Sprievodca svetom búrz

Akciové indexy sú základným statickým indikátorom meracím vývoj celého trhu. Pre investorov  sú základným ukazovateľom, ktorý im naznačuje, ako sa daný trh v čase vyvíja, tj. či má klesajúcu či naopak rastúcu tendenciu. Namiesto sledovania jednotlivých akcií a ich kurzov stačí pozrieť na hodnotu indexu a hneď investor vie, či má jasať alebo naopak.

Táto veličina môže byť nielen určitým meradlom úspešnosti, ale aj schopnosti investora. Ten, ktorý dokáže svoje investičné portfólio dlhodobo zhodnocovať lepšie ako je prírastok či strata daného indexu, tj. výnosnosť portfólia, prevyšuje výnos celého trhu (čím sa mimochodom vymyká základnej investičnej teórii), tak má výborný investičný inštinkt.

Exitujú dva základné druhy indexov:

 • Výberové indexy – obsahujú vzorku významných akcií obchodovaných na danom trhu (Dow Jones Industrial Average).
 • Súhrne indexy – obsahujú všetky akcie obchodované na danom trhu (NASDAQ Composite).

Ako sa burzové indexy počítajú

Existujú dva základné spôsoby, ktorými môžu byť burzové indexy počítané – cenovo vážené indexy a indexy vážené podľa trhovej kapitalizácie. Oba spôsoby sú značne rozdielne a pre správnu interpretáciu pre investora je dôležité, aby sa v metodike výpočtu indexu orientoval.

Cenové vážené indexy – hodnotu indexu ovplyvňuje len cena v ňom zahrnutých akcií. To znamená, že čím vyššia je cena akcií spoločností, tým viac ovplyvňuje hodnotu celého indexu. Nie je tu vôbec zohľadňovaný objem obchodovaných akcií. Medzi cenovo vážené indexy patrí Dow Jones Industrial Average či Nikkei 225.

Indexy vážené podľa tržnej kapitalizácie – okrem ceny akcie ovplyvňuje hodnotu indexu aj počet daných akcií v obehu. Vďaka tomu, ovplyvňujú akcie veľkých spoločností obchodovaných vo veľkých objemoch hodnotu indexu podstatne viac ako akcie menších spoločností, aj keď by tieto akcie mali podstatne vyššiu cenu. Podstatne viac je indexov počítaných týmto spôsobom ako cenovo vážených indexov. Patria tu Standart & Poor´s 500, NASDAQ Composite, FTSE, DAX či český PX.

Indikátory českého akciového trhu

Väčšina obchodov s tuzemskými cennými papiermi sa uskutočňuje na pražskej burze s RM- Systémom. Burza cenných papierov Praha - ako najväčší organizátor trhu s cennými papiermi - je založená na členskom princípe, t.j. právo obchodovať majú iba licencovaní obchodníci s cennými papiermi. Naproti tomu, zákazníkom RM-Systému sa môže stať akákoľvek fyzická či právnická osoba bez ohľadu na to, či je alebo nie je občanom Českej republiky.

Jedným zo spoločných znakov oboch inštitúcií je používať vlastné indikátory pre zhrnutie pohybu cien najvýznamnejších cenných papierov v rámci jedného dňa. Rolu indikátora trhu s cennými papiermi v tomto prípade predstavujú indexy PX a RM.

 • Pražská burza: Index PX

Index PX je oficiálnym indexom Burzy cenných papierov Praha. Prvý výpočet indexov PX sa uskutočnil 20. 03. 2006, kedy sa stal nástupcom indexu PX 50 a PX- D. Index PX prevzal historické hodnoty najstaršieho indexu burzy PX 50 a spojito na ne nadviazal. Do bázy indexu PX bolo v deň jeho uvedenia na burzu zaradených celkovo 9 najlikvidnejších emisií burzového trhu. Od decembra 2001 bol počet bázických emisií variabilný. Index PX je cenovým indexom, dividendové výnosy sa vo výpočte nezohľadňujú. Index je kalkulovaný v dobe obchodovania v rámci cenotvorných segmentov, t.j. od 9. 25 do 16. 00 hodín v intervale 1 minúty.

Východiskovým dňom výpočtu indexu PX 50 sa stal 5. apríl 1994. K nemu bola zostavená báza obsahujúca 50 emisií a nastavená východisková hodnota indexu 1 000,0 bodov. Neskôr, neustále počet emisií v báze indexu klesal. Zmeny v báze indexu a ich aktualizácia sa robila podľa pravidiel Komisie pre správu burzových indexov.

 • Index RM

Index RM trhu s cennými papiermi RM- Systému odráža vývoj cien hlavných titulov, s ktorými sa na českom kapitálovom trhu obchoduje. Od 3. marca 1994 začal byť uverejňovaný index PK 30, jeho východisková hodnota bola nastavená na 1 000 bodov. Bázu indexu PK 30 tvorilo tridsať hlavných titulov, s ktorými sa na trhu RM- S obchodovalo. Od 17. 07. 2006 bol zmenený jeho názov na Index RM, jeho bázu tvorí desať titulov. Zmeny v indexe sa prevádzajú na základe rozhodnutí kótovacej komisie RM- S.

Najznámejšie svetové indexy

Indexy nie sú len základným statickým indikátorom, ktorý meria vývoj celého trhu, ale tiež určitým meradlom úspešnosti a schopnosti investora. Ten, kto dokáže svoje investičné portfólio dlhodobo zhodnocovať lepšie ako je prírastok či strata daného indexu, t.j. výnosnosť portfólia prevyšuje výnos celého trhu, tak má výborný investičný inštinkt.

Indexové „top ten“

Svoj vlastný index má takmer každá burza, existuje však aj celé množstvo mimoburzových indexov. Zrejme najvýznamnejším indexom sveta je Dow Jones Industrials Average (DJIA), teda indikátor newyorskej burzy. Ide o index tridsiatich amerických „blue chips“, najlepších zástupcov americkej ekonomiky. Jeho vznik je úzko spojený so spoločnosťou Dow Jones & Co., pôvodne obsahoval 12 titulov, v roku 1928 sa jeho počet ustálil na súčasných tridsať. Jedinou spoločnosťou, ktorá až doteraz zostala v báze indexu DJIA je General Electric.

Ďalšie významné svetové indexy:

 • Standart & Poor´s 500 (USA) – akcie zahrnuté v tomto indexe tvoria asi 70 % celkovej kapitalizácie amerického akciového trhu. Päťstovka v jeho názve znamená, že obsahuje práve akcie 500 spoločností, ktoré sú vybrané výberom spoločnosti Standard & Poor´s na základe konkrétnych kritérií ako je stabilita spoločnosti a obor, v ktorom pôsobí alebo likvidita akcií.
 • Nasdaq Composite (USA) – jeho súčasťou je v súčasnej dobe niekoľko tisíc akciových titulov, amerických a neamerických, s ktorými sa obchoduje na elektronickom mimoburzovom The Nasdaq Stock Market. Podmienky pre zaradenie sú benevolentnejšie ako v S&P, napriek tomu spoločnosť musí splniť minimálnu výšku hodnoty čistých stálych aktív a počet verejne obchodovateľných akcií. Každý titul ovplyvní vývoj celého indexu len takou váhou, akú má v celkovej trhovej kapitalizácií trhu Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotes system).
 • Finacial Times Stock Exchange (Veľká Británia) – index FTSE je hlavným indikátorom londýnskej burzy a zahrňuje 100 britských spoločností s najvyššou tržnou kapitalizáciou.
 • DAX  (Nemecko) – index DAX zahŕňa 30 hlavných emisií obchodovateľných na nemeckej burze vo Frankfurte. Váhy jednotlivých „blue chips“ sú pridelené na základe burzovej kapitalizácie.
 • Nikkei 225 (Japonsko) – cenový vážený index, obdoba DJIA pre tokijskú burzu. Tento index je kalkulovaný od roku 1950 s počiatočnou hodnotou 225 bodov a je najviac sledovaným indexom ázijskej akciovej burzy. Svoj vrchol dosiahol v decembri 1989, kedy mal hodnotu 38 915,87 bodov.

Okolité indexy
Pozrime sa na okolité štáty, potom bratislavská burza má SAX, vo Viedni pracujú s ATX, indikátorom Varšavskej burzy je WIG 20 a maďarskej najlikvidnejšej akcie sú súčasťou indexu s označením BUX.

Indexové futures

Kontrakty typu futures patria do rodiny tzv. štandardizovaných derivátov, teda investičných nástrojov odvodených od vývoja určitého podkladového aktíva. Ponúka aktív je veľmi pestrá, futures kontrakt môže byť uzavretý na najrôznejšie inštrumenty: od ropy cez obilniny až po menu alebo niektoré z drahých kovov.

Pokiaľ je podkladovým aktívom akciový index, výnos (či strata) investora závisí na tom, akým smerom sa budú hodnoty indexu pohybovať.

Profitovať sa dá nielen na rastúcom vývoji, ale zarábať aj na poklese hodnoty indexu.

Ako prebieha obchod

Obchody s futures sú uzatvárané rovnakým spôsobom ako ostatné burzové obchody, t.j. prostredníctvom členov burzy. Vlastné obchodovanie prebieha na podobnom princípe ako SPAD obchody a je založené na činnosti tzv. tvorcoch trhu. Tí majú povinnosť udržiavať ponuku a dopyt pre jednotlivé futures série. Investori zadávajú svoje príkazy maklérom, ktorí ich umiestňujú do obchodného systému. V prípade, že sa dajú dva príkazy (ku kúpe u jedného a predaja u druhého) s rovnakými parametrami (druh kontraktu, splatnosť, množstvo, cena..), nič nebráni transakcii a uzatvoreniu obchodu.

Jednou z východiskových indexových futures kontraktov je ich snaha identifikácie a to:

 • podľa názvu, napr. PX FUT JUN14, kde PX je identifikátor podkladového aktíva, FUT je označovaný produkt a Jun08 predstavuje splatnosť kontraktu ( v tomto prípade je podkladovým aktívom sa rozumie futures na index PX so splatnosťou v júni 2014).
 • podľa kódu série, napr. FPXAA03M0514, kde F je označovaný futures, PXAA je identifikácia podkladového aktíva, 03M určuje dobu trvania kontaktu, 0514 predstavuje mesiac a rok splatnosti. V tomto prípade ide o trojmesačný futures na index PX so splatnosťou v máji 2014.

Pákový efekt

Investor sa rozhodne kúpiť futures kontrakt na index pražskej burzy PX. Hodnota kontraktu sa spočíta tak, že sa aktuálny bodový stav indexu vynásobí koeficientom 100. Dosahuje teda index PX 1700 bodov, hodnota futures kontraktu predstavuje 170 000,-- CZK. Pre obchodovanie s kontraktom nie je potrebná celá suma, stačí iba zlomok tejto čiastky, tzv. maržový vklad. Táto „záloha“ je zárukou, že investor dostane svojim záväzkom vyplývajúcim z uzatvoreného obchodu. Výška zálohy je spravidla stanovená ako percentuálna hodnota z objemu obchodu a po skončení obchodovania je vrátená späť investorovi.

Zjednodušený príklad:

 • hodnota indexu PX je 1500 bodov, hodnota kontraktu je 150 000,-- CZK, záloha je vo výške 15 %, tj. 22 500 korún.
 • pokiaľ hodnota indexu stúpne o 1 bod, zvýši sa hodnota kontraktu o 100,-- CZK
 • naopak pokles hodnoty indexu o 1 bod, zníži hodnotu kontraktu o 100,-- CZK.

Indexové certifikáty

Indexové certifikáty sa na kapitálových trhoch prvýkrát začali používať v roku 1900 a v posledných rokoch nastáva nebývalý rozvoj týchto inštrumentov. Spravidla medzi privátnymi investormi si získavajú stále väčšiu obľubu.

Indexové certifikáty presne zobrazujú hodnotový vývoj nielen svetových indexov ako sú napr. DAX, Euro Stoxx50 alebo S&P500, ale od konca roku 2006 sa dá investovať aj do českého PX. Indexové certifikáty umožňujú efektívnu diverzifikáciu investičného portfólia a patrí k základným finančným inštrumentom zasahujúcich do všetkých investičných oborov. Nákupom celého indexu investor eliminuje riziko svojej investície, ktorá by hrozila v prípade nákupu jednotlivých akcií.

Hodnota certifikátu býva odvodená z hodnoty príslušného indexu. Nakoľko znázorňuje hodnotu podkladového aktíva v cudzej mene (aj v prípade, že ide o PX), musí investor počítať s rizikom pohybu kurzu. Nespornou výhodou certifikátov je ich likvidita, investor môže v akomkoľvek okamihu certifikát kúpiť či odpredať. Vďaka emisnému pomeru, ktorý slúži k zlacneniu celej transakcie sa investície do certifikátov stávajú dostupné pre širokú verejnosť.

Zjednodušený príklad:

 • hodnota indexu PX je 1500 bodov, emisný pomer 1:10, kurz 30,1260 SKK/EUR. Cena certifikátu je v tomto prípade (1500:10):30,1260, tj 5 euro.
 • pokiaľ hodnota indexu stúpne na 1700 bodov, kurz poklesne na 29 SKK/EUR, cena certifikátu adekvátne vzrastie na 5,86 eur.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: