Miestne dane

Stiahnite si kompletné daňové priznanie k miestnym daniam

Daňové priznanie sa skladá:

 • z priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 
 • a zo šiestich oddielov:
  • II. oddiel:  daň z pozemkov
  • III. oddiel: daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel a stavba slúžiaca na viaceré účely
  • IV. oddiel: daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
  • V. oddiel: daň za psa
  • VI. oddiel: daň za predajné automaty
  • VII. oddiel: daň za nevýherné hracie prístroje

Ak ste kúpili nehnuteľnosť, alebo ste k nej pristavili či nadstavili časť, alebo sa zmenila výmera pozemku, na ktorom dom alebo byt stojí, či prípadne iné ďalšie zmeny, musíte podávať toto daňové priznanie k miestnym daniam.

Miestne dane upravuje predovšetkým zákon č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa spomínaného zákonu sa miestne dane a poplatky členia na:

 • miestne dane:
  • daň z nehnuteľností: Čítaj viac o dani z nehnuteľnosti
  • daň za psa
  • daň za užívanie verejného priestranstva
  • daň za ubytovanie
  • daň za predajné automaty
  • daň za nevýherné hracie prístroje
  • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
  • daň za jadrové zariadenie
 • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • daň z motorových vozidiel

Potrebujete poradiť? Pýtajte sa bezplatne v našej daňovej poradni.


Formuláre na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Pokyny k miestnym daniam
stiahnuť
Potvrdenie o podaní priznania
stiahnuť
Zákon o miestnych daniach
stiahnuť
Daň z motorových vozidiel
stiahnuť
Daň z motorových vozidiel - potvrdenie k daňovému priznaniu
stiahnuť
Pokyny na daň z motorových vozidiel
stiahnuť
Daňové priznanie k miestnym daniam
stiahnuť
Zdroj: Ministerstvo financií SR

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

V potvrdení vyznačíte druh priznania:

 • priznanie
 • čiastkové priznanie
 • čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
 • opravné priznanie
 • dodatočné priznanie

Daňové priznanie k miestnym daniam sa skladá:

 • z priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 
 • a zo šiestich oddielov:
  • II. oddiel:  daň z pozemkov
  • III. oddiel: daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel a stavba slúžiaca na viaceré účely
  • IV. oddiel: daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
  • V. oddiel: daň za psa
  • VI. oddiel: daň za predajné automaty
  • VII. oddiel: daň za nevýherné hracie prístroje


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Súvisiace články: