Dôchodok

Dôchodkový systém na Slovensku je od januára 2005 postavený na troch pilieroch.


 • I. pilier: dôchodkové poistenie a priebežný dôchodkový systém:
  • vykonávaný Sociálnou poisťovňou.
 • II. pilier: starobné dôchodkové sporenie:
  • vykonávané dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS).
 • III. pilier: doplnkové dôchodkové sporenie:
  • vykonávané doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami (DDS).

Prvé dva piliere predstavujú základný systém dôchodkového poistenia. Občania povinne odvádzajú zákonom stanovené poistné. V prípade, že ste zapojený len do prvého piliera odvádzate alebo je za vás odvádzané celkovo 18 % z vášho vymeriavacieho základu priamo do Sociálnej poisťovne. V prípade, že ste sporiteľom v II. pilieri, z vášho vymeriavacieho základu sa odvádza časť do Sociálnej poisťovne a časť do vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Tretí dôchodkový pilier je dobrovoľný. Štát ho podporuje daňovými úľavami. Jedná sa o formu dobrovoľného sporenia z čistej mzdy. Podľa svojho rozhodnutia odvádzate zo mzdy istú čiastku a obvykle vám rovnakou mierou prispieva aj zamestnávateľ.

Do prvého piliera plynú odvody od všetkých poistencov. Výška odvádzaného poistného však závisí od toho, či ste alebo nie ste sporiteľom druhého dôchodkového piliera.

Ako funguje prvý dôchodkový pilier tzv. priebežný pilier

Ak ste dôchodkovo poistený len v I. pilieri, platíte odvody len do Sociálnej poisťovne a váš dôchodok budete dostávať výlučne zo Sociálnej poisťovne. Váš dôchodok bude, resp. je potom financovaný z odvodov všetkých pracujúcich, ktorí pracujú v čase, keď vy ste poberateľom starobného dôchodku.

Výška dôchodku z I. piliera je závislá na:

 • počte odpracovaných rokov,
 • výške dosiahnutých príjmov počas celého pracovného života,
 • aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ktorú určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v zbierke zákonov.

Spôsob výpočtu dôchodkov je stanovený zákonom o sociálnom poistení (461/2003 Z.z.).

Kto má nárok na starobný dôchodok

Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.

Na to, aby ste si mohli nárokovať starobný dôchodok je potrebné, aby ste platili dôchodkové poistenie (mali odpracovaných) 15 rokov a dovŕšili ste dôchodkový vek.

Ako je to s nárokom na výplatu viacerých dôchodkov

Ak vám vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov, hovoríme o tzv. súbehu nárokov. Obvykle vznikajú tieto dve situácie:

 • V čase, keď sa vám priznáva starobný dôchodok (alebo predčasný starobný dôchodok), ste už poberateľom invalidného dôchodku alebo starobný dôchodok bol rekvalifikovaný na invalidný dôchodok.

V takom prípade sa vypláca ten vyšší dôchodok. Ak sú sumy oboch dôchodkov rovnaké, vypláca sa vám iba jeden a to ten, ktorý si sami zvolíte. Nárok na dôchodok, ktorý sa potom nevypláca odo dňa súbehu zaniká.

 • V čase, keď sa vám priznáva starobný dôchodok (alebo predčasný starobný dôchodok), ste už poberateľom pozostalostného dôchodku.

V takom prípade sa vám vyplatí vyšší dôchodok v plnej sume a z toho nižšieho sa vám vyplatí polovičná suma. Ak by pozostalostný aj starobný dôchodok mal rovnakú sumu, vypláca sa vám celý starobný a polovica sumy pozostalostného.

Poistné na dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie sa člení na starobné a invalidné poistenie. Účelom starobného poistenia je zabezpečenie príjmov v starobe a v prípade úmrtia. Invalidné poistenie zas rieši prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a taktiež pre prípad úmrtia.

Poistné na starobné i invalidné poistenie platí:

 • zamestnanec,
 • zamestnávateľ,
 • povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
 • štát.

U starobného poistenia sa platcom navyše stáva aj Sociálna poisťovňa. Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Za takéhoto zamestnanca zamestnávateľ poistné na invalidné poistenie neplatí.

Za poberateľov úrazovej renty platí poistné na starobné poistenie Sociálna poisťovňa do doby dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku zo základného fondu úrazového poistenia do základného fondu starobného poistenia.

Kedy vzniká a zaniká povinné dôchodkové poistenie

Povinné dôchodkové poistenie vzniká u fyzickej osoby:

 • v pracovnom pomere,
 • v štátnozamestnaneckom pomer,
 • v služobnom pomere.

Vzniká dňom vzniku spomínaného pomeru a zaniká dňom skončenia uvedeného pomeru.

Členovi družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu vzniká odo dňa vzniku pracovného vzťahu a zaniká dňom zániku pracovného vzťahu.

Ústavnému činiteľovi, verejnému ochrancovi práv, predsedovi vyššieho územného celku, starostovi obce, starostovi mestskej časti v Bratislave alebo v Košiciach a primátorovi mesta vzniká povinné dôchodkové poistenie dňom nástupu do funkcie a zaniká dňom zániku mandátu.

Poslancovi Európskeho parlamentu vzniká toto poistenie odo dňa začiatku prvej schôdze Európskeho parlamentu po vykonaných voľbách a poslancovi Európskeho parlamentu, ktorý nastupuje ako náhradník vzniká uvedené poistenie odo dňa, ktorý je uvedený v osvedčení ako deň, ktorým sa stal poslancom Európskeho parlamentu a zaniká dňom zániku mandátu.

Poslancovi vyššieho územného celku, poslancovi obecného zastupiteľstva, poslancovi mestského zastupiteľstva, poslancovi mestského zastupiteľstva mestskej časti Bratislavy alebo Košíc vzniká povinné dôchodkové poistenie odo dňa, od ktorého je dlhodobo uvoľnený z výkonu činnosti zamestnanca na výkon funkcie poslanca. Poistenie zaniká dňom, od ktorého už nie je dlhodobo uvoľnený na výkon tejto funkcie.

Pestúnovi v zariadení pestúnskej starostlivosti vzniká poistenie odo dňa začatia výkonu pestúnskej starostlivosti a zaniká dňom skončenia výkonu pestúnskej starostlivosti.

Riaditeľovi štátneho podniku vzniká poistenie odo dňa vymenovania a zaniká dňom uplynutia obdobia, na ktoré bol vymenovaný. Poistenie zaniká taktiež i dňom vzdania sa funkcie, dňom odvolania alebo dňom jeho smrti.

U fyzickej osoby, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody sa za vznik poistenia považuje deň zaradenia do práce s výnimkou fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon prospešných prác mimo ústavu a zaniká dňom skončenia zaradenia do práce.

Kto je povinne dôchodkovo poistený

V zákone o sociálnom poistení sú uvedené osoby, ktoré majú povinnosť byť dôchodkovo poistené. V prípade, že fyzická osoba nepodlieha tejto povinnosti, môže byť poistená dobrovoľne. Dobrovoľne dôchodkovo poistená fyzická osoba môže byť, ak splní nasledujúce podmienky:

 • dovŕšený minimálny vek 16 rokov,
 • na území Slovenskej republiky má trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.

Povinne dôchodkovo poistení sú:

 • Dieťa, o ktoré sa uvedené osoby starajú má trvalý pobyt na Slovensku. Je potrebné, aby rodič, osvojiteľ alebo zákonný zástupca podal prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti.
 • Zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený.
 • SZČO, ktorá je povinne nemocensky poistená.
 • Fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta.
 • Rodič, osvojiteľ alebo zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorý sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku,
  • ktorý sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku,
  • ktorému sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie, prípadne sadzba poistného na starobné a invalidné poistenie.

Sadzba poistného na starobné poistenie:

 • Zamestnanec, ktorý nie je sporiteľ platí 4% z vymeriavacieho základu.
 • Zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ odvádza 14% z vymeriavacieho základu.
 • Povinne dôchodkovo poistená SZČO, ktorá nie je sporiteľ odvádza 18% z vymeriavacieho základu.
 • Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu odvádza 18% z vymeriavacieho základu.
 • Štát za fyzické osoby, ktoré nie sú sporitelia platí 18% z vymeriavacieho základu.
 • Sociálna poisťovňa za poberateľov úrazovej renty, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí nie sú sporitelia, odvádza 18% z vymeriavacieho základu.

Sadzba poistného na invalidné poistenie:

 • Zamestnanec - 3% z vymeriavacieho základu.
 • Zamestnávateľa - 3% z vymeriavacieho základu.
 • Povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba - 6% z vymeriavacieho základu.
 • Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba - 6% z vymeriavacieho základu.
 • Štát - 6% z vymeriavacieho základu.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 7 krát 5 0.5


Súvisiace články:Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.