Daň z príjmu fyzických osôb

Daň z príjmu fyzických osôb - typ A

V tomto daňovom priznaní sa uvádzajú príjmy za rok 2020. Daňové priznanie sa podáva od 1.1. 2021 do 31. 3. 2021 na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska. Ak viete, že nestihnete podať daňové priznanie načas, predĺžte si termín o tri alebo až o šesť mesiacov. Povinnosť podávať daňové priznanie z príjmov fyzických osôb za rok 2020 majú všetci, ktorých príjmy v roku 2020 boli vyššie ako 2 207,10 eur alebo vykázali stratu.

Pri nižších príjmoch priznanie podávať nemusíte ale môžete. Vyplnené daňové priznanie odovzdáte  najneskôr do 31. marca 2021. Ak však zistíte chybu, vyplníte nové tlačivo daňového priznania, pričom ho na prvej strane označíte ako "opravné" a podať  na daňový úrad ho musíte najneskôr do 31. marca 2021.

Ak by ste zistili chybu alebo nejaké ďalšie skutočnosti, ktoré ste neuviedli v riadnom daňovom priznaní a už uplynul 31. marec, vyplníte nové tlačivo. Toto tlačivo však označíte ako "dodatočné" daňové priznanie.

Ako vyplniť daňové priznanie

Pre ľahšie vyplnenie daňového priznania si môžete stiahnuť poučenie.

Kto vyplní daňové priznanie k dani z príjmov - typ A

Toto daňové priznanie vyplnia všetci daňovníci, ktorý v roku 2020 dosiahli príjmy iba  zo závislej činnosti - podľa § 5 zákona o dani z príjmov (t.j. zamestnanie, dohody). V prípade, že ste v roku 2020 dosiahli aj iné ďalšie príjmy, vyplníte daňové priznanie k dani z príjmov - typ B.

Kto vyplní daňové priznanie k dani z príjmov - typ B

Toto priznanie podávajú všetci daňovníci, ktorí majú aj iné príjmy než len príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania, podľa §5 zákona o dani z príjmov).


Formuláre na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Odklad daňového priznania
stiahnuť
Poukázanie 2 % z dane (platné od 1.1.2021 na príjmy za rok 2020)
stiahnuť
Pokyny na poukázanie 2 % z dane (platné od 1.1.2021 na príjmy za rok 2020)
stiahnuť
Daňové priznanie FO - typ A (platné od 1.1.2021 na príjmy za rok 2020)
stiahnuť
Potvrdenie o podaní daňového priznania FO - typ A (platné od 1.1.2021 na príjmy za rok 2020)
stiahnuť
Daňové priznanie FO - typ B (platné od 1.1.2021 na príjmy za rok 2020)
stiahnuť
Potvrdenie o podaní daňového priznania FO - typ B (platné od 1.1.2021 na príjmy za rok 2020)
stiahnuť
Pokyny k daňovému priznaniu FO - typ A (platné od 1.1.2021 na príjmy za rok 2020)
stiahnuť
Pokyny k daňovému priznaniu FO - typ B (platné od 1.1.2021 na príjmy za rok 2020)
stiahnuť
Zákon o dani z príjmov
stiahnuť
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
stiahnuť
Zdroj: Ministerstvo financií SR, Finančná správa SR

Oznámenie o predĺžení (odklade) lehoty na podanie daňového priznania

Obvyklý termín na podanie daňového priznania k dani z príjmu je 31. marec. Ak vám tento termín nevyhovuje, môžete si ho predĺžiť o tri až šesť mesiacov. Urobíte tak tým, že podáte na daňový úrad oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Do oznámenia nie je nutné uvádzať dôvod na predĺženie lehoty. Bežne si môžete predĺžiť lehotu o jeden, dva alebo tri mesiace. Ak však máte príjmy zo zahraničia, umožňuje zákon predĺženie lehoty na podanie daňového priznania až o šesť mesiacov. V tomto prípade je nutné uviesť z akej krajiny plynú vaše príjmy. Ak však uvediete v oznámení, že máte príjmy zo zahraničia. Musíte ich v daňovom priznaní aj uviesť. Inak sa vystavujete pokute.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“), vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“), predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „vyhlásenie“) do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Prílohou tohto vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, vystavené zamestnávateľom v súlade s § 39 ods. 7 zákona (ďalej len „potvrdenie o zaplatení dane“).

Vyhlásenie a potvrdenie podáva daňovník na tlačivách platných na príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto tlačivá majú predpísanú štruktúrovanú formu.

Na riadku 01 uvádza daňovník rodné číslo.

Na riadku 02 sa uvádza dátum narodenia v prípade, ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo.

Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestnávateľ vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Napr., ak zamestnávateľ vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie za zdaňovacie obdobie roku 2018, uvedie sa rok 2018.

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadky 03 až 05 vypĺňa daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo aj s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa predtlače.

Na riadkoch 06 až 10 vypĺňa daňovník adresu svojho miesta trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí v deň podania vyhlásenia.

Na riadku 11 vyplní daňovník svoje telefónne číslo.

Na riadku 12 uvádza daňovník daň zníženú o daňový bonus z potvrdenia o zaplatení dane, ktorá je vypočítaná v roku, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie. Potvrdenie o zaplatení dane je prílohou vyhlásenia.

Na riadku 13 vyplní daňovník sumu (podiel zaplatenej dane) do výšky 2 % alebo 3% zo zaplatenej dane, ktorú uviedol na riadku 12 vyhlásenia.

Podiel zaplatenej dane do výšky 3 % podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník alebo vysielajúca organizácia požiada.

Výsledná suma do výšky 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol (§ 47 ods. 1 zákona).

II. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Na riadkoch 15 až 21 daňovník uvádza údaje o jednom prijímateľovi. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať.

V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele, správca dane je povinný tieto oznámiť prijímateľovi v súlade s § 50 ods. 8 zákona.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 17 krát 5 0.5


Súvisiace články: