Pokyny k daňovému priznaniu

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a ďalšie miestne dane

V poučení sa dozviete, ako vyplniť daňové priznanie k miestnym daniam.

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie“) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

ZÁHLAVIE PRIZNANIA

Poučenie je spoločné pre fyzickú osobu (ďalej len „FO“) a právnickú osobu (ďalej len „PO“)

Druh priznania – označte, o aký druh priznania ide – priznanie alebo čiastkové priznanie alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti alebo opravné priznanie alebo dodatočné priznanie.
Na rok – vyplňte rok, na ktorý podávate priznanie.

I. oddiel – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Označte, o akého daňovníka ide.

II. oddiel – PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ – Daň z pozemkov

V tomto oddiele uveďte údaje o pozemkoch na území Slovenskej republiky (§ 6 ods. 1 zákona), ktoré podliehajú dani z pozemkov. Pre uvedenie výmery, druhu a lokalizácie pozemku je smerodajný údaj z katastra nehnuteľností. V prípade pozemku evidovaného v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie, podlieha dani z pozemkov tá časť pozemku, ktorá nie je zastavaná stavbou. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
Pri väčšom počte pozemkov je potrebné údaje o jednotlivých druhoch pozemkov uvádzať na ďalších prílohách tohto oddielu. Dani z pozemkov nepodliehajú porasty na pozemkoch.


Formuláre na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Pokyny k miestnym daniam
stiahnuť
Pokyny k registrácii na DPH
stiahnuť
Pokyny na daňové priznanie právnickej osoby
stiahnuť
Pokyny k prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
stiahnuť
Pokyny na daň z motorových vozidiel
stiahnuť
Pokyny na poukázanie 2 % z dane
stiahnuť
Pokyny k daňovému priznaniu FO - typ A
stiahnuť
Pokyny k daňovému priznaniu FO - typ B
stiahnuť
Zdroj: Ministerstvo financií SR

III. oddiel – PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ – Daň zo stavieb

V tejto časti sa uvádzajú údaje o stavbách, ktoré sú predmetom dane zo stavieb. Údaje k dani zo stavieb za každú stavbu sa uvedú na samostatnej prílohe tohto oddielu.

IV. oddiel – PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ – Daň z bytov

V tejto časti priznania sa uvádzajú údaje o bytoch a nebytových priestoroch v bytovom dome. Údaje k dani z bytov za každý byt sa uvedú na samostatnej prílohe tohto oddielu. Údaje za viac nebytových priestorom v bytovom dome na jednom súpisnom čísle uveďte v tabuľke pod riadkami tohto oddielu.  Bytovým domom sa rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky. Nebytovým priestorom v bytovom dome sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

V. oddiel – PRIZNANIE K DANI ZA PSA

V tejto časti uveďte údaje potrebné na výpočet dane za psa, ktoré sú chované na území obce. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Podľa § 22 ods. 2 zákona predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (napr. vodiaci pes).

VI. oddiel – PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÝ AUTOMAT

V tejto časti uveďte údaje potrebné na výpočet dane za predajné automaty, ktoré sa prevádzkujú na území obce. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Podľa § 44 zákona predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty na cestovné lístky verejnej dopravy.

VII. oddiel – PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÝ HRACÍ PRÍSTROJ

V tejto časti uveďte údaje potrebné na výpočet dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa prevádzkujú na území obce. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 6 krát 5 0.5


Súvisiace články: