejto uvedenej lehote.

Aké daňové priznanie sa podáva

Daňovník, ktorý dosiahol  príjmy iba zo závislej činnosti (zamestnanie) alebo z dohody (o pracovnej činnosti, o vykonanej práci alebo o brigádnickej práci študentov), podáva daňové priznanie k dani z príjmov – typ A.

Aj v prípade, že mal daňovník len príjem zo závislej činnosti zo zahraničia podáva daňové priznanie typ A.

Daňovník, ktorý získal príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti, alebo viac druhov príjmov (napr.  zo zamestnania aj z prenájmu) podáva daňové priznanie k dani z príjmov – typ B.

Riadne, opravné alebo dodatočné daňové priznanie

V prípade, že zistíte chyby v podanom daňovom priznaní, môžete podať opravné daňové priznanie. Musíte to však stihnúť pred uplynutím stanovenej lehoty na podanie priznania, čiže pred 1. aprílom. V tomto prípade sa na predchádzajúce daňové priznanie neprihliada. 

Po lehote na podanie daňového priznania (po 1. apríli) môžete podať už len dodatočné daňové priznanie.

Do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (do 31.3.) má povinnosť podať daňové priznanie aj daňovník, ak:

  • ukončí podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť a prenájom,
  • dôjde k zrušeniu oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti,
  • je vyhlásený konkurz,
    • za daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, daňové priznanie podáva správca konkurznej podstaty.

Kto podáva daňové priznanie, ak daňovník zomrie?

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič.

Ak je dedičov viac, podáva daňové priznanie ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, ktorí z dedičov podá daňové priznanie, určí ho daňový úrad. 

Ak je dedičom Slovenská republika, daňové priznanie sa nepodáva.

Daňové priznanie sa podáva do 3 mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

U daňovníka, ktorý mal pred svojím úmrtím povinnosť podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a daň nebola vyrubená, je dedič povinný podať daňové priznanie namiesto zosnulého daňovníka do 3 mesiacov po úmrtí daňovníka.

Daňový úrad môže túto lehotu zo závažných dôvodov na žiadosť dediča predĺžiť.  Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 65 krát 5 0.5


Súvisiace články: