Príjmy zo zahraničia v daňovom priznaní

Príjmy zo zahraničia musí na Slovensku zdaniť daňový rezident SR.

Daňový rezident je osoba, ktorá má na Slovensku trvalé bydlisko alebo sa na území SR zdržiava dlhšie než 183 dní.

Za obvyklé zdržiavanie sa nepovažuje, ak sa daňovník zdržiava len za účelom štúdia alebo liečenia. Za obvyklé zdržiavanie sa taktiež nepovažuje, ak daňovník denne prekračuje hranice na výkon závislej činnosti (zamestnanie) alebo v dohodnutých intervaloch.

Stiahnite si daňové priznanie k dani z príjmov:

Rezidenti dvoch štátov, rozhraničovacie kritéria

Pomerne často dochádza k situáciám, kedy občan Slovenska pracujúci v zahraničí spĺňa podmienky dvoch zmluvných štátov a je v oboch považovaný za rezidenta. Dochádza ku konfliktu dvojitej rezidencie. Rozriešiť danú situáciu pomôžu takzvané rozhraničovacie kritéria. 

Rozhraničovacie kritéria pri príjmoch zo zahraničia určia, kde bude daňovník považovaný za rezidenta.

Pri určovaní daňového rezidenta s použitím rozhraničovacích kritérií sa postupuje v nasledovnom poradí (t.j. stály byt má prednosť pred občianstvom) až dovtedy, kým nie je stanovený len jeden štát rezidencie.

Daňovník je teda rezidentom tej krajiny, kde má:

1. stály byt

Stály byt musí byť prístupný daňovníkovi nepretržite v každom čase. Môže sa jednať o byt, dom, ktorý môže byť vo vlastníctve daňovníka, avšak nemusí. Môže ísť aj o prenajatú zariadenú miestnosť, byt v bytovom dome alebo dom. 

2. stredisko životných záujmov

To znamená, ku ktorému štátu má daňovník bližšie osobné a hospodárske vzťahy: rodinné vzťahy, zmluvy o pôžičkách, zamestnanie, politické aktivity a pod.

3. miesto, kde sa obvykle zdržiava

4. štátne občianstvo

Do úvahy ešte pripadá vzájomná dohoda príslušných úradov zmluvných štátov.


Príjmy zo zahraničia

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Odklad daňového priznania
stiahnuť
Ročné priemerné kurzy do daňového priznania
stiahnuť
Zdroj: NBS, Finančná správa

Prepočet príjmov zo zahraničia: aké kurzy použiť

Ak ste mali príjmy zo zahraničia v inej mene ako euro, je nutné ich do daňového priznania prepočítať. Pokiaľ nie ste účtovná jednotka, môžete na prepočet použiť nasledovné kurzy:

  • priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol príjem poskytnutý,
  • kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý v cudzej mene alebo pripísaný bankou,
  • ročný priemerný kurz (výberom tohto kurzu nič nepokazíte),
  • priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy.

Kurzy, vydáva Národná banka Slovenska a môžete si priamo stiahnuť z tejto stránky (pozri tabuľku vyššie)

Zamedzenie dvojitému zdaneniu

Mnohí Slováci pracujú v zahraničí, kde sú ich príjmy zdaňované. Aby sa zabránilo prípadom, že im budú ich príjmy najskôr zdanené v zahraničí a potom ešte raz na Slovensku, uzavrela Slovenská republika zmluvy, ktoré zabraňujú dvojitému zdaneniu.

Z podpísaných zmlúv vyplývajú dva spôsoby na zamedzenie dvojitému zdaneniu:

  • metóda zápočtu dane,
  • metóda vyňatie príjmov.

Metóda zápočtu dane

Princíp metódy zápočtu dane spočíva v tom, že sa daňová povinnosť zníži o daň z príjmu zaplatenú v zahraničí.

Znížiť sa však môže najviac do výšky dane vypočítanej podľa slovenského zákona o dani z príjmu.

Započítať daň si môžete napr. pri príjmoch z Českej republiky, Írska a podobne.

Určenie metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia

Neviete, aká metóda sa uplatňuje pri "vašej" krajine? Využite našu kalkulačku, kde sa po zadaní krajiny ihneď dozviete, akú metódu uplatniť: Kalkulačka: Metóda dvojitého zdanenia

Metóda vyňatia príjmov

Metóda vyňatia príjmov sa používa spôsobom, že sa príjmy, ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí (podliehajúce zdaneniu v zahraničí v súlade s uzavretou medzinárodnou zmluvou) vyjmú zo zdanenia.

Táto metóda v konečnom dôsledku znamená, že príjmy, z ktorých ste už daň odviedli v zahraničí, budú vyňaté zo zdanenia. Síce ich uvediete v daňovom priznaní, ale žiadnu daň z nich platiť nebudete.

Zákon o dani z príjmov umožňuje použiť metódu vyňatia príjmu aj vtedy, keď je v príslušnej zmluve určená metóda zápočtu dane. Použiť metódu vyňatia príjmu však smie daňovník len vtedy, ak jeho príjmy boli preukázateľne zdanené a je to pre neho výhodnejšie.

Taktiež metódu vyňatia príjmov môže uplatniť daňovník aj v prípade, že má príjmy zo štátu, s ktorým Slovensko takúto zmluvu uzatvorenú nemá, avšak tento jeho príjem bol preukázateľne zdanený v danom štáte.

Máte otázku k danej téme? Pýtajte sa bezplatne v našej poradni:Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 12 krát 5 0.5


Súvisiace články: