Materské

Materské je dávka z nemocenského poistenia, ktorá sa poskytuje tehotnej žene alebo takej, ktorá sa stará o narodené dieťa.

1) Kedy vzniká nárok na materské

Predstavuje náhradu mzdy a teda sa poskytuje z nemocenského poistenia. 

Základnou podmienkou je nutnosť byť nemocensky poistená najmenej 270 dní (cca 9 mesiacov) v období posledných dvoch rokov pred pôrodom.

Materské sa poskytuje počas materskej dovolenky, ktorá sa poskytuje žene v trvaní 34 týždňov (37 týždňov u osamelých matiek a 43 týždňov, ak porodí dve a viac detí).

Nárok na dávku vzniká od začiatku šiesteho týždňa (event. 8 týždňa) pred očakávaným dňom pôrodu. Očakávaný deň pôrodu určuje lekár.

Nárok zaniká uplynutím 34 týždňa od vzniku nároku (t.j. 28 týždňov po pôrode).

V prípade, že žena porodí dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará, alebo ak je osamelá, má o 3 týždne väčší nárok na materskú a teda tento nárok zanikne uplynutím 37. týždňa.

Ak sa po narodení stará o dieťa muž, má nárok na tzv. rodičovskú dovolenku v rovnakom rozsahu ako je materská dovolenka pre ženu.

Ak by sa materské vyplácalo pred pôrodom kratšie ako šesť týždňov alebo sa nevyplácalo vôbec, pretože pôrod nastal skôr ako určil lekár, čerpá sa materské do konca 34. týždňa (prípadne 43. týždňa) od vzniku nároku na materské.

Ak teda porodíte skôr ako o 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, tak čerpáte materské po dobu 34 týždňov odo dňa pôrodu. Obvykle sa totiž materské poskytuje 6 týždňov pred a 28 týždňov po pôrode.

To, že je materské náhrada mzdy znamená, že sa počíta medzi príjmy manželky, ktorá je na materskej dovolenke a tak ovplyvňuje výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku

2) Kto ešte okrem matky môže čerpať materské

Materské sa poskytuje taktiež poistencovi, ktorý prevezme dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará. Dávka je tak poskytovaná odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti do konca 26. týždňa (pri 2 a viac deťoch do konca 37. týždňa) od vzniku nároku na materské, najdlhšie však do dovŕšenia troch rokov veku života dieťaťa.

Materské sa poskytuje za kalendárne dni za iného poistenca, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti je:

 • otec dieťaťa,
  • ak matka dieťaťa zomrela,
  • alebo aj manžel matky dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
  • po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela,
 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Príspevky na deti

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Prídavok na dieťa
stiahnuť
Rodičovský príspevok
stiahnuť
Príspevok pri narodení
stiahnuť
Príplatok k prídavku na dieťa
stiahnuť
Príspevok pri narodení dvojičiek
stiahnuť
Školské prázdniny
stiahnuť
Žiadosť o opatrovateľský príspevok - s poberaním dôchodku
stiahnuť
Žiadosť o opatrovateľský príspevok - nepoberanie dôchodku
stiahnuť


3) Čo sa započítava do obdobia 270 dní

Základnou podmienkou pre priznanie nároku na materské je nutnosť byť nemocensky poistná najmenej 270 dní (cca 9 mesiacov) v období posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Do spomínaných 270 dní sa započítava:

 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky,
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

4) Kedy ste nemocensky poistená pre získanie materského

Nemocensky poistená ste vtedy, keď váš zamestnávateľ za vás alebo vy sama platíte poistné na nemocenské poistné.

Ak pracujete na dobu určitú alebo na dobu neurčitú automaticky odvádza za vás zamestnávateľ odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Súčasťou sociálneho poistenia je aj nemocenské poistenie. V súčasnosti je výška poistného na nemocenské poistenie zamestnanca 1,4 % z vymeriavacieho základu (obvykle hrubej mzdy).

Ak ste v období pred pôrodom podnikali na živnostenské oprávnenie, odvádzali ste priamo poistné na sociálne poistenie a ste tzv. povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba.

Pokiaľ ani nepodnikáte a ani nie ste zamestnaná, môžete platiť dobrovoľne nemocenské poistenie. Aby ste si však mohli nárokovať materské, je nutné, aby ste v Sociálne poisťovni nemali dlh na poistnom väčší ako 5 eur. Táto podmienka platí rovnako aj pre povinne poistené SZČO.

5) Aká je výška materského

Výška materského predstavuje 75 % z vymeriavacieho základu (napr. hrubej mzdy matky).

Je to forma náhrady mzdy. Výška materského sa veľmi blíži úrovni čistej mzdy zamestnankyne.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 30 krát 5 0.5


Súvisiace články: