Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Ako sa delí sociálne poistenie, kto platí a odvádza poistné

Podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa sociálne poistenie člení na:

 • nemocenské poistenie
  • poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva
 • dôchodkové poistenie
  • starobné poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
  • invalidné poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.
 •  úrazové poistenie 
  • poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania
 • garančné poistenie
  • poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
 • poistenie v nezamestnanosti
  • poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti

Kto je platiteľom poistného

Pre jednotlivé druhy poistenia sú  platiteľmi: zamestnanec,zamestnávateľ,samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti poistená osoba,štát a Sociálna poisťovňa.

Osoby, ktoré sú platiteľmi poistného, sú povinného ho aj odvádzať. Avšak za zamestnanca odvádza poistné zamestnávateľ a za štát odvádza poistné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ak platiteľ neodvedie poistné vôbec  alebo v nesprávnej sume, predpíše Sociálna poisťovňa dlžné sumy poistného vrátane penálov.  Penále predstavujú 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Odvody zo mzdy zamestnanca

Tabuľka: Prehľad sadzieb poistného na sociálne poistenie a vymeriavacích základov, ktoré platí zamestnanec a  zamestnávateľ zo mzdy platné od 1. januára 2015

Zamestnanec
Poistenie % z vymer. základu Maximálne poistné Maximálny VZ*
Nemocenské 1,4 % 57,68 € 4 120,00 €
Starobné 4 % 164,80 € 4 120,00 €
Invalidné 3,0 % 123,60 € 4 120,00 €
v nezamestnanosti 1,0 % 41,20 € 4 120,00 €
Zamestávateľ
Poistenie % z vymer. základu Maximálne poistné Maximálny VZ*
Nemocenské 1,4 % 57,68 € 4 120,00 €
Starobné 14 % 576,80 € 4 120,00 €
Invalidné 3,0 % 123,60 € 4 120,00 €
v nezamestnanosti 1,0 % 41,20 € 4 120,00 €
Garančné 0,25 % 10,30 € 4 120,00 €
Úrazové 0,8 % neobmedzené neobmedzený
Rezervný fond solidarity 4,75 % 195,70 € 4 120,00 €

*VZ = vymeriavaci základ.

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol

Zamestnanec odvádza poistné zo svojej hrubej mzdy. Poistné, ktoré odvádza zamestnávateľ sa pripočítava k hrubej mzde zamestnanca a tak tvorí jeho superhrubú mzdu.

Vypočítajte si výšku vašej čistej mzdy i vašich odvodov na poistné v našej Mzdovej kalkulačke.

Odvody SZČO 2016 na sociálne poistenie

Prehľad sadzieb poistného a vymeriavacích základov, ktoré platí  povinne poistená SZČO, uvádza nasledujúca tabuľka. Sadzby a vymeriavacie základy platné od 1. januára 2016.

 

Samostatne zárobkovo činná osoba
Poistenie % z vymer. základu Minimálne poistné Minimálny VZ* Maximálne poistné Maximálny VZ*
Nemocenské 4,4 % 18,87 € 429,00 € 188,76 € 4 290,00 €
Starobné 18 % 77,22 € 429,00 € 772,20 € 4 290,00 €
Invalidné 6,0 % 25,74 € 429,00 € 257,40 € 4 290,00 €
Rezervný fond 4,75 % 8,58 € 429,00 € 85,80 € 4 290,00 €

*VZ = vymeriavaci základ.

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol

Kedy zamestnanec neplatí sociálne poistenie zo mzdy?

Poistné na sociálne poistenie zamestnanca sa skladá z: 

 • nemocenského poistenia
 • starobného poistenia
 • invalidného poistenia 
 • poistenia v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti neplatí

 • poberateľ starobného dôchodku, predčasného  starobného dôchodku,
 • poberateľ invalidného dôchodku so „70-timi percentami“ (t.j. ktorých schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 %)
 • poberateľ invalidného dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom

Poistné na invalidné poistenie neplatí

 • zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného alebo predčasného starobného dôchodku
 • poberateľ výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek

Týmto zamestnancom sa zo mzdy odvádza iba poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie. Vďaka tomu majú vyššiu čistú mzdu.  Vypočítajte si výšku vašej čistej mzdy v našej mzdovej kalkulačke.

Poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti nemusí zamestnanec platiť:

 • počas poberania materskej
 • počas „ošetrovačky“, najviac  deväť dní
 • počas práceneschopnosti
 • počas  poberania rehabilitačného a rekvalifikačného
 • ak má ospravedlnenú  neprítomnosť v práci z dôvodu účasti na štrajku.

„ošetrovačka“ – rozumej: potreba osobného a celodenného ošetrovania blízkej osoby alebo dieťaťa. 

Kedy sa preruší sociálne poistenie

V určitých životných situáciách sa poistné na niektoré zložky sociálneho poistenia prerušia.  V tomto období nie je zamestnanec sociálne poistený a teda nemôže čerpať výhody plynúce zo sociálneho poistenia (napr. poberať dávku v nezamestnanosti a pod.)

Zamestnancovi sa preruší povinné nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti keď:

 • čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy alebo čerpá služobné voľno bez nároku na plat alebo služobný príjem
  • ak má zamestnanec ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu zúčastnenia sa štrajku, jeho sociálne poistenie sa nepreruší
 • ak má neospravedlnenú neprítomnosť v práci
 • je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody; to platí vo vzťahu k činnosti, z ktorej je povinne nemocensky poistený a povinne dôchodkovo poistený a počas jej vykonávania bol vzatý do výkonu väzby alebo nastúpil výkon trestu odňatia slobody
 • čerpá rodičovskú dovolenku a nemá nárok na materské

 

Reklama
Reklama
Reklama