Všetko o certifikátoch

Z hľadiska právnej štruktúry sú investičné certifikáty, ktoré majú podľa zákona o podnikaní na kapitálovom trhu charakteristiku investičných cenných papierov alebo investičných cenných papierov a derivátov.

Certifikáty sú vhodné nielen pre doplnok a lepšiu diverzifikáciu investičného portfólia, ale môžu sa stať základným investičným inštrumentom pre dlhodobé úspešné investičné stratégie. Väčšina druhov certifikátu je totiž menej riziková ako jednotlivé akcie, neporovnateľne lacnejšie a transparentnejšie ako investičné fondy. Aktívne obchodujúcim investorom ponúkajú certifikáty možnosť využívať krátkodobých a strednodobých pohybov a trendov na burzových trhoch. Poďme sa však pozrieť bližšie na jednotlivé výhody týchto investičných inštrumentov. 

Jednoduchosť – nákupom iba jedného cenného papiera sa môže investor podieľať na hodnotovom vývoji akciových indexov, komplexne preniesť do svojho portfólia profesionálne investičné stratégie alebo špekulovať na vývoj perspektívnych odborov.

Transparentnosť – na rozdiel od fondov, investor vie pri certifikátoch okrem nákupnej ceny vždy aj jednotlivé akcie a ich zastúpenie. Informácie o aktuálnej hodnote príslušného certifikátu získa investor veľmi ľahko a zistená hodnota sa tak dá vždy prekontrolovať.

Likvidita – certifikáty sú vždy obchodovateľné buď na burze alebo v mimoburzovom obchodovaní priamo s emitentom. Emisné banky sa zaväzujú priebežne stanovovať nákupné a predajné kurzy.

Univerzálnosť – nezáleží na vašom postoji k riziku, t. j. či ste konzervatívne alebo skôr špekulatívne orientovaný investor, svoj certifikát si môže nájsť každý.

Prispôsobivosť – certifikáty sú spravidla ponúkané v cenách, ktoré väčšinou prekračujú hranicu 100 EUR. Sú teda vhodné aj pre malých investorov disponujúcich menším finančným obnosom.

Priaznivé náklady – žiadne vstupné poplatky v mnohých percentách, žiadne vysoké manažérske poplatky. Na rozdiel od investičných fondov sú certifikáty spravidla ponúkané za cenu, ktorá sa takmer presne zhoduje so svojou vnútornou hodnotou.

Daňová optimalizácia – po uplynutí šesťmesačnej špekulačnej doby sú kurzové zisky z certifikátov oslobodené od daní.

Aké riziká v sebe skrývajú certifikáty?

Menové riziko

Každý certifikát emitovaný v cudzej mene podlieha riziku menových kurzom. Pre investora to znamená nebezpečne (alebo šanca) podľa toho ako sa menový kurz danej meny vyvíja k mene domácej (pri splatnosti vymení investor cudziu menu za domácu – napr. EUR za koruny). Toto riziko podstupuje každý investor, ktorý nakupuje zahraničné cenné papiere (napr. akcie alebo dlhopisy).

Riziko bonity

Spoľahlivosť emitenta certifikátov je možné rozpoznať podľa ratingu. Rating udeľujú renomované agentúry ako napr. MOODY´S a STANDARD& POOR´S. Zníženie ratingu môže znamenať napr. zníženie likvidity daného obchodovaného certifikátu. Väčšina investorov totiž vidí v znížení ratingu riziko, že by sa emitent nemusel dostať k svojim záväzkom. Dávajú preto prednosť menej rizikovejším emitentom. Emitenti certifikátov sú vo väčšine prípadoch renomované zahraničné banky, ktoré majú rating lepší ako napr. Česká republika, a preto je toto riziko zanedbateľné.

Riziko spreadu

Investor, ktorý vlastní certifikáty, ich môže kedykoľvek kúpiť alebo predať. Pre potreby nákupu a predaja kótuje emitent nákupné a predajné ceny (ask a bid-quotation). Investor by nemal zabudnúť na rozdiel (spread) medzi nákupnou a predajnou cenou certifikátov. Spread je závislý na volatilite podkladového aktíva (indexu). Toto riziko podaruje rovnako každý investor na finančných a kapitálových trhoch.

Daňové riziko

Výnos vyplývajúci z vlastníctva certifikátov sa musí zdaniť, pokiaľ bude daný papier predaný vo špekulačnej dobe (v Českej republike je špekulačná doba 6 mesiacov). Pokiaľ bude certifikát predaný po špekulačnej dobe, zisky z neho dosiahnuté nepodliehajú daniam. Investor môže preto dopredu kalkulovať. Rozhoduje sa o dlhodobej investícií do certifikátov. Absolútna istota však neexistuje. Môže nastať zmena daňových zákonov, alebo predĺžená dĺžka špekulačnej doby. Tieto zmeny môžu tiež platiť spätne. Ale s týmito rizikami musia počítať všetci investori a je jedno či investovali do akcií, dlhopisov alebo certifikátov.

Právne riziko

Právne riziko je veľmi ťažko odhadnuteľné. Riziko pre investora nastane ak emitent v predajnom prospekte uvedie, že certifikát podlieha cudziemu právu. To platí pre všetkých investorov, ktorí nakupujú zahraničné finančné aktíva.

Napr. Český investor kúpi certifikát, ktorý je emitovaný. napr. v Nemecku, musí počítať s tým, že certifikát podlieha nemeckému právu pre cenné papiere.

Riziko emitenta

Neschopnosť emitenta dostať sa k svojim záväzkom (pri splatnosti certifikátu). Toto riziko úzko súvisí s bonitným rizikom.

Možnosť nákupu a náklady certifikátov

Investor, ktorý kúpi certifikáty, nemusí ich držať až do doby splatnosti. Certifikáty sú rovnaké ako akcie a dlhopisy obcovateľné na burze. Keď investor bude chcieť, môže po emisií ihneď certifikáty predať alebo ďalšie prikúpiť. K tomu je potrebné priložiť iba príkaz k uskutočneniu obchodu. Nákup certifikátov je tiež možný priamo u emitenta. Emitenti sa väčšinou zaručia kótovať nákupné a predajné kurzy pre nimi emitovanými certifikátmi. Investori sa preto môžu cez svoju banku alebo (finančného sprostredkovateľa) priamo obrátiť na emitenta. Ušetriť tak províziu, ktorá pripadá burzovým maklérom.

Možnosti nákupu certifikátov sú nasledovné:

 • Nákup u emitenta v jeho bankovej pobočke
  • Poplatky:
   • bankové provízie
   • spread
 • Nákup u emitenta v ľubovoľnej bankovej pobočke
  • Poplatky:
   • bankové provízie
   • spread
 • Nákup na burze
  • Poplatky:
   • bankové provízie
   • spread
   • provízie maklérom

Náklady pri certifikátoch

Pred nákupom indexových certifikátov by sa každý investor mal zaujímať aké náklady bude musieť vynaložiť. Pokiaľ vyrovnáme náklady štruktúry jednotlivých certifikátov zistíme, že certifikáty, ich podkladovým aktívom nie je nejaký známy akciový index, ako napr. EURO STOXX, sú väčšinou drahšie. Náklady na zaobstaranie týchto certifikátov sa veľmi začínajú približovať nákladom investičných fondov.

Okrem priebežných nákladov musí investor pri nákupe a predaji počítať s ďalšími nákladmi:

 • bežné bankové provízie, ktoré sú väčšinou 0,8 – 1 % z objemu obchodu (pri nákupe pri on-line obchodníkoch, činí najvyššiu províziu 0,5 %),
 • provízie maklérom,
 • spread.

Druhy a rozdelenie certifikátov

Certifikáty ponúkajú investorom široké spektrum možností. Indexové, strategické, tématické, garantované či diskontové certifikáty získavajú stále väčšiu popularitu, o čom svädčí neustále sa zvyšujúcí počet emisí, ale aj objem obchodov s týmito cennými papiermi.

Rozdelenie certifikátov:

 • Indexové certifikáty
  • Performance indicie: DAX, MDAX, Nemax50
  • Kurz indície: EuroStoxx50, Stoxx50, Dow Jones, S&P200, Nasdaq100, Nikkei225 atď.
 • Strategické certifikáty
  • Výberové stratégie: value, growth, peg, momentum atď.
  • Timing stratégie: sezónne, technické atď.
 • Tématické certifikáty
  • Odborovo-tématické: technológie, biotechnológie, média, financie, energie atď.
  • Investičné témy: emerging markets, hedgefunds, suroviny atď.

Špeciálna skupina certifikátov

 • exotické certifikáty
  • garantované certifikáty
  • diskontové certifikáty
  • bär (bear) cerfitikáty
  • doublechance certifikáty
  • párkové certifikáty

Indexové certifikáty: Kúpte si všetky akcie sveta

Indexové certifikáty sa na kapitálových trhoch prvýkrát začali používať v roku 1990 a v posledných rokoch nastáva veľký rozvoj týchto cenných papierov. Namiesto pojmu certifikát sa stretávame s výrazmi ako Partizipationchein, Performance-Zertifikat, CitiTrack, Basket, Direkt-Zertifikat alebo Trail Zertifikat.
Indexové certifikáty presne zobrazujú hodnotový vývoj najväčších svetových indexov ako sú napr. DAX, Euro Stoxx50 alebo S&p500 a patria tak  k základným finančným inštrumentom zasahujúcich do všetkých investičných odborov. Hodnota takéhoto cenného papiera môže byť kedykoľvek presne odvodená z aktuálnej hodnoty príslušného indexu: pokiaľ má nemecký akciový index DAX hodnotu 4.500 bodov, tak strojí príslušný certifikát 45,00 EUR; vzrastie DAX na 5.000 bodov, tak sa hodnota certifikátu adekvátne zvýši na 50,00 EUR.

Väčšina bánk bezprostredne férovo vyrovnáva svoje emitované certifikáty na svetové známe akciové indexy a neúčtuje ani manažérske poplatky ani rozpätie medzi nákupným a predajným kurzom. Pri nákupe indexových certifikátov má investor minimálne náklady a istou, že dosiahne rovnaký výnos ako trh, čo sa väčšine fondom nepodarí. Počet štúdií (napr. Standard & Poor) dokladajú, že až 95 % nadpriemerne platených manažérskych fondov trvale neprekoná vyrovnávací index EUR.

Strategické certifikáty: Rozhodujúce sú čísla

Strategické certifikáty sú perfektnou syntézou transparentnej indexovej investície a stratégie „Stock Picking“, ktorá sa výberom určitých akcií snaží dosiahnuť lepší výnos ako celkový trh. Zvyčajne sa strategické certifikáty vzťahujú na akciové koše, ktoré sú pravidelne uvedené emisnými bankami na trh a zostavené podľa objektívnych, prípadne číselných kritériách (napr. najvyšší dividendový výnos, najnižšia hodnota pomeru medzi kurzom a ziskom na akcii – P/E). Vierohodne tak zobrazujú prierez celkového trhu. Tieto cenné papiere majú spravidla nepatrné manažérske poplatky, avšak do budúcna predstavujú dobrú investíciu.

Najznámejšie strategické certifikáty používajú nasledujúce investičné stratégie:

 • Value
 • Growth
 • Value & Growth
 • Momentum
 • Timing
 • Špeciálne

Strategické certifiáty ponúkajú:

Disciplína
Pri nákupe iba jedného certifikátu si investor môže byť istý, že zvolený obchodný systém- zvolená investičná stratégia – bude skutočne mechanicky prevedená.

Research
Celkové náklady na výpočet hodnotiacich parametrov a stanovení kritérií pre výber príslušných akicií budú prenesená na emisné banky.

Nízke transakčné náklady
V mnohých stratégiách sa každý rok bežne prevedie 50 až 100 transakcií. Pokiaľ chce investor tieto stratégie sám uskutočniť, budú jeho transakčné náklady (nákupné a predajné poplatky) veľmi vysoké.

Nízke dane
Veľmi časté preskupovanie portfólia- v dôsledku uplatnenia príslušnej investičnej stratégie – by pre investora malo negatívny vplyv, pretože jeho doba držby by svojou dĺžkou skoro nikdy nemohla dosiahnuť šesť mesiacov, pre ich uplynutie je prípadný výnos oslobodený od dane. Pri nákupe strategických certifikátov stačí investorom tento cenný papier držať nad šesťmesačnú špekulačnú dobu, aby dosiahnuté výnosy boli od dane oslobodené.

Tematické certifikáty: Investujte podľa oborov

Akciové indície a akciové koše s tematickou súvislosťou.
Na rozdiel od indexových a strategických certifikátov sú podkladovými aktívami odborových certifikátov akciové indície, prípadne akciové koše, ktoré obsahujú iba akciové tituly, len vykazujú medzi sebou nejaký vzájomný vzťah, napr. príslušnosť k určitému odvetviu. Tematické certifikáty sa predovšetkým hodia k primiešaniu do portfólia alebo k špekulácií buď na krátkodobé, tzv. „odborové rotácie“ alebo k dlhodobej participácií na rastových šanciach, tzv. „megatrendov“ ako sú biotechnológie alebo internet.

Odborové indície slúžia k realistickému zobrazeniu trhového vývoja...
Tu stojí v popredí pre hodnotenie kritérium, ktoré je pri hodnotení indexových a strategických certifikátov samozrejme rovnaké: pravidelná rekolácia. Dlhodobé môžu byť úspešné iba certifikáty, ktorých trhový vývoj trvale realisticky zobrazujú. Pri cenných papieroch, ich podkladovým aktívom sú špecifické subindície najväčších svetových akciových indexov ako sú Stoxxy alebo Dow Jones, je pravidelná automatická rekolácia samozrejmostí, pretože správcovia indexov slúžia a pomerové zastúpenie jednotlivých akciových titulov každé tri alebo šesť mesiacov pravidelne preverujú. Preto sú tieto odborové indície prvou voľbou investora, ktorý chce svoje portfólio diverzifikovať do odborov hightech, biotechnologie, farmacie alebo energetiky.

...nie každý index má skutočne zmysel
Je dôležité preskúmať či odborový index pre príslušnú investičnú kategóriu má vôbec zmysel. Investor,ktorý chce diverzifikovať svoje investície do oblasti biotechnológie, by nemal kupovať napr. certifikát, ktorý bude mať podkové aktívum Nemax Biotech-Subindex, pretože biotechnologické tituly kotované na Neue Markt adekvátne nereprezentujú tento sektor.

Rovnako tak pochybná je angažná v subindexe EuroStoxx Telekom, pretože tu nie je zohľadnená firma Vodafone Group, ktorá patrí medzi najdôležitejšie a najväčšie telekomunikačné spoločnosti. Jej nezaradenie do príslušného telekomunikačného sub indexu vedie k nerealistickému zobrazeniu príslušného sektora.

Certifikáty emitované na odborovej špecifickej subindite najväčších a veľmi známych svetových indexov sú veľmi transparentné, kontinuálne prispôsobené a trhovo blízke. Iba pokiaľ nebudú papiere tohto druhu k dispozícií, tak by mal investor siahnuť po špecifických emisiách jednotlivých bánk. I pri týchto špecifických produktoch by malo byť plánované pravidelne obmeňovanie akciového portfólia, ktorým je zaručené trvalé a realistické zobrazenie trhových pomerov.

Exotické certifikáty: Výzva pre odvážnych investorov

„Short“ certifikáty fungujú rovnako ako obyčajné Indexové certifikáty, avšak s jedným veľkým rozdielom, že ich hodnota nezodpovedá aktuálnemu stavu príslušného indexu, alebo rozdielu medzi tzv. „Knock-out hranicou“ (pri iných emitentoch nesú takéto hranice názov „Cap“) a hodnotou príslušného akciového indexu. Čím je hodnota príslušného akciového indexu nižšia, tým väčší je tento rozdiel a tým je, tiež kurz certifikátu vyšší.

Participácia na prevrátenej hodnote indexu

Pre objasnenie následný príklad: Knock-out hranicu certifikátu na nemecký akciový index DAX tzv. „DAX Short“ je na 10.000 bodoch a podiel na indexe je 1:100. Pokiaľ má index DAX hodnotu napríklad 4 750 bodov, tak hodnota certifikátu je 52,50 EUR a vznikne nasledujúcim výpočtom (10.000 – 4.750)/100. Pokiaľ nemecký akciový index bude naďalej strácať a poklesne napríklad až na hodnotu 3.800 bodov, vzrastie potom fair value „ DAX Short“ na 62 EUR (10.000 – 3.800)/100. Zatiaľ čo hodnota normálneho indexového certifikátu sa o 20 % znížila, tak „Short“ certifikát vzrástol o 18 %. Naopak platí to isté: pokiaľ dôjde k dlhodobému očakávanému zostatku napr. na 5.500 bodov, bude hodnota „DAX Short“ len 45,00 EUR (10.000 – 5.500)/100. Asi 15,7 % kurzový rast indexu viedol ku 16,6% poklesu hodnoty príslušného „Short“ certifikátu.

Dobré ku krátkodobej špekulácií, nevhodné k dlhobobej investícií

Vďaka  „Short“ certifikátom môže na poklesoch akciových trhoch veľmi jednoducho zarobiť peniaze aj investori, ktorým sa opcia zdá príliš riskantná a príliš zložitá pre presné ohodnotenie. Určite ale tieto nové produkty nie sú vhodné pre dlhodobo orientovaného či skôr pasívneho investora. Avšak  možno sa to pri súčasnom poklese na kapitálovom trhu ľahko zabúda, tak nikto určite nezapochybuje o skutočnosti, že akciové kurzy v dlhodobom období vždy rastú. To znamená, že „Short“ certifikáty dlhodobo strácajú na svojej hodnote.

Správny „timing“ má veľký význam

„Short“ a „Bar“ certifikáty nie sú vhodné k dlhodobej investícií. Avšak investor sa pomocou nich môže zúčastniť krátkodobých a strednodobých poklesov trhu. Prípadné angažmá sa preto musia neustále sledovať, aby bolo možné dosiahnuť čo najoptimálnejší okamih pre nákup alebo pre predaj. Preto pri tomto type produktu hrá veľmi dôležitú úlohu tzv. „timing“ (alebo načasovanie prípadnej investície), ktorý ma inak pri nákupe štandardných indexových certifikátov skôr podradný význam. Ak je načasovanie investície riskantné, dokazujú to výsledky čestných štúdií, ktoré skúmali úspešnosť alebo neúspešnosť investičných fondov, pre ktoré ma timing existenčný význam. Štúdio renomovanej firmy Standard & Poor’s dokázalo, že až 95 % nadpriemerne platených manažérov fondov nie je schopných dlhodobo poraziť svoj zrovnávaní index (benchmark).

Certifikáty alebo fondy?

Certifikáty sa nehodia ako doplnok na lepšiu diverzifikáciu investičného portfólia (ako býva veľmi často uvedené v odborných finančných médiách), ale sú základným investičným inštrumentom pre dlhodobé úspešné investičné stratégie. Sú menej rizikové ako jednotlivé akcie, neporovnateľne lacnejšie a transparentnejšie ako investičné fondy.

Certifikáty sú vhodné pre všetkých investorov a napomáhajú k dosiahnutiu ich investičných cieľov. Pre dlhodobých investorov sú vhodné predovšetkým strategické a indexové certifikáty s neobmedzenou dobou splatnosti, ktoré sú neprekonateľnou investičnou alternatívou k fondom, ktoré aj napriek veľkým nákladom na investičnú analýzu len zriedka zaznamenajú lepší hodnotový vývoj ako celkový trh.

Aktívne obchodujúcim investorom ponúkajú certifikáty možnosť účinne (bez rizika náhodného výberu) využívať krátkodobé a strednodobé pohyby a trendy na burzových trhoch. Okrem toho sa vďaka šporiacim plánom stanu certifikáty neoddeliteľnou súčasťou súkromného dôchodkového zabezpečenia, ale presvedčte sa sami. V nasledujúcej tabuľke sme pre Vás pripravili najdôležitejšie silné a slabé stránky ako jednotlivých akcií, investičných fondov, tak aj indexových a strategických certifikátov.

Vlastník indexového certifikátu si môže byť istý, že 100% participuje v pomere 1:1 na vývoji indexu. Zostáva otázkou či sa manažérom indexových fondov podarí mať lepšie výsledky ako akciový index.

Existuje niekoľko dôvodov:

 • manažéri fondov nemôžu investovať všetok kapitál, ktorý majú k dispozícií. Musia stále držať určitú sumu peňažných prostriedkoch v hotovosti ako rezervu pre prípad, že by podielnici fondov chceli svoje podiely predať.
 • nákup a predaj cenných papierov a ich správa stojí určité náklady (maklérske poplatky, platy manažérov, nájmy nebytových priestorov). Tieto náklady síce neovplyvňujú hodnotu indexov, ale sú vedené k účtovníckych fondoch. Ich výška znižuje zisk fondov a tým aj podielnikom.

Investor pri nákupe fondov platí poplatky, ktoré bežne dosahujú 5 %. Okrem týchto poplatkov musí investor počítať s poplatkami za úschovu svojich podielov v depe cenných papierov. Investor teda pri kúpe indexového fondu zaplatí okrem priamych nákladov, ako sú poplatky pri nákupe a poplatky za úschovou, aj nepriame náklady, ako sú maklérske poplatky a platy manažérov.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 5 krát 5 0.5


Súvisiace články: