Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Miera nezamestnanosti a počet nezamestnaných

Rozsah nezamestnanosti sa v bežnej hospodárskej praxi meria zvyčajne dvomi spôsobmi - počtom nezamestnaných osôb, prípadne percentuálnou mierou nezamestnanosti.

Percentuálna miera nezamestnanosti sa vypočíta ako pomer počtu nezamestnaných osôb, ktoré sa aktívne snažia získať zamestnanie a sú schopní to preukázať,  a celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva vyjadrený v percentách.

V roku 2016 predstavovala priemerná nezamestnanosť na Slovensku 9,5 % percenta.

Toto číslo sa však za jednotlivé regióny líši, pričom platí, že najnižšia nezamestnanosť je tradične v Bratislavskom kraji a najvyššia predovšetkým v okresoch východného Slovenska.

Výšku  nezamestnanosti tiež ovplyvňujú sezónne práce a teda platí, že v letný mesiacoch je nižšia než práve v zimných, kedy sa časť pracovníkov predovšetkým zo stavebného alebo poľnohospodárskeho odvetvia ocitne na úrade práce.

Vývoj nezamestnanosti na Slovensku 2010 až 2016

 2010201120122013201420152016
%14,413,213,614,112,811,59,5
Zdroj: ŠÚ SR

Ako získať dávku v nezamestnanosti

Preklenúť krátkodobo obdobie medzi zamestnaniami pomáha nezamestnaný aj dávka v nezamestnanosti.

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti

Poskytovanie dávky v nezamestnanosti  upravuje Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Na dávku v nezamestnanosti má nárok poistenec, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (730 dní).

V prípade, že ste pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov boli zamestnaní na dobu určitú, máte nárok na dávku, ak ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie boli:

 • poistení v nezamestnanosti,
  • tzn. platili poistné na poistenie v nezamestnanosti, či už ako zamestnanec (zamestnaný na dobu určitú), alebo dobrovoľne a to najmenej dva roky (730 dní).
 • a zároveň ste neboli povinne poistení v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca
V prípade skončenia výkonu služby policajta, alebo profesionálneho vojaka dochádza k nároku na dávku v nezamestnanosti, ak neboli splnené podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok a zároveň bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (730 dní).

V prípade, že ste dobrovoľne poistení v nezamestnanosti, je potrebné, aby ste poistné zaplatili najneskôr v posledný deň splatnosti poistného. V opačnom prípade vám totiž obdobie, kedy ste riadne nezaplatili, nebude započítavané do nároku na túto dávku.

Akí poistenci si uplatnia nárok na dávku v nezamestnanosti?

Jedná sa predovšetkým o:

 • povinne poistenú osobu v nezamestnanosti – zamestnanca:
  • fyzickú osobu v pracovnom pomere,
  • fyzickú osobu v štátnozamestnaneckom pomere,
  • fyzickú osobu v služobnom pomere,
  • člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu,
  • ústavného činiteľa, verejného ochrancu práv a poslanca Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky (ďalej len poslanec Európskeho parlamentu),
  • predsedu vyššieho územného celku, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva, poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach, ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie,
  • pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti,
  • riaditeľa štátneho podniku.
 • dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti:
  • môže to byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, ktorá sa na toto poistenie prihlási.

Kedy poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti?

Ak je vám vyplácané ošetrovné, materské, nemocenské či rodičovský príspevok, nemáte nárok na dávku v nezamestnanosti.

Kedy vzniká a zaniká nárok na dávku v nezamestnanosti?

Keď splníte podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok vzniká odo dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných a zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti.

Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov, t.j. dávka v nezamestnanosti sa vypláca 6 mesiacov.

V prípade že ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli zamestnaní v pracovnom pomere na dobu určitú a aspoň  730 dní (t.j. 2 roky) ste platili poistné na poistenie v nezamestnanosti máte nárok na dávku v nezamestnanosti 4 mesiace.

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká buď:

 • dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • alebo dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.
V prípade, že budete vyradení z evidencie nezamestnaných počas poberania dávky a do troch rokov budete opätovne zaradení do tejto evidencie, bude vám dávka vyplácaná odo dňa opätovného zaradenia do evidencie.

Suma dávky bude rovnaká, ako výška prechádzajúcej dávky. Nárok na dávku v nezamestnanosti vám zanikne uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti.

Príklad: Zo zákona vám plynie nárok na podporné obdobie 6 mesiacov, po 2 mesiacoch však budete vyradení z evidencie napríklad kvôli liečeniu sa  počas choroby. Počas doby liečenia vám bola vyplácaná nemocenská. Po vyliečení, napr. za pól roka, budete opäť zaradení do evidencie nezamestnaných, kde vám bude vyplácaná dávka v nezamestnanosti zvyšné 4 mesiace a to v rovnakej výške ako prvé 2 mesiace.

V prípade, že ste však poberali dávku v nezamestnanosti najmenej 3 mesiace a ste potom vyradení z evidencie nezamestnaných, máte nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky za zostávajúcu časť podporného obdobia.

O jednorazové vyplatenie však musíte písomne požiadať.

Ako si uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti si  uplatňujete v pobočke Sociálnej poisťovne , ktorá je príslušná podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Spomínaný nárok si uplatníte na základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vydané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť a doklady potrebné k posúdeniu nároku na dávku v nezamestnanosti, môže uchádzač o zamestnanie predložiť aj na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, prostredníctvom ktorého budú spolu so žiadosťou o dávku v nezamestnanosti doručené miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Výška dávky v nezamestnanosti a jej poskytovanie

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu.

Mesačná výška dávky sa potom vypočítava podľa vzorca:

denná výška dávky x počet dní v mesiaci, alebo DVZ x 50 % x počet dní v mesiaci

DVZ....denný vymeriavací základ

Denný vymeriavací základ sa vypočíta podľa vzorca:

súčet vymeriavacích základov
počet dní rozhodujúceho obdobia

Pri tomto výpočte sa jedná len o také vymeriavacie základy, z ktorých bolo zaplatené poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu . Pochopiteľne počítajú sa len vymeriavacie základy za rozhodujúce obdobie.

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. 

Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140.

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti

Všeobecný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti je

 • v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti,
 • v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.
Maximálny vymeriavací základ sa vypočítava podľa vzorca:

DVZmax = 2 x VVZ
              365

Reklama
Reklama
Reklama

Aktuálne články Finance.sk

Vianočný dôchodok dostane tento rok viac dôchodcov

25.09.2017

Vianočný príspevok dostanú v decembri aj ľudia, ktorým ho vlani zamietli.

Airbnb: plusy a mínusy

25.09.2017

Cestovanie na vlastnú päsť a zabezpečenie ubytovania prostredníctvom služby Airbnb je spojené s veľkým možstvom pozitív. Airbnb ale nemusí vyhovovať každému. Zisťovali sme výhody a nevýhody tejto služby. 

Zdarma Wi-Fi v MHD funguje už 5 rokov. Viete, ako sa k nej dostať?

22.09.2017

Bezplatné Wifi je v päťdesiatich bratislavských autobusoch už vyše 5 rokov, za ten čas ho využili už milióny cestujúcich. Podobne je to aj v iných slovenských mestách.

Aké chyby robia ľudia pri žiadostiach o zelené poukážky

21.09.2017

Poukážky na zelené zariadenia prepláca Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) po kontrole kompletnej dokumentácie alebo až po preverení inštalácie priamo v domácnosti. Mnohé domácnosti na to doplatili.

Aktuálna problematika

00101

Kalkulačka: Stravné na služobnej ceste

Vypočítajte si výšku stravného pri pracovnej ceste.
 
00159

Aký bude váš vianočný príspevok 2017

Vypočítajte si výšku vianočného príspevku na našej kalkulačke! Kedy máte nárok na príplatok.
 

Správa o nehode - európsky formulár

Stiahnite si formulár aj s návodom, ako ho vyplniť.
Toto tlačivo by malo byť súčasťou výbavy každého motorového vozidla.
 
Reklama