Dávka v nezamestnanosti

Preklenúť obdobie medzi zamestnaniami pomáha nezamestnaným aj dávka v nezamestnanosti.

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti

Poskytovanie dávky v nezamestnanosti upravuje Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Na dávku v nezamestnanosti má nárok poistenec, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (730 dní).

V prípade, že ste pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov boli zamestnaní na dobu určitú, máte nárok na dávku, ak ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie boli:

 • poistení v nezamestnanosti,
  • tzn. platili poistné na poistenie v nezamestnanosti, či už ako zamestnanec (zamestnaný na dobu určitú), alebo dobrovoľne a to najmenej dva roky (730 dní),
 • a zároveň ste neboli povinne poistení v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca.

V prípade skončenia výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka dochádza k nároku na dávku v nezamestnanosti, ak neboli splnené podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok a zároveň bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (730 dní).

V prípade, že ste dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, je potrebné, aby ste poistné zaplatili najneskôr v posledný deň splatnosti poistného. V opačnom prípade vám totiž obdobie, kedy ste riadne nezaplatili, nebude započítavané do nároku na túto dávku.

Akí poistenci si uplatnia nárok na dávku v nezamestnanosti

Jedná sa predovšetkým o:

 • povinne poistenú osobu v nezamestnanosti – zamestnanca:
  • fyzickú osobu v pracovnom pomere,
  • fyzickú osobu v štátnozamestnaneckom pomere,
  • fyzickú osobu v služobnom pomere,
  • člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu,
  • ústavného činiteľa, verejného ochrancu práv a poslanca Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky (ďalej len poslanec Európskeho parlamentu),
  • predsedu vyššieho územného celku, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva, poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach, ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie,
  • pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti,
  • riaditeľa štátneho podniku,
 • a dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti:
  • môže to byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, ktorá sa na toto poistenie prihlási.

Kedy poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti

Ak je vám vyplácané ošetrovné, materské, nemocenské či rodičovský príspevok, nemáte nárok na dávku v nezamestnanosti.

Kedy vzniká a zaniká nárok na dávku v nezamestnanosti

Keď splníte podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok vzniká odo dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných a zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti.

Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov, t.j. dávka v nezamestnanosti sa vypláca 6 mesiacov.

V prípade že ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli zamestnaní v pracovnom pomere na dobu určitú a aspoň 730 dní (t.j. 2 roky) ste platili poistné na poistenie v nezamestnanosti, máte nárok na dávku v nezamestnanosti 4 mesiace.

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká buď:

 • dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • alebo dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.

V prípade, že budete vyradení z evidencie nezamestnaných počas poberania dávky a do troch rokov budete opätovne zaradení do tejto evidencie, bude vám dávka vyplácaná odo dňa opätovného zaradenia do evidencie.

Suma dávky bude rovnaká, ako výška prechádzajúcej dávky. Nárok na dávku v nezamestnanosti vám zanikne uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti.

V prípade, že ste však poberali dávku v nezamestnanosti najmenej 3 mesiace a ste potom vyradený z evidencie nezamestnaných, máte nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky za zostávajúcu časť podporného obdobia. O jednorazové vyplatenie však musíte písomne požiadať.

Ako si uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti

Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatňujete v pobočke Sociálnej poisťovne , ktorá je príslušná podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Spomínaný nárok si uplatníte na základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vydané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť a doklady potrebné k posúdeniu nároku na dávku v nezamestnanosti, môže uchádzač o zamestnanie predložiť aj na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, prostredníctvom ktorého budú spolu so žiadosťou o dávku v nezamestnanosti doručené miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Výška dávky v nezamestnanosti a jej poskytovanie

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu.

Mesačná výška dávky sa potom vypočíta podľa vzorca:

denná výška dávky x počet dní v mesiaci, alebo DVZ x 50 % x počet dní v mesiaci

DVZ = denný vymeriavací základ

Denný vymeriavací základ sa vypočíta podľa vzorca:

súčet vymeriavacích základov
počet dní rozhodujúceho obdobia

Pri tomto výpočte sa jedná len o také vymeriavacie základy, z ktorých bolo zaplatené poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu. Pochopiteľne, počítajú sa len vymeriavacie základy za rozhodujúce obdobie.

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. 

Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140.

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti

Všeobecný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti je

 • v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti,
 • v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Maximálny vymeriavací základ sa vypočítava podľa vzorca:

DVZmax = 2 x VZV / 365Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 13 krát 5 0.5


Súvisiace články: