DPH

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je daň, ktorej podliehajú tovary a služby. DPH platí každý konečný spotrebiteľ, ktorý si daný tovar alebo službu zakúpi.


Daň z pridanej hodnoty upravuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

DPH sa vzťahuje na dodanie tovaru alebo služby a na nadobudnutie tovaru alebo služby v tuzemsku (na Slovensku) z iného členského štátu.

Aké sú sadzby DPH a na aké tovary a služby sa vzťahujú

Základná sadzba dane na tovary a služby je 19% zo základu dane.

Na tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona sa uplatňuje znížená sadzba dane 10% zo základu dane.

Na tovar vyrobený a uvedený na trh podľa osobitných predpisov podľa prílohy č. 7a sa uplatňuje znížená sadzba dane 6 % zo základu dane.

Kto a kedy sa registruje k DPH

Registračná povinnosť

Povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty má zdaniteľná osoba, ktorá má na Slovensku miesto podnikania alebo bydlisko a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch dosiahla obrat 49 790 €.

Podať žiadosť o registráciu musí najneskôr do 20. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol dosiahnutý spomínaný obrat.

Ak podnikajú osoby spoločne na základe zmluvy o združení alebo inej zmluvy a dosiahnu celkový obrat 49 790 €, sú povinné podať žiadosť o registráciu pre daň. Do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a obrat z ich spoločného podnikania.

Žiadosť podávajú osoby jednotlivo. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, uzavrie zmluvu o združení s platiteľom dane, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň najneskôr do desiatich dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy.

Žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty

Po podaní žiadosti o registráciu pre daň vydáva daňový úrad osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí identifikačné číslo pre daň (IČ-DPH) najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň z pridanej hodnoty sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Dobrovoľný platca dane: podnikateľský subjekt sa môže stať registrovaným platcom dane aj v prípade, že nedosiahne obrat 49 790 € - stačí len podať žiadosť na daňový úrad.

Výpočet základu dane k DPH

Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby.

Výpočet základu dane zjednodušene povedané sa určí ako:

Poskytnuté služby a tovary - dodané služby a tovary

Základ dane pri dodaní tovaru a služby

 • do základu dane sa zahŕňa aj:
  • dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má vymerať,
  • súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie.
 • do základu dane sa nezahŕňa:
  • výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka (ďalej len "prechodné položky"),
  • pri dodaní tovaru v zálohovaných obaloch sa do základu dane nezahŕňa záloha na zálohované obaly, ktoré sú dodané spolu s tovarom.

Pri zmene ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti, pri zrušení dodávky tovaru alebo služby, pri vrátení tovaru sa základ dane opraví o zmenu v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane. Pri zmenách u dovezeného tovaru, či služby sa tieto opravy vykonávajú v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdŕžal doklad o oprave základu dane.

Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu dane vzťahuje.

Ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy.

Pri dodaní, premiestnení tovaru je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou; pri dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom, je základom dane zostatková cena majetku. Pri dodaní služby sú základom dane náklady na službu.


DPH

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Registrácia na DPH
stiahnuť
Pokyny k registrácii na DPH
stiahnuť
Registrácia na daň pre s.r.o.
stiahnuť


Sadzba dane

Základná sadzba dane na tovary a služby je 19% zo základu dane.

Znížená sadzba dane 10% zo základu dane.

Táto sadzba sa používa predovšetkým na antibiotiká, farmaceutické výrobky, knižky a ostatné tovary uvádzané v prílohe zákona o dani z pridanej hodnoty.

Znížená sadzba dane 6 % zo základu dane.

6 %-ná sadzba zvýhodňuje vlastnú produkciu  konkrétnych špecifikovaných druhov potravinárskych výrobkov, tzv. "výrobkov z dvora".

Prepočet cudzej meny

Prepočet z cudzej meny sa uskutočňuje kurzom vyhláseným v kurzovom lístku NBS platným v deň vzniku daňovej povinnosti.

Zákon umožňuje používať na prepočet cudzej meny kurz platný podľa colných predpisov v deň vzniku daňovej povinnosti. Rozhodnutie používať kurz platný podľa colných predpisov sa musí písomne oznámiť daňovému úradu pred jeho prvým použitím a je záväzné počas celého kalendárneho roka.

Zaokrúhľovanie dane:

 • na najbližší eurocent do 0,005 € smerom nadol a od 0,005 € vrátane smerom nahor,
 • daň vypočítaná pri dovoze tovaru sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent do 0,005 € smerom nadol a od 0,005 € vrátane smerom nahor.

Zdaňovacie obdobie: mesačný, štvrťročný platiteľ DPH

Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac.

V prípade však, že za predchádzajúci kalendárny rok dosiahnete obrat nižší ako 331 939,19 eur, vašim zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok.

Pri obrate nižšom ako 331 939,19 eur sa však môžete dobrovoľne rozhodnúť byť mesačným platiteľom. Túto skutočnosť písomne oznámite daňovému úradu a zmenu zdaňovacieho obdobia môžete vykonať od prvého mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Takto zvolené zdaňovacie obdobie platí do konca kalendárneho roka.

Do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia musí platiteľ podať daňové priznanie a zaplatiť daň = vlastnú daňovú povinnosť.

Vlastná daňová povinnosťdaň na výstupe - daň na vstupe

Daň, ktorú platiteľ obdrží za dodané tovary a služby sa zníži o daň, ktorú zaplatiľ za prijaté služby a tovary. Z toho vyplýva, že dosiahnutie výnosu bude sprevádzané povinnosťou zaplatiť daň.

Tovary so sadzbou DPH 10 %

Sadzba dane z pridanej hodnoty 10 % sa uplatňuje predovšetkým na zdravotnícke zariadenia a pomôcky.

 • Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako u podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30;   zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy   alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky - len pre zdravotníctvo
 • Sacharín a jeho soli
 • Antibiotiká
 • Farmaceutické výrobky
 • Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály
 • Ostatné sanitárne výrobky z plastov - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
 • Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné hygienické výrobky - len na použitie pri inkontinencii
 • Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50% celkového obsahu výrobku
 • Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti
 • Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
 • Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily)
 • Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
 • Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia - len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému - len   zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
 • Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audio-frekvenčné) - len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre   nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre  vyučovanie sluchovo postihnutých detí
 • Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) -  len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím
 • Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom
 • Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby
 • Kontaktné šošovky
 • Okuliarové šošovky zo skla
 • Okuliarové šošovky z ostatných materiálov
 • Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a o statné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti

Tovary so sadzbou DPH 6 %

Výhodnú 6 %-tnú sadzbu dane je možné uplatniť na výrobkoch „z dvora“. Zámerom vlády pri zriadení tejto dane je zvýhodniť vlastnú produkciu konkrétnych špecifikovaných druhov potravinárskych výrobkov.

Ide o tieto výrobky:

 • mäso z hovädzích zvierat čerstvé, chladené alebo mrazené,
 • mäso zo svíň čerstvé, chladené alebo mrazené,
 • mäso z oviec a kôz čerstvé, chladené alebo mrazené,
 • mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105,
 • ostatné mäso čerstvé, chladené alebo mrazené,
 • mäso z domácich králikov,
 • živé ryby, ryby čerstvé alebo chladené,
 • surové mlieko,
 • vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé,
 • prírodný med.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články:h