Inštitúcie EÚ

Európska rada nie je zákonodarnou inštitúciou EÚ. Nerokuje o právnych predpisoch EÚ, ani ich neprijíma.

Hlavnou úlohou Európskej rady je určenie celkového politického smerovania a priority EÚ. Stanovuje politický program EÚ.

Ako nástroj využíva Európska rada tzv. prijímanie záverov na svojich zasadnutiach .

V týchto záveroch sa identifikujú problematické otázky a navrhujú sa opatrenia, ktoré sa majú prijať.

Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád 28 členských štátov EÚ, predseda Európskej komisie a predseda Európskej rady.

Na rokovaniach o zahraničnopolitických otázkach sa zúčastňuje aj  vysoký predstaviteľ únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Ako rozhoduje Európska rada

Väčšinu rozhodnutí prijíma Európska rada konsenzom. V špecifických prípadoch uvedených v zmluvách EÚ sa rozhoduje jednomyseľne alebo kvalifikovanou väčšinou.

Predseda Európskej rady, ani predseda komisie sa hlasovaní nezúčastňuje.

V súčasnosti predsedá Európskej rade Donald Tusk.

Ako prebiehajú zasadnutia Európskej rady

Členovia Európskej rady sa stretnú najmenej dvakrát za šesť mesiacov. Zasadnutia Európskej rady sa často označujú ako samity EÚ. Konajú sa v Bruseli v budove Justus Lipsius a predsedá im predseda.

V prípade potreby zvoláva predseda Európskej rady aj mimoriadne zasadnutia.

Na začiatku každého zasadnutia je prítomný predseda Európskeho parlamentu aby uviedol stanoviská parlamentu.

V závislosti prerokúvaných otázok môžu byť na zasadnutie pozvaní aj ďalší hostia (napríklad prezident Európskej centrálnej banky a pod.).

Predseda Európskej rady a jeho úloha

Predseda Európskej rady zastupuje EÚ navonok predovšetkým na medzinárodných samitoch.

Taktiež zastupuje Európsku radu v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky  EÚ.

Medzi úlohy predsedu vlády patrí:

  • viesť zasadnutia Európskej rady a dávať impulzy jej práci
  • zabezpečenie prípravy zasadnutí Európskej rady a kontinuitu jej práce
  • podporovať snahu o súdržnosť a konsenzus 
  • predkladať správy Európskemu parlamentu a iné

Od 1. decembra 2014 je predsedom Donald Tusk.

Až do roku 2009 bola Európska rada neformálnym orgánom a funkcia vedúceho Európskej rady nebola oficiálna. Túto funkciu vykonával predseda vlády alebo hlava štátu, ktorý v danom čase vykonával predsedníctvo Rady EÚ.

V roku 2009 vstúpila v platnosť Lisabonská zmluva a funkcia predsedu Európskej rady sa ustanovila na plný úväzok.

Predseda je volený kvalifikovanou väčšinou Európskej rady na funkčné obdobie 2,5 roka s možnosťou opätovného zvolenia na jedno funkčné obdobie.

Počas svojho funkčného obdobia nesmie predseda vykonávať žiadnu vnútroštátnu funkciu.

Predseda Európskej rady má svoj vlastný úrad – kabinet predsedu, ktorý sídli v budove Rady EÚ Justus Lipsius v Bruseli (Belgicko).

Predsedovi a Európskej rade pomáha tiež Generálny sekretariát Rady EÚ.

Zdroj: consilium.europa.euPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Súvisiace články: