Štátny rozpočet

K deficitnému štátnemu rozpočtu dochádza vtedy, keď výdavky prevyšujú príjmy. Dôvody pre vznik deficitu sú dva – cyklické výkyvy ekonomiky a štrukturálne príčiny (väčšie utrácanie vlád na strane výdavkov).


Deficit štátneho rozpočtu je nutné financovať. Najčastejšie sa využíva emisia dlhopisov, ktoré si môžu kúpiť domáce alebo zahraničné subjekty ako banky či podniky. Ak by nakupovala dlhopisy centrálna banka, bolo by to ako keby priamo tlačila peniaze. Tento spôsob financovania deficitu je príčinou vzniku inflácie.

Ak vláda dlhodobo praktizuje deficitné financovanie a zvyšuje štátny dlh, veľká časť výdavkov zo štátneho rozpočtu putuje na úhradu úrokov zo štátneho dlhu.

Je dôležité sledovať vývoj deficitu aj verejného dlhu. Sú taktiež súčasťou maastrichtských konvergenčných kritérií. Ide o podmienky, ktoré musia členské krajiny Európskej únie splniť, ak chcú prijať spoločnú európsku menu.

 • Deficit verejných financií nesmie prekročiť hranicu 3 % hrubého domáceho produkt.
 • Celkový verejný dlh nesmie prekročiť 60 % hrubého domáceho produktu.

Rozpočtový proces: ako prebieha vytváranie rozpočtu?

Zostavovanie štátneho rozpočtu je rozdelené do niekoľkých etáp, a to návrh, schvaľovanie, plnenie a kontrola.

Návrh štátneho rozpočtu

Vo väčšine krajín vypracúva ministerstvo financií, väčšinou hneď po tom, ako mu zastupiteľský orgán schváli štátny rozpočet na bežný rok, teda v druhom polroku.

MF podrobne prejednáva návrh s príslušnými ústrednými orgánmi (centrálna banka, najvyšší kontrolný úrad) a jednotlivými ministerstvami a po prejednaní ho predloží vláde na schválenie.

Schvaľovanie štátneho rozpočtu

Návrh je po prejednaní vo vláde predložený parlamentu k schváleniu, štátny rozpočet sa po schválení stáva zákonom.

Schvaľovanie štátneho rozpočtu je zväčša akýmsi ročným „vrcholom práce parlamentu“.

Realizácia štátneho rozpočtu

Za realizáciu, resp. plnenie štátneho rozpočtu zodpovedajú tie orgány, ktoré ho zostavujú, ide teda o rezort financií.

K plneniu štátneho rozpočtu dochádza každoročne v období od 1.1. do 31.12., hovoríme o tzv. rozpočtovom roku.

Ak však nie je do 31.12. schválený rozpočet na nasledujúci rok, štát hospodári na základe rozpočtového provizória, ktoré sa riadi rozpočtom predchádzajúceho roku.

Kontrola štátneho rozpočtu

Priebežnú kontrolu vykonáva ministerstvo financií, ktoré pravidelne predkladá správy parlamentu, kontrolu príjmovej stránky rozpočtu, resp. daní vykonávajú príslušné finančné úrady.

Vrcholnú kontrolu priebehu a výsledku plnenia štátneho rozpočtu realizuje väčšinou nezávislý orgán verejnej správy.

Rozpočtové zásady

Rozpočtový proces a rozpočtové hospodárenie sa riadi nasledujúcimi zásadami.

Zásada úplnosti

V štátnom rozpočte sa majú prejaviť v plnom rozsahu všetky finančné operácie štátneho ekonomického centra, všetky transakcie na príjmovej aj na výdavkovej strane.

Zásada reálnosti

Príjmy aj výdavky sa počítajú vzhľadom na budúci predpokladaný vývoj, vychádza sa z vývoja svetovej ekonomiky, z vývoja hospodárskeho cyklu, vývoja jednotlivých odvetví hospodárstva.

Zásada vyrovnanosti

Resp. schodkovosti alebo prebytkovosti - zásada vyrovnanosti patrila medzi klasické zásady finančnej politiky a označovalo sa ako "zlaté pravidlo rozpočtovej politiky". Všeobecne znamená, že príjmy sa rovnajú výdavkom. V súčasnosti sa začalo uplatňovať zásada schodkovosti.

Zásada publicity

Vyžaduje, aby sa štátny rozpočet prerokoval v parlamente (aj za účasti verejnosti), a potom sa verejne publikoval.

Saldo štátneho rozpočtu

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu predstavuje saldo, ktoré môže byť nulové, kladné alebo záporné. Štátny rozpočet v sledovanom období (spravidla jeden rok) teda môže vykazovať:

 • vyrovnaný rozpočet (príjmy štátneho rozpočtu rovnajú výdavkom štátneho rozpočtu, resp. P=V),
 • rozpočtový prebytok (príjmy do štátneho rozpočtu vyššie ako výdavky, resp. P>V),
 • rozpočtový deficit (výdavky zo štátneho rozpočtu prevyšujú príjmy, resp. P<V). 

Príjmy štátneho rozpočtu a daňová kvóta

Hlavným zdrojov príjmov štátneho rozpočtu sú dane.

Medzi daňové príjmy zaraďujeme:

 • Dane (Daň je povinná, zákonom stanovená platba nenávratného charakteru, ktorú ekonomické subjekty pravidelne odvádzajú do štátneho rozpočtu v stanovenej výške a stanovenom termíne. Dane sú charakteristické nenávratnosťou, neekvivalenciou a nedobrovoľnosťou).
 • Clá (Clo je jednorazovo platená dávka pri prevoze tovaru cez hranice).
 • Poplatky (Poplatky sú platby, ktoré ekonomické subjekty hradia za výkony štátnych a miestnych orgánov, pričom sú charakteristické istou mierou protihodnoty).
 • Poistné na sociálne zabezpečenie (Napríklad dôchodkové a zdravotné poistenie, príspevok na štátnu politiku zamestnanosti a iné.).

Podiel daňových príjmov na hrubom domácom produkte (HDP) krajiny je vyjadrený daňovou kvótou.

Daňová kvóta môže byť:

 • užšia, kde dávame do pomeru výnosy z daní a poplatkov k HDP,
 • širšia, ktorá dáva do pomeru daňové výnosy a poistné na sociálne zabezpečenie k HDP.

Nedaňové príjmy štátu tvoria:

 • Príjmy z podnikateľskej činnosti, príjmy z prenájmu štátneho majetku, prijaté sankčné platby, prijaté úroky, prijaté splátky pôžičiek, prijaté peňažné dary, výnosy z predaja cenných papierov a iné.

Výdavky štátneho rozpočtu

Na výdavkovej stránke štátneho rozpočtu dominujú tieto výdavkové položky:

 • transferové platby,
 • vládne výdavky na nákup výrobkov a služieb.

Transferom sa rozumejú také výdavky štátneho rozpočtu, za ktoré štátne orgány nedostanú od príjemcu žiadnu protihodnotu. Ide napríklad o výplaty starobných, invalidných alebo vdovských dôchodkov, podpory v nezamestnanosti, sociálne dávky, rodinné prídavky, štipendiá a iné druhy podpôr. Rozdiel medzi daňami a transferovými platbami je označovaný pojmom čisté dane.

Výdavky na nákup výrobkov a služieb, teda štátne nákupy sú vynakladané na tržné transakcie. Zdrojom týchto výdavkov sú čisté dane. Ak ich rozsah nie je dostatočný, štátne nákupy sú realizované prostredníctvom pôžičky, či emisie dodatočných peňažných prostriedkov.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Súvisiace články: