II. dôchodkový pilier

Starobné dôchodkové sporenie nazývame aj druhý pilier dôchodkového systému na Slovensku.

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie na osobný účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením (prvým pilierom) zabezpečiť jeho príjem v starobe a pozostalým pre prípad jeho úmrtia.

Ako funguje druhý dôchodkový pilier

 Hrubá mzda => odvod príspevku do DSS => nakúpenie dôchodkových jednotiek a pripísanie na osobný účet

  • v prípade úmrtia pred dovŕšením dôchodkového veku,
    • dediči zdedia prostriedky nasporené na dôchodkovom účte,
    • tieto zdedené prostriedky sa však dania ako nepredpokladaný príjem daňou z príjmu,
  • v prípade úmrtia po dovŕšení dôchodkového veku,
    • ak bola zahájená výplata dôchodku z dôchodkového účtu, stráca sa nárok na dedenie, pretože prostriedky z osobného účtu boli prevedené na účet poisťovne, ktorá realizuje výplatu dôchodku.

Sporitelia si sporia na dôchodok na osobných účtoch, ktoré vedú Dôchodkové správcovské spoločnosti. 

Tieto nasporené prostriedky sú investované prostredníctvom dôchodkových fondov, podľa toho o aký typ fondu ide.

Každý fond má inú investičnú stratégiu. Fond si vyberá sporiteľ sám, pričom môže sporiť sám v jednom alebo dvoch fondoch súčasne.

Pokiaľ by ste sporili v dvoch fondoch súčasne, jeden z nich musí byť garantovaný dlhopisový fond, pričom pomer sporenia závisí len na sporiteľovi.

10 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku sa úspory presunú do garantovaného dlhopisového fondu.

Prehľad fondov dôchodkových správcovských spoločností

DSS Garantovaný fond Negarantovaný fond Negarantovaný fond Negarantovaný fond
AEGON, d.s.s., a.s. SOLID  dlhopisový INDEX  indexový VITAL akciový
momentálne nedostupný
xxx
Allianz-Slovenská, d.s.s., a.s. GARANT xxx PROGRES akciový xxx
AXA d.d.s., a.s. Dlhopisový Indexový Akciový Zmiešaný
momentálne nedostupný
DSS Poštovej banky d.d.s., a.s. STABILITA dlhopisový PERSPEKTÍVA indexový PROSPERITA akciový xxx
NN d.d.s., a.s. Tradícia dlhopisový Index indexový Dynamika akciový Harmónia zmiešaný
VÚB Generali d.d.s., a.s. KLASIK dlhopisový INDEX indexový PROFIT akciový MIX zmiešaný

5 stupňov kontroly dôchodkového systému

Dôchodkový systém podlieha na Slovensku 5 stupňom kontroly:

1. Národná banka Slovenska - dohľad nad DSS

3. Depozitár - vedie účet pre každý dôchodkový fond, cez ktorý prechádzajú všetky príspevky na dôchodkové sporenie

2. Audítor - každoročne overuje účtovníctvo a účtovú závierku DSS

4. Vnútorná kontrola DSS

5. Sporitelia

Kto je depozitár DDS-ky a aká je jeho úloha

Majetok v dôchodkovom fonde sa podľa zákona musí dôchodková správcovská spoločnosť zveriť do depozitára. 

Úlohu depozitára plní banka, ktorá získa špeciálne povolenie od Národnej banky Slovenska.

Každá doplnková dôchodková spoločnosť má iba jedného depozitára, v ktorom sú zverené prostriedky zo všetkých fondov správcovskej spoločnosti.

Doplnkové dôchodkové poistenie si môžete v súčasnosti zjednať u piatich spoločností.

Zoznam depozitárov podľa jednotlivých DDS-iek zobrazuje nasledujúca tabuľka.

Depozitár podľa dôchodkovej správcovskej spoločnosti

DSS Depozitár
Allianz-Slovenská, d.s.s., a.s. Tatra banka, a.s.
VÚB Generali d.s.s., a.s. VÚB,a.s.
AXA d.d.s., a.s. UniCredit Bank Slovakia,a.s.
DSS Poštovej banky d.d.s., a.s. ČSOB,a.s.
AEGON, d.d.s., a.s. UniCredit Bank Slovakia,a.s.
NN d.d.s., a.s. VÚB,a.s.

V prípade, že by na depozitára bol uvalený konkurz, exekúcia nesmie byť vzťahovaná na majetok v dôchodkových fondoch. Takto sú zákonom chránené prostriedky uložené v danej banke od jej ostatných prostriedkov.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Súvisiace články: