Zmluvy a žiadosti

Správa o nehode

Správa o nehode alebo tzv. záznam o nehode sa uplatňuje pri všetkých dopravných nehodách a je platný vo všetkých členských štátoch európskej únie. Pri vypĺňaní správy o nehode je nutné venovať pozornosť všetkým bodom. Formulár vyplňujete hneď na mieste, kde sa stala škoda.  Ak sú účastníci nehody dvaja, vyplní sa len jedna správa, pričom si účastníci ponechajú kópiu. Originál patrí poisťovni.


Pri troch účastníkoch sa vypĺňajú dve tlačivá, pri štyroch tri tlačivá a podobne. Nie je dôležité, kto formulár vyplní. V prípade, že odhadovaná škoda nie je vyššia ako 4 000 eur dokonca ani nie je nutné, aby bola prítomná polícia. Ak je však poškodené aj verejnoprospešné zariadenie alebo majetok tretej osoby, políciu by ste zavolať mali. Tiež by mala doraziť, ak došlo k zraneniu či úmrtiu alebo je u niektorého z vodičov podozrenie na prítomnosť alkoholu.

Taktiež nie je dôležité v akom jazyku znie tlačivo. Pre všetky krajiny EU je totiž formulár jednotný. Je však vhodné pri ceste do zahraničia mať so sebou nejaký v angličtine, prípadne nemčine či francúzštine. Dôležité však pre poisťovňu je, aby bol vyplnený správne a obsahoval čo najviac údajov o účastníkoch nehody

 • V prvých dvoch bodoch uvediete čas a miesto nehody. Potom či došlo k zraneniu (bod 3), alebo k poškodeniu na ďalších vozidlách či predmetoch (bod 4).
 • Ak sú svedkovia nehody, určite uveďte čo najviac údajov: meno, adresu, telefónne číslo a podobne (bod 5).
 • V bodoch 6 až 9 vyplníte čo najviac údajov o vodičovi, poistníkovi a poisťovateľovi (poisťovni). Potrebujete k tomu vodičský preukaz, malý technický preukaz a asistenčnú prípadne zelenú kartu .
 • Nezabudnite uviesť číslo poistky uvedené na asistenčnej karte a číslo zelenej karty.  Tiež je potrebné zaznačiť, či je auto havarijne poistené a v ktorej poisťovni.
 • Podľa poisťovní sa najviac chybuje práve v bodoch 10 až 14. Venujete vyplňovaniu týchto údajov čo najväčšiu pozornosť.
 • Na obrázku motocykla či vozidla je potrebné, aby ste v bode 10 označili poškodenie, pričom ho slovne popíšete v bode 11. prípadne v bode 14. Do vlastných poznámok (bod 14) je dobré uviesť ešte ďalšie podrobnosti k objasneniu priebehu nehody.
 • Bod 12 – okolnosti nehody.  Prečítajte si všetky možné varianty a zaznačte odpovedajúce pre vozidlo A aj vozidlo B.
 • Pri nákrese nehody v čase stretu vozidiel nezabudnite vyznačiť aj jazdné pruhy, prednosť v jazde na križovatke, dopravné značky, taktiež vyznačte či bola zapnutá smerovka na vozidle, diaľkové svetlá.

Vzor nájomnej zmluvy na byt

Nájomná zmluva je dokument, ktorý potvrdzuje a definuje vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Prenajímateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec na prenájom. Nájomca je právnická alebo fyzická osoba, ktorá žiada o prenájom danej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci.

Nájomná zmluva má písomnú podobu, môže byť dodatočne overená aj notárom. Na základe tejto zmluvy prenajímateľ odovzdáva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec nájomcovi do užívania, zároveň obsahuje aj vopred dohodnutú sumu nájmu, dobu užívania, zálohu a iné vopred dohodnuté podmienky. Prenájom sa môže uzatvoriť na dobu určitú alebo neurčitú, s položením kaucia alebo bez nej a spravidla mesačnou platbou. Účel tejto zmluvy je zníženie rizika porušenia občianskeho zákonníka alebo daňového podvodu.


Formuláre na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Záznam o dopravnej nehode
stiahnuť
Školské prázdniny
stiahnuť
Potvrdenie o prenechaní peňazí
stiahnuť
Nájomná zmluva
stiahnuť
Kúpno-predajná zmluva na auto
stiahnuť
Pracovná zmluva
stiahnuť
Žiadosť o obecný byt
stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa SK
stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa EN
stiahnuť


Zmluva o pôžičke vždy nestačí

Logickým a správnym krokom pri požičiavaní peňazí známemu, príbuznému alebo cudziemu človeku je zhotoviť o tom doklad. Na tento účel slúži zmluva o pôžičke, kde sa spisuje záväzný vzťah, ktorý obsahuje prenechanie veci istého druhu (napríklad peniaze), respektíve požičanie veci od veriteľa dlžníkovi. Zároveň sa však dlžník zaväzuje splatiť a vrátiť poskytnutú pôžičku, do konca uplynutia dohodnutej doby splatenia. Tento krok upravuje aj Občiansky zákonník v ustanoveniach § 657 a § 658.

Ak nastane situácia, že dlžník poruší podmienky v zmluve a vy sa budete domáhať tohto dlhu súdnou cestou, nemusí zmluva o pôžičke stačiť. Zákon vezme do úvahy aj to, kedy a či vôbec ste predmet požičiavanej veci poskytli dlžníkovi. Samozrejme, súd bude brať do úvahy aj zmluvu o pôžičke, ale to ešte nie je dôkaz o tom, že ste ju aj reálne poskytli. Zmluva je len dôkaz, že boli porušené podmienky a vaša požiadavka na vrátenie je opodstatnená.

Ak neexistujú vierohodný svedkovia, že peniaze alebo predmet pôžičky boli aj poskytnuté, musíte mať potvrdenie o prenechaní peňazí na základe zmluvy o pôžičke. Tento dokument, ak je správne vypísaný a podpísaný, vám zaručuje vierohodnosť a dôkaz, že požičaná vec bola dlžníkovi aj odovzdaná. V prípade bankového prevodu na tento účel stačí aj výpis z bankového účtu.

Čo musí obsahovať potvrdenie o prenechaní peňazí

 • Veriteľ (Meno a priezvisko)
 • Dátum jeho narodenia a rodné číslo
 • Trvalé bydlisko
 • Dlžník (Meno a priezvisko)
 • Dátum jeho narodenia a rodné číslo
 • Trvalé bydlisko
 • Prehlásenie o prevzatí danej sumy
 • Deň odovzdania pôžičky
 • Výšku odovzdaných peňazí (prípadne hodnotu prevzatého predmetu pôžičky)
 • Miesto a dátum podpisu
 • Podpis veriteľa a dlžníka

Kúpno-predajná zmluva na auto

Pri každom predaji alebo kúpe vozidlá je dôležité, mať potvrdzujúcu zmluvu takéhoto obchodu. V prípade konfliktov, môže predstavovať pomocný nástroj a dôkaz.

Zmluva musí obsahovať:

 • Predávajúci: meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, občiansky preukaz, číslo účtu
 • Kupujúci: meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, občiansky preukaz
 • Všetko o automobile
 • Kúpna cena
 • Dátum a miesto podpisu
 • Úradné overenie zmluvy


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Súvisiace články:Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.