Miestne dane

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.


Správu u ostatných miestnych daniach a poplatkov vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla.

Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. Na zmenu miestnej príslušnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Kam smerujú miestne dane

Výnos z daní a poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane.

Výnos z dane z motorových vozidiel vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je príjmom rozpočtu vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je sídlo správcu dane. Správca dane poukáže tieto výnosy za kalendárny mesiac vyššiemu územnému celku do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Daň za psa, základ a sadzba dane

Daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa. Tento pes však musí byť starší ako 6 mesiacov.

Naopak však daň za psa sa neplatí v prípade psa, ktorý je:

  • chovaný na vedecké a výskumné účely,
  • umiestený v útulku zvierat,
  • špeciálne vycvičený a vlastní ho alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Základom dane je počet psov. Sadzbu dane určí obec za jedného psa a kalendárny rok.

Daň za psa plynie do rozpočtu obce, na ktorej území je pes chovaný.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť pri dani za psa?

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

V prípade, že si psa obstaráte, ste povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane - čiže obci a to do 30 dní odo dňa obstarania. Obec vám vyrubí daň platobným výmerom. Takúto daň je nutné potom zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

V ďalších obdobiach je táto daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.

V prípade, že vám zanikne daňová povinnosť (napr. psík zomrie, alebo ho darujete, či predáte, a pod.) oznámite túto skutočnosť obci do 30 dní, správca dane, teda obec má zo zákona povinnosť vrátiť vám pomernú časť zaplatenej dane za zostávajúce obdobie zdaňovacieho obdobia. Keď túto skutočnosť včas neoznámite, obec vám už túto pomernú časť vrátiť nemusí.

Daň za užívanie verejného priestranstva: sadzba a základ dane

Daň za užívanie verejného priestranstva platí fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá osobitne užíva verejné priestranstvo.

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Základ dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. Sadzbu dane určí obec za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

Táto daň plynie do rozpočtu obce, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

Vznik a zánik daňovej povinnosti pri dani za užívanie verejného priestranstva

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou. V prípade, že daňovník skončí užívanie verejného priestranstva a zaplatil na dlhšie obdobie a túto skutočnosť oznámi obci do 30 dní, obec mu vráti pomernú časť zaplatenej dane a to za obdobie, kedy už viac toto priestranstvo nevyužíval. Ak lehotu 30 dní nestihne, nárok na vrátenie zaniká.

Formuláre sú platné pre rok 2019:


Miestne dane

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Pokyny k miestnym daniam
stiahnuť
Potvrdenie o podaní priznania
stiahnuť
Daň z motorových vozidiel
stiahnuť
Zákon o miestnych daniach
stiahnuť
Daň z motorových vozidiel - potvrdenie k daňovému priznaniu
stiahnuť
Pokyny na daň z motorových vozidiel
stiahnuť
Daňové priznanie k miestnym daniam
stiahnuť


Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Činnosti spojené s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku nie sú predmetom tejto dane. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla.  Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. Sadzbu dane určí obec za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta.

Sadzba dane sa môže určiť aj paušálnou sumou za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní.

Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Táto daň sa nevzťahuje na automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. Základom dane je počet predajných automatov. Sadzbu dane určí obec za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom.

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú:

  • elektronické prístroje na počítačové hry,
  • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Sadzbu dane určí obec za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom.

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou. 

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: