Príspevky na deti


Formuláre na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (PDF)
stiahnuť
Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus
stiahnuť
Prídavok na dieťa
stiahnuť
Rodičovský príspevok
stiahnuť
Príspevok pri narodení
stiahnuť
Príplatok k prídavku na dieťa
stiahnuť
Žiadosť o opatrovateľský príspevok - s poberaním dôchodku
stiahnuť
Žiadosť o opatrovateľský príspevok - nepoberanie dôchodku
stiahnuť
Školské prázdniny
stiahnuť


Rodičovský príspevok

 • je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa.

Suma sa zvýši o 53,30 eur ak sú súčasne narodené dve a viac detí a to  na každé ďalšie súčasne narodené dieťa. Rodičovský príspevok sa však môže znížiť až o polovicu, ak staršie dieťa v rodine zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky. Je to opakovaná štátna sociálna dávka, ktorá sa vypláca mesačne. Vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého prípadne prechodného pobytu.

Aké sú podmienky na získanie rodičovského príspevku sa dočítate v našej abecede Rodinné prídavky.

Príspevok pri narodení dieťaťa

 • je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Výška príspevku záleží na tom, o ktoré dieťa v poradí sa jedná. Ak sa narodí dieťa:

 • z prvého až tretieho pôrodu je výška príspevku 829,86 eur  (ak by sa dieťatko nedožilo 28 dní, patrí príspevok vo výške 151,37 eur) 
 • zo štvrtého a ďalšieho pôrodu 151,37 Eur 
 • 75,69 Eur sa zvyšuje suma  829,86 Eur alebo suma 151,37 Eur na každé dieťa, ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve  z nich sa dožili    28 dní

Je to jednorazová štátna sociálna dávka a je nutné o ňu zažiadať najneskôr do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa. Aby ste o dávku mohli žiadať, musí mať matka trvalý pobyt a bydlisko na území SR. V prípade ak matka zomrie alebo bolo dieťa zverené do starostlivosti otca, žiada o príspevok on.

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Výška príspevku na jedno dieťa je 110,36 eur. Je to jednorazová štátna sociálna dávka a je nutné o ňu zažiadať najneskôr do 6 mesiacov od narodenia detí. Aby ste o dávku mohli žiadať, musí mať matka alebo otec trvalý pobyt a bydlisko na území SR.

O príspevku pri narodení jedného alebo súčasne viac detí sa dočítate v našom sprievodcovi: Rodinné prídavky

Opatrovateľský príspevok bez poberania dôchodku alebo výsluhových dávok

Žiadateľ musí:

 • byť opatrovníkom ŤZP príbuznej osoby alebo máť rovnaký trvalý pobyt ako táto osoba
 • mať príjem menší ako 2-násobok životného minima
 • mať také zamestnanie, ktoré nie je v rozpore s podmienkami opatrovanie ŤZP osoby, zároveň nie je povinný mať zamestnanie
 • v čase neprítomnosti pri ŤZP osobe, napríklad z dôvodu štúdia, zabezpečiť dočasnú opateru ŤZP osobe
 • byť plnoletý
 • fyzicky a psychicky schopný na vykonávanie opatrovníctva
 • mať súhlas o opatrovaní od ŤZP osoby

Žiadosť sa podáva písomne na miesto príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo elektronickým podaním prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Opatrovateľský príspevok s poberaním dôchodku alebo výsluhových dávok

Pri žiadosti na opatrovateľský príspevok, ŤZP osoba musí:

 • byť staršia ako 6 rokov
 • byť bez poberania iných príspevkov, napríklad na osobnú asistenciu
 • byť bez stáleho poskytovania profesionálnej opatrovateľskej služby
 • byť v domácom prostredí (nesmie byť umiestnená v domove sociálnych služieb)

Žiadosť sa podáva písomne na miesto príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo elektronickým podaním prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Podmienky pre prídavky na deti

Prídavok na dieťa predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Tiež si kladiete otázky, kedy máte nárok na prídavok na dieťa, či záleží na výške príjmu, prípadne kedy môžete o túto dávku prísť? 

1. o dieťa sa musíte riadne starať

2. dieťa musí byť maloleté, alebo najviac do 25 rokov veku dieťaťa ak študuje (priebežnou dennou formou štúdia)

 • denné štúdium na strednej škole sa začína od začiatku školského roka
 • denné štúdium na strednej škole končí s koncom školského roka (31.8.) alebo vykonaním záverečnej skúšky (maturita) ak dieťa nenadväzuje ďalším štúdiom.
 • denné štúdium na vysokej škole sa začína dňom zápisu, najskôr však v prvý deň akademického roka.
 • denné štúdium na vysokej škole končí s koncom školského roka. V prípade však, že nenadväzuje ďalšie štúdium za ukončenie sa považuje termín bakalárskej či magisterskej či inej skúšku. V období, kedy je štúdium prerušené, sa prídavky na deti nevyplácajú.

3. na Slovensku musíte mať aspoň prechodný keď už nie trvalý pobyt

4. Váš príjem nie je dôležitý

Pripravili sme pre vás prehľad príspevkov a príplatkov, ktoré v súčasnosti poskytuje štát na podporu rodín s deťmi: Prídavky na deti

Príplatok k prídavku na deti

 • je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

O príplatok si môže požiadať poberateľ dôchodku:

 • starobného
 • predčasne starobného
 • invalidného o viac ako 70 %
 • výsluhového
Takýto dôchodca však nemôže vykonávať zárobkovú činnosť ani si uplatňovať daňový bonus.

Viete, že okrem prídavku na dieťa, môžete získať aj príplatok k prídavku? Aké sú podmienky na získanie príplatku sa dočítate v našej abecede: Rodinné prídavky.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: