Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Ako sa určuje vymeriavací základ pre zdravotné poistenie?

Vymeriavací základ pre výpočet poistného na zdravotné poistenie pre

 • zamestnanca:
  • je považovaný jeho príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období.
 • SZČO:
  • je vo výške podielu základu dane z príjmov dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o poistné na zdravotné poistenie
 • zamestnávateľa
  • je vymeriavací základ každého zamestnanca za rozhodujúce obdobie,
 • osobu tzv. dobrovoľne nezamestnanú
  • je jej príjem, ktorý podlieha dani z príjmov (podľa § 5 a 6 zákona o daniach z príjmov), dosiahnutý v rozhodujúcom období okrem vyňatých príjmov. Ak poistenec takýto príjem nemá, je vymeriavacím základom ním určená suma.

Hľadáte daňové priznanie a tlačivá? Stiahnite si ich priamo do svojho počítača: Daňové formuláre

Čo sa do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie nezapočítava

Do VZ sa nezapočítava:

 • odstupné a odchodné,
 • náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť,
 • príspevok zo sociálneho fondu,
 • príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely,
 • odmena podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv,
 • odmena vyplácaná pri pracovnom výročí a životnom výročí,
 • odmena vyplácaná pri prvom skončení pracovného pomeru pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku,
 • plnenie poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru, služobného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 • odmena vyplácaná pri prvom skončení služobného pomeru po splnení nároku na starobný dôchodok, na výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.

Minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie

Minimálny VZ je zákonom určenou tzv. povinnou minimálnou sumou, z ktorej musí byť odvedené poistné.

Minimálny základ samoplatiteľa a samostatne zárobkovo činnej osoby  predstavuje 50 % z priemernej mesačnej mzdy.

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie

Maximálnym VZ je zákonom stanovená suma, z ktorej je platiteľovi poistného „dovolené“ odviesť poistné za všetky kalendárne mesiace daného roka, počas ktorých mal platiteľ povinnosť platiť poistné.

Maximálny ročný vymeriavací základ predstavuje 60-násobok priemernej mesačnej mzdy pre zamestnanca, zamestnávateľa, samostatne zárobkov činnú osobu a samoplatiteľa.

Výška maximálneho preddavku na poistné predstavuje päťnásobok priemernej mesačnej mzdy.  Toto sa týka zamestnávateľov, zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb aj samoplatiteľov.

Rozhodujúce obdobie pre poistné na zdravotné poistenie

Rozhodujúcim obdobím na určenie vymeriavacieho základu je pre všetkých platiteľov poistného kalendárny rok, v ktorom sa platí poistné.

Rozdiel medzi poistným a preddavkami na poistné

Zákon o zdravotnom poistení rozlišuje:

 • povinné verejné zdravotné poistenie
 • dobrovoľné verejné zdravotné poistenie
 • individuálne zdravotné poistenie
  • obvykle dáva poistencom možnosť na širší rozsah zdravotného poistenia, než ako je zabezpečený verejným zdravotným poistením.

Na základe povinného a dobrovoľného verejného zdravotného poistenia sa poskytuje poistencom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Na základe individuálneho zdravotného poistenia sa poistencovi tohto poistenia poskytuje zdravotná starostlivosť podľa osobitného predpisu.

Verejné zdravotné poistenie vykonávajú zdravotné poisťovne. Na našich stránkach nájdete ich aktuálny zoznam.

Aký je rozdiel medzi poistným a preddavkami na poistné?

Pojmy „poistné“ a „preddavky na poistné“ sú často zamieňané. Vysvetlime si preto, v čom spočíva základný rozdiel:

Poistným sa rozumie celoročná čiastka, zúčtovaná v rámci ročného zúčtovania poistného, ktorá závisí predovšetkým od výšky skutočného príjmu (vymeriavacieho základu), dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné sú iba zálohovo odvádzané finančné čiastky poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní poistného.

Splatnosť preddavku na poistné

Preddavok SZČO (a osoby tzv. dobrovoľne nezamestnanej) je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, čo znamená, že napr. preddavok za január 2016 odvedú tieto osoby do 8. februára 2016.

Preddavok zamestnancov a zamestnávateľa je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozčlenená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je takýto deň určený, preddavok za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

Poistné na zdravotné poistenie v roku 2016

Poistné na verejné zdravotné poistenie
% z vymer. základu Minimálne poistné Minimálny VZ* Maximálne poistné Maximálny VZ*
Zamestnanec
4 %  nie je určené nie je určený 171,60 € 4290,00 €
Zamestnanec so zdravotným postihnutím*
2 % nie je určené nie je určený 85,80 € 4290,00 €
SZČO
14 % 60,06 € 429,00 € 600,60 € 4290,00
SZČO so zdravotným postihnutím*
7 % 30,03 € 429,00 € 300,30 € 4290,00 €
SZČO ak je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu
14 % nie je určené nie je určený 600,60 € 4290,00 €
SZČO ak je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu so zdravotným postihnutím* alebo ak je poberateľ invalidného dôchodku
7 % --- --- 300,30 € 4290,00 €
Zamestnávateľ za zamestnanca
10 % nie je určené nie je určený 429,00 € 4290,00
Zamestnávateľ za zamestnanca so zdravotným postihnutím*
5 % nie je určené nie je určený 214,50 € 4290,00 €
Platiteľ dividend
14 % nie je určené nie je určený 7207,20 € 51480,00 €

*Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň.

Kto platí zdravotné poistenie v roku 2016?

Poistné na zdravotné poistenie platí:

 • zamestnanec
 • zamestnávateľ
 • samostatne zárobkovo činná osoba
 • dobrovoľne nezamestnaná osoba
 • štát

Za zamestnanca (ako aj zamestnávateľa) vypočítava a odvádza preddavky zamestnávateľ.

SZČO a osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná si vypočítavajú a odvádzajú preddavky na poistné samy.

Štát je platiteľom preddavkov (a tiež poistného) jednak za tzv. poistencov štátu (osoby taxatívne vymenované v § 11 ods. 8 zákona o zdravotnom poistení), a za určitých podmienok aj za zamestnancov a SZČO.

Medzi základné povinnosti platiteľov zdravotného poistenia patrí:

 • Vypočítať si poistné, riadne a včas uhradiť preddavok na poistné a vykazovať ho zdravotnej poisťovni
 • Plniť povinnosti v súvislosti s vykonaním ročného  zúčtovania preddavkov na poistné.
 • Do 8 pracovných dní oznámiť poisťovni:
  • zmenu platiteľa poistného to znamená,
   • prihlásiť poistenca pri vzniku pracovného pomeru
   • a odhlásiť pri skončení pracovného pomeru.
  • zmenu platiteľa poistného t. z., prihlásiť poistenca pri vzniku pracovného pomeru a odhlásiť pri skončení pracovného pomeru (napr. PN, OČR, odchod do dôchodku...)
 • Po dobu desiatich rokov  uchovávať účtovné doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho plnenia.
 • Preukazovať  zdravotnej poisťovni skutočnosti potrebné pre zistenie dodržania lehoty splatnosti preddavkov na poistné a taktiež doklady potrebné na výpočet ročného zúčtovania  poistného.
 • Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou je povinný poisťovni oznámiť  zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmych dní odo dňa zmeny.

Kto je zdravotne poistený?

Podľa zákona o zdravotnom poistení sa verejné zdravotné poistenie vzťahuje na:

 • fyzickú osobú, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a:
  • je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky
   •  to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva,
  • vykonáva na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť,
  • je azylant,
  • je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  • je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu, 
  • je cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky, 
  • je vo väzbe  alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Kto nie je povinne zdravotne poistený

Existujú výnimky, kedy fyzické osoby, ktoré síce majú trvalé bydlisko na území Slovenska, nie sú povinne verejne zdravotne poistné. Tieto osoby sa však môžu zdravotne poistiť dobrovoľne. Ide o osobu, ktorá:

 • je zamestnaná
  • v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca,
  •  v služobnom úrade alebo v jeho príspevkovej organizácii, ktorými je služobne vyslaná na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a je zdravotne poistená v cudzine alebo má komerčné poistenie liečebných nákladov počas takéhoto pobytu v cudzine na základe dohody so zamestnávateľom;
   • to sa vzťahuje aj na jej manžela a deti,  ktorí ju nasledujú do miesta dočasného vyslania v cudzine na základe dohody zamestnávateľa s touto fyzickou osobou,
 • vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť,
 • dlhodobo sa zdržiava v cudzine a je zdravotne poistená v cudzine;
  • za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. 
Reklama
Reklama
Reklama